Dnešní datum: 24. 07. 2019     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
ČLENSTVÍ A POPLATKY
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
ŘÁDY A PŘEDPISY
KALENDÁŘ AKCÍ
PŘEČTĚTE SI
KŘIŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPIONŮ
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
ČLÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY
Dovolená s foxteriérem

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videogalerie

Kniha návštěv

Zápisný řád KCHF
Vydáno dne 22. 01. 2017 (821 přečtení)

Zápisný řád
Klub chovatelů foxteriérů České republiky z.s.Zápisní řád Klubu chovatelů foxteriérů ČR se plně řídí Zápisním řádem ČMKU

PREAMBULE

 1. Cílem Klubu chovatelů foxteriérů (dále jen KCHF) je chov čistokrevných plemen foxteriér drsnosrstý (standard FCI č. 169) a foxteriér hladkosrstý (standard FCI č. 12) s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro tato dvě plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI
 2. Zápisní řád KCHF je základní normou pro chov foxteriérů začleněných do ČMKU a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI.
 3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora. Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo předchozího majitele, nikoliv prostřednictvím třetí osoby, výjimku tvoří smluvně zajištěný přepravce. Není povolen prodej v odchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu.
 4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.
Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu jsou chovné podmínky stanovené klubem - příloha č. 1, případně směrnice, které tento řád doplňují a upravují dle konkrétně platné legislativy a potřeb KCHF a ČMKU. Současně tyto směrnice mohou být v budoucnosti samostatně upraveny podle nově vzniklé situace.  

Čl. I
Obecné podmínky

 1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů:
  a)   Reprodukce chovných zvířat je přípustná:
  -          pro plemena foxteriér hladkosrstý a foxteriér drsnosrstý ode dne ukončeného 15. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 15. měsíce doživotně. (Např. pokud se tedy fena malého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. dubna 2010).
  -          u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje (asi 14 dní před krytím) s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik (např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013). Nicméně ještě před získáním potvrzení od veterináře, zašle majitel chovné feny poradci chovu, v dostatečném časovém předstihu, žádost o prodloužení chovnosti feny. Feně starší  8 let může být  zapsán pouze jeden vrh (platí i pro jedno narozené štěně ve vrhu).
  b)   Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden vrh ročně, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé).
  c)   Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození.
  d)   Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
  e)   Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel) povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
 2.  
 3. Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU (FCI), a to na jedincích řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU nebo, v případě převodu práva chovu či spolumajitelství chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize FCI uznávané. Chov na  jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě postižen podle čl. X, bod 9.
 4. Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu:
  -          Chovatel ČMKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU
  -          Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v průkazu původu příslušného jedince
  -          Držitel je osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.
  -          Klub chovatelů foxteriérů České republiky je dále v textu uveden jako KCHF ČR.
 

Čl. II
Chov a jeho řízení

   
 1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.
 2. Do chovu nemohou být připuštěni zejména
  a)     jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně,
  b)     psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující,
  c)      jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,
  d)     jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.
 3. Druh chovu - Evidovaný:
  Systém chovu v rámci KCHF je evidovaný tzn.  majitel feny si vybírá psa na krytí sám.  V rámci krytí je  vystavováno potvrzení o krytí, které podepisuje majitel psa a majitel feny. Poradce chovu vede evidenci chovných zvířat, evidenci krytí a kontroluje dodržování chovných podmínek, dodržování nadřízených řádů a směrnic v rámci chovu foxteriérů.
 4. Chov plemen foxteriérů je řízen Klubem chovatelů foxteriérů ČR. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. KCHF ČR je uznaným chovatelských klubem ČMKU a má uzavřenou smlouvu o vedení plemenné knihy viz. příloha č. 2
 5. KCHF ČR určuje chovné podmínky pro plemena foxteriér hladkosrstý a drsnosrstý, tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a s právními předpisy upravujícími veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání.
 6. KCHF ČR poskytuje  chovatelský servis svým členům a umožňuje též   chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov plemene viz příloha č. 3. Jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu).
 7.  

Čl. III
Chovatelská stanice

 1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
 2. Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a je celoživotní.
 3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.
 4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
 5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
 6. Převod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost chovatelské stanice.
 7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.
 8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
  a)     písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli další ochranu názvu chovatelské stanice.
     b)     úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.
  c)      není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce
 9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.
 10. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.
 11. Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.
  

Čl. IV
Chovní jedinci

   
 1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených KCHF.
 2. Podmínky pro zařazení do chovu respektují platný standard FCI a tento zápisní řád.
 3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí KCHF ČR prostřednictvím poradce chovu do průkazu původu. Majitel chovného jedince nebo, v návaznosti na předpisy klubu, poradce chovu pak předá průkaz původu a případně i přílohu průkazu původu plemenné knize  (adresa je součástí přílohy č 2) k zapsání do evidence chovných jedinců.

Čl. V
Chovatel, majitel chovného jedince

 
 1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
 2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.
 3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.
 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou.  Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince.
 5. Změna se hlásí:
  > - u chovného psa neprodleně,
  > - u feny musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize se žádostí o krycí list.
  - při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva.
 6. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu.
 7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.
 8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
 9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu chovatelský klub ve spolupráci s majitelem.
 10. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.
 11. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince.
 12. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného plemene.
 13.  

Čl. VI
Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)

 1. Pro plánované krytí chovné feny se v KCHF nevystavují doporučení ke krytí. Chovatel si vybírá partnera pro svou fenu sám, případně může požádat o radu poradce chovu. KCHF místo doporučení používá potvrzení o krytí.
 2. Potvrzení o krytí Příloha č. 4  musí obsahovat následující údaje:
  - jméno psa, číslo jeho a datum narození,
  - jméno feny a číslo jejího zápisu,
  - jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
  - jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
  - podpisy obou majitelů (držitelů),
  - místo a datum krytí.
 3. Řádně vyplněné a podepsané potvrzení o krytí jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem daného státu nebo originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny.
 4. Majitel chovného psa je povinen vyhotovit toto potvrzení trojmo. Dvě odevzdá při krytí majiteli feny, jedno odešle do 8 dnů poradci chovu. Majitel feny si jedno ponechá a druhé potvrzení odešle po narození vrhu spolu s přihláškou vrhu.
 5. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data uzavření smlouvy.
 6. >

Čl. VII
Krytí

   
 1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI a na základě platného potvrzení o krytí. Chovní psi pod ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu v rámci ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů.
 2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
 3. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.
 4. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.
 5. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes.
 6. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě jiného neplánovaného krytí řeší příslušný chovatelský klub individuálně. V případě schválení registrace vrhu je postup následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních otců, všech narozených štěňat a nechat vyhodnotit paternitu. Tyto dokumenty je nutné přiložit k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu.
 7. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči majitele/držitele chovného psa, je povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
 8. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit majiteli/držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
 9. Po krytí vyplní a podepíšou krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců.
 10. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
 11. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito spermatu určeného (dohodnutého) psa nebo spermatu s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU.
 12. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
 13. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
 14. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za krytí.
 15. Při zahraničním krytí musí pes v dané zemi splňovat chovné podmínky (být chovný). V případě dovozu chovných jedinců ze zahraničí podléhá uznání chovnosti předpisům chovatelského klubu KCHF ČR.
 16. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
 17. Importované jedince s exportním průkazem původu vystaveným na českého majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v Plemenné knize ČR, neurčí-li klub jiný postup.
  Vyvezené jedince s exportním průkazem původu vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční Plemenné knize daného státu, neurčí-li klub jiný postup.

Čl. VIII
Vrh

 1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen příslušný chovatelský klub.
 2. O narození štěňat je chovatel co nejdříve povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a majiteli/držiteli krycího psa, která obsahuje:
  -         základní identifikační údaje,
  -         datum krytí a vrhu,
  -         počet celkem narozených, mrtvě narozených štěňat,
  -         pohlaví,
  -         informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).
 3. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.
 4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.
 5.  

Čl. IX
Průkaz původu

 1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.
 2. Průkaz původu musí obsahovat:
        a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
                - plemeno
                - jméno a chovatelská stanice
                - pohlaví
                - číslo zápisu
                - datum narození (uvádí se datum prvního narozeného štěněte ve vrhu)
                - tetování/čipování
                - druh a barvu srsti
                - údaje o chovateli včetně adresy
                - podpis a razítko plemenné knihy
        b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg)
        c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů, bonitací a majitelů.
 3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí tohoto jedince.
 4. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl průkaz původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.
 5. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz původu je možno vystavit přepis, za zcela zničený bez identifikačních údajů nebo ztracený průkaz původu lze vystavit duplikát (viz. Článek XIII).
 6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště plemenné knihy ČMKU.
 7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU) kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Průkaz původu je neplatný, pokud není uveden majitel. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
 8. > Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.
 9. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu původu.
  Přílohu k průkazu původu vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo průkaz původu nebo zapsalo import.
 10. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a klubu nebo zašle průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání průkaz původu majiteli vrácen.

Čl. X
Zápisy štěňat do plemenné knihy

   
 1. Průkaz původu vystavuje pověřené pracoviště plemenné knihy ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.
 2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má chovatel feny zákonné bydliště. Výjimky jsou povoleny pro majitele fen, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.
 3.     
 4. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu (příloha č. 5). Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.
 5. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál potvrzení o krytí  a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu krycího psa včetně dokladu o chovnosti.
 6. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška zápisu vrhu označených štěňat (způsob označování viz Směrnice pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.
 7. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména nesmějí obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou.
 8. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
 9. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
 10. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele.
 11. V případě pochybností o původu štěňat nebo na základě rozhodnutí výboru KCHF ČR si může chovatelský klub nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé. KCHF ČR proplatí náklady na odběr vzorku a vyšetření na základě předání protokolů k archivaci KCHF ČR a zároveň plemenné knize. Směrnice pro odběr vzorku osobou pověřenou výborem KCHF ČR je součástí přílohy 6.
 12. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.
 13. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní, dostihové a pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince.
 14. V průkazu původu musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá standardu.
 15. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“.
 16. Chovatelský klub nebo majitel/chovatel psa/feny mohou požádat o zápis potvrzené parentity do průkazu původu. Informaci o ověřené parentitě v případě, kdy jsou k dispozici doklady o vyšetření DNA otce, matky i potomka. Metodiku pro zápis potvrzené parentity upravuje směrnice pro zápis do průkazu původu ČMKU.

Čl. XI
Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

 
 1. Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy /zkratka plemene/ číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno kromě zápisového čísla ČMKU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.
 2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.
 3. Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na formuláře ČMKU.
 4. U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita.

 Čl. XII
Zápis do registru

 Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Průkazy původu, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od průkazu původu jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:
1. pomocný
2. zvláštní
3. národní 
    Další body postupu zápisu psů do registru obsahuje zápisní řád ČMKU v platném znění.  

Čl. XIII
Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

    
 1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP.
 2. Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.
 3. Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu ztracen, případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát průkazu původu se vydává po zveřejnění žádosti na webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní. O datu jeho vydání rozhoduje datum zveřejnění na webových stránkách. Po vydání duplikátu se stává původní průkaz původu neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.
 

Čl. XIV
Administrativa plemenných knih

   
 1. Povinná dokumentace:
  a)   Originály přihlášek zápisů vrhů dle plemen a čísel zápisu, originál krycího listu, originál potvrzení o označení štěňat.
  b)   Kopie průkazu původu zapsaných vrhů jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy.
  c)   Kopie průkazu původu importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).
  d)   Zvláštní a národní registr s výrazným označením Reg (založen v číselné řadě zapsaných vrhů).
  e)   Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1.
 2.  
 3. Nakládání s daty jednotlivých plemen je ošetřeno smlouvou plemenné knihy s kluby. Výstupy z databáze plemenné knihy jsou majetkem smluvních klubů.
 4.   

Čl. XV
Export

 
 1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:
  -  razítkem EXPORT PEDIGREE
  -  reliéfním razítkem se znakem ČMKU
  -  hologramem
  -  kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka
  -  jménem a kompletní adresou nového majitele
  -  datem vystavení exportního potvrzení
 2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.  Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
 3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí. Schválení této výjimky podléhá P ČMKU.
 4. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako předchozí majitel.
 5. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena jiná osoba.
 6. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.
 7. Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu.
 8.  

Čl. XVI.
Závěrečná ustanovení

 

Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu KCHF chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

 

Zápisní řád KCHF byl schválen na schůzi výboru KCHF ČR dne 20. 10. 2013 v Praze.

Doplňky v Preambuli, bodu 3 a v článku X., body 10 a 15 byly schváleny na jednání výboru Klubu chovatelů foxteriérů ČR v Praze dne 4. 12. 2016.Související články:
ŘÁDY A PŘEDPISY (12.11.2017)
ZKUŠEBNÍ ŘÁDY (18.09.2017)
TOP FOXTERIÉR VÝKON - seznam (06.04.2016)
STANOVY KCHF ČR (27.09.2015)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
VŮDCOVSKÉ ODZNAKY (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR KRÁSY (12.05.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
Podmínky udělování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
Řád ochrany zvířat při veřejném vystupování (11.11.2009)
Řád ochrany zvířat při chovu psů (11.11.2009)
Výstavní řád ČMKU (11.11.2009)
Cestování se zvířaty (11.11.2009)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
Podmínky pro ZAŘAZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)
KÁRNÝ ŘÁD (11.11.2009)

( -id- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© KCHF ČR 2018