Dnešní datum: 19. 08. 2017     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
P?IHLÁŠKA DO KCHF
?LENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
P?EDPISY A ?ÁDY
KALENDÁ? AKCÍ
P?E?T?TE SI
K?IŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPION?
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
?LÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY

INZERCE
Seznam inzerát?
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
P?idat obrázek
Videogalerie

Kniha návšt?v

Zápisný ?ád KCHF
Vydáno dne 22. 01. 2017 (160 přečtení)

Zápisný ?ád
Klub chovatel? foxteriér? ?eské republiky z.s.Zápisní ?ád Klubu chovatel? foxteriér? ?R se pln? ?ídí Zápisním ?ádem ?MKU

PREAMBULE

 1. Cílem Klubu chovatel? foxteriér? (dále jen KCHF) je chov ?istokrevných plemen foxteriér drsnosrstý (standard FCI ?. 169) a foxteriér hladkosrstý (standard FCI ?. 12) s pr?kazem p?vodu, p?i zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro tato dv? plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI
 2. Zápisní ?ád KCHF je základní normou pro chov foxteriér? za?len?ných do ?MKU a pln? respektuje Mezinárodní chovatelský ?ád FCI.
 3. S chovatelstvím je neslu?itelný chov jakéhokoli plemene bez pr?kazu p?vodu vydaného národní kynologickou organizací zast?ešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslu?itelné p?ekupnictví ps? a jeho podpora. Št??ata i dosp?lí psi mohou být p?edáni novému nabyvateli pouze p?ímo od chovatele nebo p?edchozího majitele, nikoliv prost?ednictvím t?etí osoby, výjimku tvo?í smluvn? zajišt?ný p?epravce. Není povolen prodej v odchodech, na burzách, tržištích a prost?ednictvím výkupu.
 4. Ve v?cech tímto ?ádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského ?ádu FCI a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.
Nedílnou sou?ástí tohoto Zápisního ?ádu jsou chovné podmínky stanovené klubem - p?íloha ?. 1, p?ípadn? sm?rnice, které tento ?ád dopl?ují a upravují dle konkrétn? platné legislativy a pot?eb KCHF a ?MKU. Sou?asn? tyto sm?rnice mohou být v budoucnosti samostatn? upraveny podle nov? vzniklé situace.  

?l. I
Obecné podmínky

 1. Základní požadavky a povinnosti chovatel?:
  a)   Reprodukce chovných zví?at je p?ípustná:
  -          pro plemena foxteriér hladkosrstý a foxteriér drsnosrstý ode dne ukon?eného 15. m?síce v?ku až do dne ukon?eného 8. roku v?ku u fen, u ps? ode dne ukon?eného 15. m?síce doživotn?. (Nap?. pokud se tedy fena malého plemene narodila nap?. 1. ledna 2009, m?že být poprvé kryta 1. dubna 2010).
  -          u fen, které ukon?ily 8. rok v?ku, je možné zab?eznutí pouze na základ? potvrzení veterinárního léka?e o vyšet?ení zví?ete na za?átku ?íje (asi 14 dní p?ed krytím) s dobrozdáním, že zdravotní stav b?ezost umož?uje bez nadm?rných rizik (nap?. fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013). Nicmén? ješt? p?ed získáním potvrzení od veteriná?e, zašle majitel chovné feny poradci chovu, v dostate?ném ?asovém p?edstihu, žádost o prodloužení chovnosti feny. Fen? starší  8 let m?že být  zapsán pouze jeden vrh (platí i pro jedno narozené št?n? ve vrhu).
  b)   Maximální po?et vrh? u chovné feny je jeden vrh ro?n?, a to v?etn? vrh?, kdy fena porodí pouze jedno št?n? (i mrtvé).
  c)   Minimální v?k pro odb?r št??at od feny je 50. den po jejich narození.
  d)   Fena smí kojit pouze takový po?et št??at, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním životaschopným št??at?m musí chovatel zajistit náhradní výživu.
  e)   Chovatel (držitel) nesmí neodborn? zasahovat do pr?b?hu porodu zp?sobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mlád?te. V p?ípad? nutnosti je chovatel (držitel) povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním léka?em.
 2.  
 3. Chovatel ?MKU je oprávn?n chovat pouze plemena registrovaná ?MKU (FCI), a to na jedincích ?ádn? zapsaných v plemenné knize ?MKU nebo, v p?ípad? p?evodu práva chovu ?i spolumajitelství chovatel? z více stát?, v plemenné knize ?lenského státu FCI nebo v plemenné knize FCI uznávané. Chov na  jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov prost?ednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel m?že být v tomto p?ípad? postižen podle ?l. X, bod 9.
 4. Vymezení pojm? pro ú?ely tohoto ?ádu:
  -          Chovatel ?MKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chrán?ný název chovatelské stanice ?MKU
  -          Majitel je osoba vlastnící daného jedince uvedená v pr?kazu p?vodu p?íslušného jedince
  -          Držitel je osoba pov??ená majitelem pé?í o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické ?innosti. Pov??ení musí být doloženo písemnou smlouvou.
  -          Klub chovatel? foxteriér? ?eské republiky je dále v textu uveden jako KCHF ?R.
 

?l. II
Chov a jeho ?ízení

   
 1. Chovem se rozumí cílev?domá plemenitba ps? respektující p?edevším zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskute??ován na úkor zdraví). ?istokrevný pes je d?di?n? zdravý tehdy, jestliže zd?dil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezd?dil d?di?né vady, které by mohly nep?ízniv? ovlivnit zdraví jeho potomk?. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveli?ování a p?ehán?ní plemenných znak?, které by mohly následn? nep?ízniv? ovlivnit funk?ní zdraví ps?.
 2. Do chovu nemohou být p?ipušt?ni zejména
  a)     jedinci, kte?í mají prokázanou d?di?n? podmín?nou vadu, jež je z chovu vylu?uje. K chovu nelze používat psy s vylu?ujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaje?í pysk, rozšt?p patra, významné vady chrupu nebo anomálie ?elistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjišt?ná dysplazie ky?elního kloubu t?žkého stupn?,
  b)     psi a feny s vadami, které standard p?íslušného plemene uvádí jako vady vylu?ující,
  c)      jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstran?ní nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu d?vodem k vylou?ení z chovu,
  d)     jedinci v prokazateln? špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.
 3. Druh chovu - Evidovaný:
  Systém chovu v rámci KCHF je evidovaný tzn.  majitel feny si vybírá psa na krytí sám.  V rámci krytí je  vystavováno potvrzení o krytí, které podepisuje majitel psa a majitel feny. Poradce chovu vede evidenci chovných zví?at, evidenci krytí a kontroluje dodržování chovných podmínek, dodržování nad?ízených ?ád? a sm?rnic v rámci chovu foxteriér?.
 4. Chov plemen foxteriér? je ?ízen Klubem chovatel? foxteriér? ?R. Chovat lze jen prost?ednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu v??i ?MKU. KCHF ?R je uznaným chovatelských klubem ?MKU a má uzav?enou smlouvu o vedení plemenné knihy viz. p?íloha ?. 2
 5. KCHF ?R ur?uje chovné podmínky pro plemena foxteriér hladkosrstý a drsnosrstý, tyto podmínky musí být v souladu s p?edpisy FCI a s právními p?edpisy upravujícími veterinární pé?i a ochranu zví?at proti týrání.
 6. KCHF ?R poskytuje  chovatelský servis svým ?len?m a umož?uje též   chov ne?len?m klubu za podmínek platných pro chov plemene viz p?íloha ?. 3. Jestliže ne?len prokazateln? porušil p?edpisy související s chovem, v tom p?ípad? není povinností klubu poskytovat ne?lenovi chovatelský servis (uzav?ít smlouvu).
 7.  

?l. III
Chovatelská stanice

 1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejst?ík chovatelských stanic ?MKU.
 2. Jedné osob? m?že být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na po?et chovaných plemen a držených fen. P?id?lení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a je celoživotní.
 3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno zm?nit.
 4. Majitelem chovatelské stanice m?že být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je pln? zp?sobilá k právním úkon?m.
 5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou sou?ástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
 6. P?evod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s p?edpisy ?MKU. Nesoulad s p?edpisy ?MKU zp?sobuje neplatnost chovatelské stanice.
 7. P?evod chrán?ného názvu chovatelské stanice jiné osob? je možný zd?d?ním nebo smluvním postoupením.
 8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
  a)     písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli další ochranu názvu chovatelské stanice.
     b)     úmrtím majitele, pokud stanice nep?ešla na jeho d?dice v souladu s ?lánkem 12 ve Sm?rnici pro registraci chovatelských stanic.
  c)      není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 m?síc? po jejím odeslání z ?MKU chovateli, je název uvoln?n pro další zájemce
 9. Prokazatelné zm?ny jména nebo stálého bydlišt? majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 m?síce po zm?n? rejst?íku chovatelských stanic ?MKU.
 10. Chovatelskou stanici nelze zap?j?it.
 11. Administrativní postup p?i podání žádosti o registraci chrán?ného názvu chovatelské stanice a p?i p?ípadných zm?nách (p?evod na jiného majitele, zm?na jména chovatele, adresy atd.) je zakotven ve Sm?rnici pro registraci chovatelských stanic.
  

?l. IV
Chovní jedinci

   
 1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kte?í mají platný pr?kaz p?vodu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli za?azeni do chovu po spln?ní podmínek stanovených KCHF.
 2. Podmínky pro za?azení do chovu respektují platný standard FCI a tento zápisní ?ád.
 3. Úsp?šné spln?ní podmínek pro za?azení do chovu ozna?í KCHF ?R prost?ednictvím poradce chovu do pr?kazu p?vodu. Majitel chovného jedince nebo, v návaznosti na p?edpisy klubu, poradce chovu pak p?edá pr?kaz p?vodu a p?ípadn? i p?ílohu pr?kazu p?vodu plemenné knize  (adresa je sou?ástí p?ílohy ? 2) k zapsání do evidence chovných jedinc?.

?l. V
Chovatel, majitel chovného jedince

 
 1. Majitel (p?ípadn? spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjime?ném p?ípad? stanoveném sm?rnicí ?MKU rovn?ž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v pr?kazu p?vodu p?íslušného jedince. Pr?kaz p?vodu je nezam?nitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
 2. Držitelem chovného jedince je bu? majitel, nebo osoba pov??ená majitelem pé?í o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické ?innosti. Pov??ení musí být doloženo písemnou smlouvou.
 3. Chovatel je osoba vlastnící chrán?ný název chovatelské stanice ?MKU.
 4. Každá zm?na ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v pr?kazu p?vodu a do 15 dn? oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu pr?kazu p?vodu s provedenou zm?nou.  Majitel je též povinen bez zbyte?ného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince.
 5. Zm?na se hlásí:
  > - u chovného psa neprodlen?,
  > - u feny musí být zm?na oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize se žádostí o krycí list.
  - p?i zap?j?ení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva.
 6. V p?ípad? p?evodu vlastnictví b?ezí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou št??ata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na n?j p?evedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vy?izuje výhradn? majitel chovatelské stanice. P?i p?evodu vlastnictví b?ezí feny ze zahrani?í je t?eba doložit zahrani?ní doklad o nakrytí na p?edepsaném formulá?i (je-li v daném stát? používán). P?evod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V p?ípad? p?evodu vlastnictví b?ezí feny musí p?edem klub souhlasit se zápisem vrhu.
 7. Zem?e-li majitel b?ezí feny, rozhodne jeho d?dic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v p?ípad?, že chovatelská stanice na d?dice nebyla p?evedena.
 8. V p?ípad? více vlastník? chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitel? nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
 9. V p?ípad? spolumajitelství a p?evodu práva chovu/zap?j?ení jedinc? rozhoduje o využití v chovu chovatelský klub ve spolupráci s majitelem.
 10. V p?ípad? zahrani?ního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zú?astn?ní spolumajitelé uvedeni v pr?kazu p?vodu. Dokládá se kopií smlouvy.
 11. V p?ípad? zap?j?ení zahrani?ního chovného jedince plemenná kniha nep?id?luje zápisové ?íslo ?MKU. Dokládá se kopií pr?kazu p?vodu, smlouvou o zap?j?ení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zap?j?eného jedince.
 12. V p?ípad? spolumajitelství nebo p?evodu práva (zap?j?ení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitel?. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodlen?, poskytnout v kopii p?íslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu p?íslušného plemene.
 13.  

?l. VI
Krycí list (doporu?ení nebo potvrzení o krytí feny)

 1. Pro plánované krytí chovné feny se v KCHF nevystavují doporu?ení ke krytí. Chovatel si vybírá partnera pro svou fenu sám, p?ípadn? m?že požádat o radu poradce chovu. KCHF místo doporu?ení používá potvrzení o krytí.
 2. Potvrzení o krytí P?íloha ?. 4  musí obsahovat následující údaje:
  - jméno psa, ?íslo jeho a datum narození,
  - jméno feny a ?íslo jejího zápisu,
  - jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,
  - jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,
  - podpisy obou majitel? (držitel?),
  - místo a datum krytí.
 3. ?ádn? vypln?né a podepsané potvrzení o krytí jsou dokladem, který je sou?ástí p?ihlášky vrhu, nutné k zápisu št??at do plemenné knihy a vydání pr?kaz? p?vodu. P?i p?edložení zahrani?ního krycího listu p?i p?evodu ?i zap?j?ení feny musí být krycí list potvrzen p?íslušným klubem daného státu nebo originálem místop?ísežného prohlášení p?vodního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny.
 4. Majitel chovného psa je povinen vyhotovit toto potvrzení trojmo. Dv? odevzdá p?i krytí majiteli feny, jedno odešle do 8 dn? poradci chovu. Majitel feny si jedno ponechá a druhé potvrzení odešle po narození vrhu spolu s p?ihláškou vrhu.
 5. V p?ípad? zap?j?ení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v dob? krytí podle data uzav?ení smlouvy.
 6. >

?l. VII
Krytí

   
 1. Ke krytí smí dojít jen mezi dv?ma chovnými jedinci ?ádn? zapsanými v PK uznaných FCI a na základ? platného potvrzení o krytí. Chovní psi pod ?MKU jsou oprávn?ni krýt pouze chovné feny s pr?kazem p?vodu v rámci ?MKU, zemí FCI a kontrakta?ních partner?.
 2. B?hem jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem. Doporu?uje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocn?ná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
 3. Pokud fena z?stává u majitele (držitele) psa n?kolik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zp?t, majitel feny.
 4. Držitel psa je povinen o fenu ?ádn? pe?ovat v dob?, kdy je u n?j umíst?na za ú?elem krytí. Rovn?ž odpovídá za škody, které v této dob? fena p?ípadn? zp?sobila t?etí osob?.
 5. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes.
 6. P?i neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávn?n po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku p?ípadného vydání pr?kaz? p?vodu pro št??ata narozená z takovéhoto spojení, stejn? jako v p?ípad? jiného neplánovaného krytí ?eší p?íslušný chovatelský klub individuáln?. V p?ípad? schválení registrace vrhu je postup následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních otc?, všech narozených št??at a nechat vyhodnotit paternitu. Tyto dokumenty je nutné p?iložit k p?ihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu.
 7. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazateln? v dob?, kdy byla v pé?i majitele/držitele chovného psa, je povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady p?í?inu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.
 8. Pokud k úhynu chovné feny došlo zavin?ním majitele/držitele chovného psa, je povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zavin?ním majitele/držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit majiteli/držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na pé?i o fenu podle uzav?ené dohody.
 9. Po krytí vyplní a podepíšou krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinc?.
 10. Zp?sob úhrady za krytí je v?cí dohody. Doporu?uje se uzav?ít dohodu písemn?. Nedodržení dohody m?že být p?edm?tem ob?ansko-právního ?ízení.
 11. Krytí feny m?že být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provád?t pouze osoba odborn? zp?sobilá (zákon ?.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito spermatu ur?eného (dohodnutého) psa nebo spermatu s veškerou p?edepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradn? mezi jedinci, kte?í se již p?edtím úsp?šn? reprodukovali p?irozeným zp?sobem. Výjimku m?že v souladu s Chovatelským ?ádem FCI povolit P ?MKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární léka? na p?edepsaném formulá?i ?MKU.
 12. Pokud fena nezab?ezla a došlo k úhrad? krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.
 13. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
 14. Pokud se prokáže, že pes byl v dob? krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za krytí.
 15. P?i zahrani?ním krytí musí pes v dané zemi spl?ovat chovné podmínky (být chovný). V p?ípad? dovozu chovných jedinc? ze zahrani?í podléhá uznání chovnosti p?edpis?m chovatelského klubu KCHF ?R.
 16. B?hem jednoho kalendá?ního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.
 17. Importované jedince s exportním pr?kazem p?vodu vystaveným na ?eského majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v Plemenné knize ?R, neur?í-li klub jiný postup.
  Vyvezené jedince s exportním pr?kazem p?vodu vystaveným na zahrani?ního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahrani?ní Plemenné knize daného státu, neur?í-li klub jiný postup.

?l. VIII
Vrh

 1. Fena s vrhem má být umíst?na u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skute?nosti bez zbyte?ného prodlení uv?domen p?íslušný chovatelský klub.
 2. O narození št??at je chovatel co nejd?íve povinen podat písemnou zprávu p?íslušnému poradci chovu a majiteli/držiteli krycího psa, která obsahuje:
  -         základní identifika?ní údaje,
  -         datum krytí a vrhu,
  -         po?et celkem narozených, mrtv? narozených št??at,
  -         pohlaví,
  -         informaci o tom, zda št??ata jsou ponechána fen? nebo p?edána kojné fen? (v tom p?ípad? i držitele kojné feny a po?et št??at u ní umíst?ných).
 3. Nezab?eznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a p?íslušnému poradci chovu do 75 dn? po krytí.
 4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrh? a nabyvatel? št??at ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.
 5.  

?l. IX
Pr?kaz p?vodu

 1. Pr?kaz p?vodu psa je dokladem o p?vodu jedince a je vystaven plemennou knihou na formulá?i uznaném FCI, ozna?eném znakem FCI a ?MKU. Tento formulá? je ?ty?genera?ní.
 2. Pr?kaz p?vodu musí obsahovat:
        a) nutné identifika?ní údaje o psu/fen?:
                - plemeno
                - jméno a chovatelská stanice
                - pohlaví
                - ?íslo zápisu
                - datum narození (uvádí se datum prvního narozeného št?n?te ve vrhu)
                - tetování/?ipování
                - druh a barvu srsti
                - údaje o chovateli v?etn? adresy
                - podpis a razítko plemenné knihy
        b) nejmén? t?i generace p?edk? (neplatí pro Z Reg a N Reg)
        c) ?ást ur?enou k zápisu výsledk? výstav, závod?, zkoušek, svod?, bonitací a majitel?.
 3. Pro každého jedince je vystaven jeden pr?kaz p?vodu. Pr?kaz p?vodu je nedílnou sou?ástí tohoto jedince.
 4. Chovatel je povinen p?edat podepsaný pr?kaz p?vodu nabyvateli tohoto jedince bez zbyte?ného odkladu poté, co jej obdržel z p?íslušného pracovišt? plemenné knihy ?MKU, kterým byl pr?kaz p?vodu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu pr?kazu p?vodu.
 5. Ztrátu pr?kazu p?vodu je nutno hlásit p?íslušné plemenné knize. Za poškozený pr?kaz p?vodu je možno vystavit p?epis, za zcela zni?ený bez identifika?ních údaj? nebo ztracený pr?kaz p?vodu lze vystavit duplikát (viz. ?lánek XIII).
 6. Ú?ední zápisy, zm?ny a dopl?ky do pr?kazu p?vodu smí provád?t pouze p?íslušná pracovišt? plemenné knihy ?MKU.
 7. Zápisy do ?ásti pr?kazu p?vodu k tomuto ú?elu ur?ené provádí p?íslušní oprávn?ní pracovníci (plemenná kniha, rozhod?í, výstavní kancelá?, veterinární léka?i, osoby zmocn?né klubem a pov??ení pracovníci sekretariátu ?MKU) krom? zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Pr?kaz p?vodu je neplatný, pokud není uveden majitel. Za správnost údaj? uvedených v pr?kazu p?vodu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
 8. > Vydané pr?kazy p?vodu se p?edávají/zasílají pouze osob? uvedené jako chovatel. Výjimku tvo?í p?ípad, kdy je chovatelem nezpochybniteln? pov??ena jiná osoba.
 9. P?ílohu k pr?kazu p?vodu je možno vydat p?ímo p?i vydávání pr?kazu p?vodu. Pokud se vydává pozd?ji, pak pouze p?ímo na jméno doloženého majitele uvedeného v pr?kazu p?vodu.
  P?ílohu k pr?kazu p?vodu vydává to pracovišt? plemenné knihy, které vydalo pr?kaz p?vodu nebo zapsalo import.
 10. P?i úhynu jedince tuto skute?nost majitel písemn? oznámí plemenné knize a klubu nebo zašle pr?kaz p?vodu k ozna?ení na p?íslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání pr?kaz p?vodu majiteli vrácen.

?l. X
Zápisy št??at do plemenné knihy

   
 1. Pr?kaz p?vodu vystavuje pov??ené pracovišt? plemenné knihy ?MKU na základ? smlouvy s chovatelským klubem.
 2. Št??ata se zapisují do plemenné knihy zem?, ve které má chovatel feny zákonné bydlišt?. Výjimky jsou povoleny pro majitele fen, kte?í žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. T?mto chovatel?m je povoleno nechat št??ata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.
 3.     
 4. Podkladem pro zápis št??at do plemenné knihy je výhradn? platná p?ihláška k zápisu vrhu (p?íloha ?. 5). Za platnost formulá?e p?ihlášky vrhu odpovídá p?íslušný chovatelský klub.
 5. Sou?ástí p?ihlášky zápisu vrhu je originál potvrzení o krytí  a v p?ípad? zahrani?ního krytí i kopie originálu pr?kazu p?vodu krycího psa v?etn? dokladu o chovnosti.
 6. Vrh musí být p?ihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna št??ata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. P?ihláška zápisu vrhu ozna?ených št??at (zp?sob ozna?ování viz Sm?rnice pro ozna?ování št??at ?MKU) musí být odeslána plemenné knize nejpozd?ji do 3 m?síc? od data vrhu.
 7. Jména št??at jednoho vrhu za?ínají stejným písmenem. Vrhy musí být ?azeny abecedn? (vzestupn?) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní ?ada, za?ínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze sm?šovat se jmény za?ínající písmenem CH, které je samostatným písmenem ?eské abecedy. Není vhodné, aby jména št??at obsahovala jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména nesm?jí obsahovat vulgární ?i hanlivá slova a nesm?jí žádným zp?sobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen m?že být maximáln? 20 znak? v?etn? mezer a interpunk?ních znamének. Chovateli je umožn?no vynechat v abeced? písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou.
 8. Jména št??at se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.
 9. Zápisy št??at do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/?íslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude ?ísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za d?ležité pro identifikaci jedince (nap?. rok narození, rok za?azení do chovu apod.).
 10. V p?ípad? opakovaného nebo závažného porušení chovatelských p?edpis? ?MKU nebo FCI ze strany chovatele m?že p?edsednictvo ?MKU rozhodnout, že nebudou provád?ny zápisy vrh? na registrovaný název chovatelské stanice p?íslušného chovatele, a to po dobu p?edem ur?enou nebo až do odvolání. Návrh je oprávn?n podat p?edsednictvu ?MKU i chovatelský klub. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zap?j?eni ?i p?evedeni k chovatelským ú?el?m bez ohledu na majitele ?i držitele.
 11. V p?ípad? pochybností o p?vodu št??at nebo na základ? rozhodnutí výboru KCHF ?R si m?že chovatelský klub nebo p?edsednictvo ?MKU vyžádat ur?ení paternity a na jejím základ? pozastavit ?i zrušit vystavení pr?kazu p?vodu. Náklady na odb?r vzorku a vyšet?ení platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé. KCHF ?R proplatí náklady na odb?r vzorku a vyšet?ení na základ? p?edání protokol? k archivaci KCHF ?R a zárove? plemenné knize. Sm?rnice pro odb?r vzorku osobou pov??enou výborem KCHF ?R je sou?ástí p?ílohy 6.
 12. V p?ípad?, že plemenné knize budou doru?eny nepr?kazné, ne?itelné ?i nev?rohodné podklady pro vystavení pr?kazu p?vodu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.
 13. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní, dostihové a pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšet?ení. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince.
 14. V pr?kazu p?vodu musí být uvedena správná barva jedince, a to i v p?ípad?, že neodpovídá standardu.
 15. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nov? narozené št?n? vykazuje závažnou vadu v??i standardu FCI, která se dalším vývojem št?n?te nem?že zm?nit, je povinen o této skute?nosti informovat p?íslušné pracovišt? plemenné knihy, a to v?etn? konkrétního uvedení zjišt?né vady. Plemenná kniha ozna?í pr?kaz p?vodu takových št??at razítkem „NESTANDARDNÍ“.
 16. Chovatelský klub nebo majitel/chovatel psa/feny mohou požádat o zápis potvrzené parentity do pr?kazu p?vodu. Informaci o ov??ené parentit? v p?ípad?, kdy jsou k dispozici doklady o vyšet?ení DNA otce, matky i potomka. Metodiku pro zápis potvrzené parentity upravuje sm?rnice pro zápis do pr?kazu p?vodu ?MKU.

?l. XI
Zápis importovaných jedinc? do plemenné knihy

 
 1. Jedinc?m dovezeným s platnými exportními pr?kazy p?vodu, které jsou vystaveny zem?mi FCI, ?i smluvními partnery FCI, p?id?luje plemenná kniha ?íslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy /zkratka plemene/ ?íslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude ?ísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za d?ležité pro identifikaci jedince (nap?. rok narození, rok za?azení do chovu apod.). V p?ípad?, že jsou importovaní jedinci uvád?ni do pr?kazu p?vodu jako rodi?e v ?R zapisovaných vrh?, je nutno krom? zápisového ?ísla ?MKU vždy uvád?t zkratku a ?íslo zápisu p?vodní plemenné knihy.
 2. Pr?kazy p?vodu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ov??eným p?episem.
 3. Originál exportního pr?kazu p?vodu se u importovaných jedinc? zásadn? nep?episuje na formulá?e ?MKU.
 4. U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy ozna?ení psa (?ip, tetování) ze zem?, odkud byl pes importován, aby byla jednozna?n? doložena identita.

 ?l. XII
Zápis do registru

 Registr je sou?ástí ?ádné plemenné knihy ?MKU. Pr?kazy p?vodu, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazn? odlišené od pr?kazu p?vodu jedinc? ?ádn? zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ?MKU, bez znaku FCI a s vyzna?ením druhu registru. P?i plemenné knize ?MKU existují 3 druhy registru:
1. pomocný
2. zvláštní
3. národní 
    Další body postupu zápisu ps? do registru obsahuje zápisní ?ád ?MKU v platném zn?ní.  

?l. XIII
Vydávání p?episu a duplikátu pr?kazu p?vodu

    
 1. P?epis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP.
 2. P?epis PP se vydává v p?ípad?, kdy dojde k poškození ?i znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno p?edložit p?íslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený ?i znehodnocený PP.
 3. Duplikát pr?kazu p?vodu se vystavuje v p?ípad?, kdy byl p?vodní pr?kaz p?vodu ztracen, p?ípadn? pes, jemuž p?vodní pr?kaz p?vodu pat?il, byl odebrán z útulku ps? ?i odchycen nebo zabaven policií. Zahrani?ní majitel žádá o vystavení prost?ednictvím chovatele nebo své st?ešní organizace. V p?ípad?, že pes m?l ?ádný exportní pr?kaz p?vodu, m?že žádost podat zahrani?ní majitel evidovaný na ?MKU. Žádost se podává na tiskopise p?íslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místop?ísežn? potvrzuje pravdivost všech uvedených údaj?. Duplikát pr?kazu p?vodu se vydává po zve?ejn?ní žádosti na webových stránkách ?MKU po uplynutí 30 kalendá?ních dní. O datu jeho vydání rozhoduje datum zve?ejn?ní na webových stránkách. Po vydání duplikátu se stává p?vodní pr?kaz p?vodu neplatným. Duplikát duplikátu bude po?adov? ozna?en a zpoplatn?n stanovenou ?ástkou navýšenou o 300%.
 

?l. XIV
Administrativa plemenných knih

   
 1. Povinná dokumentace:
  a)   Originály p?ihlášek zápis? vrh? dle plemen a ?ísel zápisu, originál krycího listu, originál potvrzení o ozna?ení št??at.
  b)   Kopie pr?kazu p?vodu zapsaných vrh? jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy.
  c)   Kopie pr?kazu p?vodu importovaných jedinc? (založeny v ?íselné ?ad? zapsaných vrh?).
  d)   Zvláštní a národní registr s výrazným ozna?ením Reg (založen v ?íselné ?ad? zapsaných vrh?).
  e)   Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracovišt? plemenné knihy ?MKU ?. 1.
 2.  
 3. Nakládání s daty jednotlivých plemen je ošet?eno smlouvou plemenné knihy s kluby. Výstupy z databáze plemenné knihy jsou majetkem smluvních klub?.
 4.   

?l. XV
Export

 
 1. Pr?kaz p?vodu jedince vyváženého mimo území ?R musí být pov??eným pracovišt?m plemenné knihy ?MKU ozna?en:
  -  razítkem EXPORT PEDIGREE
  -  reliéfním razítkem se znakem ?MKU
  -  hologramem
  -  kulatým razítkem ?MKU v?etn? podpisu pracovníka
  -  jménem a kompletní adresou nového majitele
  -  datem vystavení exportního potvrzení
 2. Exportní pr?kaz p?vodu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.  Nákup a prodej nebo vývoz ps? prost?ednictvím obchodních organizací je nep?ípustný.
 3. Není-li majitel vyváženého jedince zárove? jeho chovatelem, je oprávn?n vyvézt pouze 1 jedince v kalendá?ním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na p?ípad, kdy se prokazateln? majitel st?huje do zahrani?í. Schválení této výjimky podléhá P ?MKU.
 4. Exportní pr?kaz p?vodu se p?edává/zasílá pouze osob? uvedené jako chovatel nebo jako p?edchozí majitel.
 5. Výjimku tvo?í p?ípad, kdy je chovatelem (majitelem) doložiteln? pov??ena jiná osoba.
 6. Osoba, která vyváží jedince do zahrani?í je povinna vy?ídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, p?íjmení a kompletní adresu nového majitele v zahrani?í.
 7. Podrobnosti specifikuje Sm?rnice ?MKU pro vystavování exportních pr?kaz? p?vodu.
 8.  

?l. XVI.
Záv?re?ná ustanovení

 

Porušení výše uvedených ustanovení tohoto ?ádu KCHF chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné ?ízení.

 

Zápisní ?ád KCHF byl schválen na sch?zi výboru KCHF ?R dne 20. 10. 2013 v Praze.

Dopl?ky v Preambuli, bodu 3 a v ?lánku X., body 10 a 15 byly schváleny na jednání výboru Klubu chovatel? foxteriér? ?R v Praze dne 4. 12. 2016.Související články:
ZÁPISNÍ ?ÁD KCHF ?R (29.10.2015)
STANOVY KCHF ?R (27.09.2015)
Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
Podmínky ud?lování V?DCOVSKÉHO ODZNAKU (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
STANDARD (27.02.2013)
Podmínky ud?lování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
P?EDPISY A ?ÁDY (12.11.2009)
?ád ochrany zví?at p?i ve?ejném vystupování (11.11.2009)
?ád ochrany zví?at p?i chovu ps? (11.11.2009)
Výstavní ?ád ?MKU (11.11.2009)
Cestování se zví?aty (11.11.2009)
Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
Podmínky pro ZA?AZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)
KÁRNÝ ?ÁD (11.11.2009)

( -id- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

European Foxterrier Winner Show 14.9.2013

Pes, p?ítel ?lov?ka

DELIKAN

© KCHF ČR 2009