Dnešní datum: 27. 06. 2017     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
P?IHLÁŠKA DO KCHF
?LENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
P?EDPISY A ?ÁDY
KALENDÁ? AKCÍ
P?E?T?TE SI
K?IŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPION?
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
?LÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY

INZERCE
Seznam inzerát?
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
P?idat obrázek
Videogalerie

Kniha návšt?v

TOP FOXTERIÉR KRÁSY
Vydáno dne 12. 05. 2015 (1417 přečtení)

aktualizace 1.1.2015

Podmínky sout?že

                      TOP FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ KRÁSY KCHF ?R  20XX

TOP FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ KRÁSY KCHF ?R 20XX

 

1.      Sout?ž bude vyhodnocena zvláš? pro plemeno foxteriér hladkosrstý a zvláš? pro plemeno foxteriér drsnosrstý.

2.      Majitel psa p?ihlášeného do sout?že musí být ?lenem KCHF ?R

3.      Každý sout?žící foxteriér musí být zapsán v plemenné knize ?R.

4.      Zapo?ítávají se výsledky ze všech šampionátových výstav konaných pod patronací FCI v ?R a v zahrani?í, jichž se jedinec p?ihlášený do sout?že zú?astnil pouze v b?žném kalendá?ním roce. Uznanou šampionátovou výstavou bude taková, na níž je zadáváno ?ekatelství národního (CAC, CACA, CWC, VDH-CAC atp.) p?ípadn? klubového šampionátu (CC).

 5.  Z výstav konaných v zahrani?í budou zapo?teny výsledky z nejvýše p?ti výstav. V p?ípad?          

ú?asti psa/feny na více než p?ti výstavách v zahrani?í,  vybere jeho majitel  výsledky 

nejvýše z p?ti výstav podle svého uvážení.      

6.   Získaná ocen?ní budou ohodnocena body, podle níže uvedené tabulky. Do sout?že budou   

zapo?ítávány jen výsledky získané na výstavách v plemeni foxteriér hladkosrstý, foxteriér drsnosrstý. Nebudou zohledn?ny tituly získané na výstavách v odpoledních sout?žích (nap?. tituly - BIG, Junior – BIS, BOD, vít?z výstavy, BIS). U mezinárodních výstav se zadáváním titul? Evropský vít?z, Sv?tový vít?z, Bundessieger a St?edo-východoevropský vít?z nebudou zvláš? hodnoceny tyto tituly, ale pouze alikvotní ocen?ní CACIB.

7.   V p?ípad? rovnosti bod? v celkovém po?adí má p?ednost:      

                                                                 a) fena p?ed psem,

                                                                 b) mladší jedinec p?ed starším,

                                                                 c) podle abecedního po?adí jejich jmen

8.    Každý ú?astník zašle nejpozd?ji do 20 . ledna  20XX  tyto  podklady:

a)    Vypsaný seznam výstav ?i zkoušek podle vzoru:

druh výstavy

místo

datum

zem?

získané ocen?ní

 Speciální

 Praha

 7.10.20. . .

 ?R

 CAC, Vít?z spec. výstavy, BOB

 Národní

 Stockerau 

 1.11.20. .

 A

 CACA

 

b)   ?itelné kopie posudkových list? z výstav (v?etn? titul? zapsaných v posudku).

c)   ?itelnou kopii rodokmenu z obou jeho stran .

9.   V každém plemeni následn? získá jedinec (bez rozdílu pohlaví) s nejvyšším celkovým   po?tem bod? (po se?tení bod? za získané tituly ze všech výstav) titul TOP FOXTERIÉR HLADKOSRSTÝ KRÁSY KCHF ?R 20XX a TOP FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ KRÁSY KCHF ?R 20XX

10.  Sou?asn? s tím budou vyhlášeny výsledky i podle pohlaví (v každém plemeni zvláš?) :

Nejkrásn?jší pes foxteriéra hladkosrstého KCHF ?R 20XX

Nejkrásn?jší fena foxteriéra hladkosrstého KCHF ?R 20XX

Nejkrásn?jší pes foxteriéra drsnosrstého KCHF ?R 20XX

Nejkrásn?jší fena foxteriéra drsnosrstého KCHF ?R 20XX

V?cné ceny a diplomy o ud?leném titulu budou vít?z?m p?edány na ?lenské sch?zi KCHF ?R. Sou?asn? s tím budou výsledky sout?že zve?ejn?ny v klubovém Zpravodaji.

11. Majitel p?ihlášeného jedince vše zašle do 20. ledna 20XX na adresu:

                                                                 

                                                                        Eva Letá?ková

nám. Fr. K?ižíka 2881/3

 390 01 Tábor

            Na neúplné a po uzáv?rce zaslané p?ihlášky ps? do sout?že nebude brán z?etel !

 

Bodovací tabulka

Ocen?ní

mezinárodní
výstavy v ?R
a v zahrani?í

národní výstavy v ?R

národní
výstavy v zahrani?í

Klubová a
Speciální výstava
v ?R

mezinár. výstavy se zadáváním titulu Bundessieger nebo St?edo-východoevr. vít?z, Europasieger (Dortmund)

Klubové výstavy v zahrani?í, Interra show

evropská
a sv?tová
výstava a evropská speciální

výborná

V 1 10

V 2  9
V 3  8
V 4  7

V 1 10

V 2  9
V 3  8
V 4  7

V 1  9
V 2  8
V 3  7
V 4  6

V 1  20
V 2  18
V 3  16
V 4  14

V 1  15
 V 2  14
 V 3  12

 V 4  11

V 1  15
 V 2   14
 V 3   12

V 4  11

V 1  30
V 2  27
V 3  24

V 4  21

CAJC (a adekvátní
titul v zahrani?í)

30

30

24

60

45

45

90

CAC

30

30

24

60

45

45

90

res. CAC

20

20

16

40

30

30

60

Klubový vít?z
Národní vít?z
Vít?z speciální výstavy (a adekvátní titul v zahrani?í na Klub. nebo Spec. výstav?)

x

70

56

140

x

105

x

res. CACIB

55

x

x

x

83

x

165

CACIB

70

x

x

x

105

x

210

BOB

90

90

72

180

135

135

270

Nejlepší mladý plemene

10

10

8

20

15

15

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Související články:
Pozvánka na ?lenskou sch?zi (01.03.2017)
Kalendá? akcí 2017 (17.12.2016)
KONTAKTY (30.10.2016)

( -sr- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

European Foxterrier Winner Show 14.9.2013

Pes, p?ítel ?lov?ka

DELIKAN

© KCHF ČR 2009