Dnešní datum: 22. 07. 2018     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
ČLENSTVÍ A POPLATKY
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
ŘÁDY A PŘEDPISY
KALENDÁŘ AKCÍ
PŘEČTĚTE SI
KŘIŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPIONŮ
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
ČLÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY
Dovolená s foxteriérem

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videogalerie

Kniha návštěv

N O V E L A ŘÁDU PRO ZKOUŠKY A JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ
Vydáno dne 01. 08. 2011 (1940 přečtení)

(platný od roku 2009)

ŘÁD PRO ZKOUŠKY A JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ

 

Článek 1

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.   Na zkouškách a soutěžích loveckých psů (dále jen zkoušky) posuzují rozhodčí pro výkon loveckých psů. Rozhodčí jsou pro skupinu ohařů (stavěcích psů), přinašečů (retrieverů) a ostatní lovecká plemena.

2.   Rozhodčím se může stát jen člen ČMMJ, kdo splní podmínky stanovené tímto řádem a získá příslušnou aprobaci.

3.   Podle druhu zkoušek a plemen loveckých psů se může stát rozhodčím pro zkoušky:

·    ohařů – zkoušky vloh, podzimní zkoušky, lesní zkoušky, všestranné zkoušky a Field Trial

·    retrieverů – na zkouškách mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro zkoušky ohařů a malých plemen s výjimkou Mezinárodní Field Trial retrieverů, kde rozhodčí musí mít samostatnou aprobaci.

                  ·    jezevčíci a teriéři, slídiči – práce na povrchu, zkoušky vloh, podzimní zkoušky,

                        lesní zkoušky, barvářské zkoušky a všestranné zkoušky.

·         Pro zkoušky  ohařů – retrieverů - jezevčíků a teriérů, slídičů - speciální zkoušky vodní práce, společná aprobace pro všechny skupiny rozhodčích, s touto aprobací může rozhodčí posuzovat speciální zkoušky vodní práce u všech skupin loveckých psů, bez ohledu pro kterou skupinu složil, nebo složí zkoušku.

·    norníků

·    honičů – zkoušky honičů, barvářské zkoušky honičů a honičské zkoušky

·    barvářů – předběžné zkoušky a individuální zkoušky

 

 

Článek 2

 

ČEKATELÉ NA FUNKCI ROZHODČÍHO

 

1.   Každý, kdo chce získat kvalifikaci rozhodčího, musí se stát čekatelem na tuto funkci.

2.   Čekatel může být pouze ten, kdo prokáže, že vycvičil a předvedl na zkouškách psů z výkonu, pro které se chce stát rozhodčím, alespoň 3 psy, kteří u těchto zkoušek psů z výkonu prospěli, a dále prokáže teoretické a praktické znalosti nezbytné pro posuzování psů při zkouškách z výkonu. Pro zkoušky slídičů, teriérů a jezevčíků platí i předvedená plemena retrieverů.

3.   Ten, kdo se uchází o funkci čekatele na rozhodčího musí  prokázat, že:

a)   dovršil minimálně věk 18 let

b)   je členem ČMMJ

4.   Splňuje – li uchazeč o funkci čekatele rozhodčího podmínky uvedené v článku

2, odstavci 2 a 3  tohoto  řádu, požádá OMS, kde je evidován jako člen, o základní

   dotazník pro čekatele na funkci rozhodčího, který vyplní a doloží doklady o prokázání

         kvalifikačních podmínek (fotokopie soudcovských tabulek). OMS potvrdí základní

         dotazník a zašle s příslušnými doklady na sekretariát ČMMJ.

5.   U žádosti o rozšíření aprobace platí stejné podmínky jako v článku 2, odstavci 4.

6.   OMSy delegují čekatele na zkoušky tak, aby splnil předepsaný počet hospitací do 5 let. V závažných případech o výjimce rozhoduje Kynologická komise ČMMJ.

 

 

 

7.   Čekatel musí úspěšně hospitovat na zkouškách příslušného druhu a plemene na funkci rozhodčího dle předepsaného počtu hospitací, při každé hospitaci vypracuje vlastní  tabulku s hodnocením dvou předváděných psů. Tyto předá vrchnímu rozhodčímu, který tabulky potvrdí a přiloží k hospitačnímu listu.

 

   Pro zkoušky ohařů:

·    pro zkoušky vloh  -  2 x

·    pro podzimní zkoušky  - 2 x

·    lesní zkoušky  -  2 x

·    všestranné zkoušky  – 2 x

·    Field Trial  –  3 x  

 

Pro zkoušky retrieverů:

·    Field Trial  – 3 x 

 

   Pro zkoušky slídičů, terierů a jezevčíků:

·    pro zkoušky vloh  -  2 x

·    pro podzimní zkoušky  - 2 x

·    lesní zkoušky  -  2 x

·    barvářské zkoušky  - 2 x

·    všestranné zkoušky  – 2 x

 

   Pro zkoušky  ohařů – retrieverů - jezevčíků a teriérů, slídičů

·         speciální zkoušky vodní práce  – 2 x bez rozdílu u které skupiny loveckých psů

 

Pro zkoušky norníků:

·    zkouškách  z norování – 3 x

   

Pro zkoušky barvářů a honičů:

·    barvářské  zkoušky honičů, zkoušky honičů a honičské zkoušky  - 3 x ,

 v kombinaci  2 x na BZH a 1 x na ZH (HZ) nebo 1 x na BZH

 a 2 x na ZH (HZ)

·       pro  zkoušky barvářů  - 3 x na předběžných  zkouškách barvářů

 

8.   Hospitaci potvrdí čekateli vrchní rozhodčí, který předá originál hospitačního listu a dvě  zkušební  tabulky s ostatními doklady o vykonaných zkouškách na OMS a ten potvrzený hospitační list zašle na ČMMJ,  kopii  hospitačního listu předá čekateli.

9.   Nesplní – li čekatel hospitace ve stanovené lhůtě jak je uvedeno v  článku  2,

   odstavec 6 , je  vyňat ze seznamu čekatelů.

10. Čekatel na funkci rozhodčího je veden v seznamu rozhodčích v samostatné skupině pod příslušným OMS.

 

 

11. Čekatel pro funkci rozhodčího:

·    pro podzimní zkoušky a pro zkoušky vloh nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek. (Skládá se jako jedna zkouška)

·    pro speciální zkoušky vodní práce musí být rozhodčím pro zkoušky vloh a podzimní zkoušky u ohařů a pro ostatní plemena loveckých psů musí být rozhodčím pro jakoukoliv povrchovou zkoušku.

·    pro lesní zkoušky ohařů  musí  být rozhodčím pro zkoušky vloh a podzimní zkoušky

·    pro  všestranné  zkoušky ohařů musí být rozhodčím pro zkoušky vloh nebo FT, podzimní zkoušky, lesní zkoušky a speciální zkoušky z vodní práce

·    pro Field  Trial  nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek,

·    pro barvářské a lesní  zkoušky  slídičů,  terierů a jezevčíků nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

·         pro podzimní zkoušky a pro zkoušky vloh slídičů, teriérů a jezevčíků nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek. (Skládají se jako samostatné zkoušky)

·    pro všestranné zkoušky slídičů, terierů a jezevčíků musí být rozhodčím pro zkoušky vloh, podzimní zkoušky, lesní zkoušky (barvářské zkoušky) a speciální zkoušky z vodní práce.

·         pro zkoušky norníků nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

·    pro barvářské zkoušky honičů nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

·    pro honičské zkoušky nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

·    pro předběžné zkoušky barvářů  a individuální zkoušky barvářů nemusí být

      rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

  

 

 

 

 

Článek 3

 

ZKOUŠKA NA FUNKCI ROZHODČÍHO

 

1.      Splní – li čekatel všechny podmínky předepsané tímto řádem, podrobí se zkoušce na

      funkci rozhodčího.

2.      Zkouška se skládá z teoretické části, spočívající v přezkoušení z příslušných                      

      zkušebních řádů formou testu. Test se skládá ze dvou částí – všeobecná část ZŘ

      a Řád na ochranu zvířat proti týrání, která je  vyhodnocena samostatně a získané body  

      se přičtou ke každé skupině pro  kterou je zkouška skládána, celkový součet bodů je  

      rozhodující zda čekatel u zkoušky obstál.

3.      Zkouška se skládá před komisí, kterou na návrh KK ČMMJ  jmenuje   MR ČMMJ

4.      Složí – li čekatel  úspěšně zkoušku, stává se  rozhodčím  pro příslušný druh zkoušek.

5.      Po úspěšném složení zkoušky, jsou rozhodčí vedeni v seznamu rozhodčích na

      ČMMJ Praha o.s..

6.      Neuspěl – li čekatel, může zkoušku opakovat. Opakování zkoušky je přípustné pouze jednou.

 

 

 

 

 

Článek 4

 

JMENOVÁNÍ ROZHODČÍHO

 

1.      Rozhodčího jmenuje na návrh KK ČMMJ  Myslivecká  rada ČMMJ.

2.      Jako vrchní rozhodčí může být na zkoušky delegován  rozhodčí po uplynutí doby 3 let od svého zařazení do seznamu rozhodčích s příslušnou aprobací s výjimkou do roku 2011 pro rozhodčí s aprobací pro  FT ohařů a retrieverů.

3.      všestranným rozhodčím pro jezevčíky může být jmenován ten rozhodčí, který má aprobaci LZ(BZ), ZN nebo norování, BZH (HZ) a PZ. Tento rozhodčí je jmenován na  základě vlastní žádosti  KK ČMMJ  a návrh schvaluje  MR ČMMJ.

4.      BZ  slídičů,  terierů a jezevčíků  a BZH mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro dosled spárkaté zvěře.

 

 

 

 

Článek 5

 

ODVOLÁNÍ Z FUNKCE ROZHODČÍHO

 

1.   V případě, že rozhodčí (čekatel) poruší ustanovení zkušebního řádu postupujeme v souladu se ZŘ , Všeobecná část, čl. 8 „Rozhodčí a čekatelé“.

2.   Rozhodčí, který ukončil členství, nebo mu bylo ukončeno členství v ČMMJ, kterému bylo pozastaveno členství, je povinen vrátit průkaz rozhodčího do 14 dnů od pravomocného rozhodnutí na sekretariát ČMMJ Praha o.s.

 

 

 

Článek 6

 

ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

 

1.  ČMMJ vede seznam rozhodčích a čekatelů, který každoročně doplňuje o nové čekatele

      a u rozhodčích o rozšířené aprobace.

2.   Změny v osobních údajích je rozhodčí nebo čekatel povinen neprodleně nahlásit na

     OMS a ten upraví údaje v seznamu rozhodčích a čekatelů v elektronické podobě a tyto

      zašle elektronicky na ČMMJ Praha, popřípadě písemně oznámí změny, opravu 

      provede ČMMJ do celkové databáze rozhodčích a příslušného OMS.

3.  Od 01. 03. 2009 vchází v účinnost novela „Řádu“, který byl schválen MR ČMMJ  

     dne 27. 02. 2009 a zaniká  Řád pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování     

     výkonu  loveckých psů schválený  MR ČMMJ  dne  07. 09. 2007, platný

     od 01. 01. 2008

 

 

 

Jiří Procházka – předseda KK ČMMJ Praha v.r.( -in- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© KCHF ČR 2018