Dnešní datum: 27. 06. 2017     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
P?IHLÁŠKA DO KCHF
?LENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
P?EDPISY A ?ÁDY
KALENDÁ? AKCÍ
P?E?T?TE SI
K?IŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPION?
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
?LÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY

INZERCE
Seznam inzerát?
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
P?idat obrázek
Videogalerie

Kniha návšt?v

Druhy zkoušek - working exams
Vydáno dne 29. 12. 2009 (8216 přečtení)Druhy zkoušek

 

Druhy zkoušek

Ze zkušebního ?ádu:  „plemena teriér? tvo?í v ?eské kynologii složku, která se t?ší velkému zájmu myslivecké ve?ejnosti. Psi t?chto plemen jsou inteligentní, nadaní se všestrannými vlohami a tudíž schopni univerzálního použití p?i r?zných zp?sobech lovu. Podmínky pro vyzkoušení vrozených vloh, loveckých schopností a stupn? výcviku pro náro?nou mysliveckou praxi jsou shrnuty do jednoho zkušebního ?ádu:

ZKUŠEBNÍ ?ÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉR? (zkušební ?ád je nazývaný PES A LOV)

Kompletní zkušební ?ády pro lovecké psy platné od 1.1.2008, byly vydány ?MMJ v knižní podob?.

Lze je zakoupit za cca 100,- K? na:
 ?MMJ, Jungmannova 25, Praha 1
www.cmmj.cz
nebo na OMS.
Adresá? viz níže


NOROVÁNÍ - o co vlastn? jde....
Z HISTORIE -Štvanice na lišku byla oblíbeným sportem Angli?an?. V p?edu prchá liška, pronásledovaná sme?kou foxhound?, a za ní se žene kavalkáda jezdc? na koních. Již se zdá, že lišce docházejí síly, když v tom se všechno rázem zm?ní: liška zmizela, zajela do spásné nory a sme?ka ps? zmaten? pobíhá kolem a snaží se zachytit ztracenou stopu. To již dojížd?jí jezdci, jeden z nich seskakuje z kon?, vyjímá ze sedlové brašny malého ?ernobílého psíka a vpouští ho do nory. Za chvíli se z hlouby nory ozve zu?ivé št?kání a netrvá dlouho, liška znovu vyjíždí z nory, sme?ka fohound? znovu zachycuje stopu a štvanice pokra?uje. Bez malého psíka by štvanice skon?ila neúsp?šn?. A proto byl k tomuto ú?elu vyšlecht?n pes, který m?že následovat lišku do její nory, nebojí se neznámého prost?edí a pustí se do boje se stejn? silným soupe?em, který ví, že mu jde o život. Tito psi dostali jméno foxterrier, jež je dokladem toho, že mu byl dán do vínku boj s liškou pod zemí (fox - liška, terra - zem?) SOU?ASNÝ ZKUŠEBNÍ ?ÁD - je sestaven tak, aby co nejobjektivn?ji a to i bez kontaktu s liškou umožnil posoudit vlohy norník? pro práci pod zemí. ?ád slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech ps?, nutných ke spln?ní minimálních nárok? ve smyslu chovatelském a sou?asn? napl?uje zásady zákona na ochranu zví?at proti týrání.
Celé zn?ní zkušebního ?ádu ZDE

ZV-ZKOUŠKY VLOH - zkoušky vloh jsou pot?ebné z chovatelského hlediska, nebo? pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivn?né vyšším stupn?m výcviku. Jsou d?ležité také z hlediska kontroly d?di?nosti. Odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost a povahu a též schopnosti k dalšímu náro?n?jšímu výcviku
PZ-PODZIMNÍ ZKOUŠKY- jsou zkoušky jenž kvalifikují foxteriéra jako lovecky upot?ebitelného pro dohledávání a p?inášení drobné zv??e (tzn. bažant, zajíc, kachna...)
LZ- LESNÍ ZKOUŠKY - absolvováním t?chto zkoušek získává pes loveckou upot?ebitelnost pro honitby s odst?elem spárkaté zv??e (tzn. srn?í zv??)
VZ - VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY - jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kte?í je úsp?šn? absolvují, mohou být zapsání v plemenné knize jako psi universální - zna?ka U, což je d?kazem jejich všestranných pracovních schopností v lese, v poli i ve vod?. Kvalifikují lovecké psy jako lovecky upot?ebitelné k dohledávání a p?inášení drobné zv??e a dohledávání zv??e spárkaté. Na všestranné zkoušky jsou p?ipušt?ni psi, kte?í již úsp?šn? absolvovali PZ nebo LZ
BZ - BARVÁ?SKÉ ZKOUŠKY - kvalifikují psa pro dohledávání spárkaté zv??e. Náro?nost barvá?ských zkoušek byla úm?rn? p?izp?sobena dnešní lovecké praxi. Úsp?šná práce, zejména na pobarvené stop? staré víc jak 12 hodin, dokáže kvalitu každého jedince.
VP - SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE - tyto zkoušky jsou vhodné pro psy s rozsáhlými vodními plochami, kde se na spole?ných honech loví vodní zv??. Na t?chto zkouškách prokazuje pes vyšší stupe? výcviku a upot?ebitelsnosti v t?chto, pro psa náro?ných podmínkách.
HZ - HONI?SKÉ ZKOUŠKY a BH - BARVÁ?SKÉ ZKOUŠKY HONI?? (PRO TERIERY) ov??ují schopnost psa p?i lovu ?erné zv??e (prasat), zvlášt? pak p?i její dohledávce. Pro zkoušky honi?? a barvá?ské zkoušky honi?? platí pro foxteriéry v plném rozsahu zkušební ?ád pro zkoušky honi??. Kvalifikují psa jako lovecky upot?ebitelného pro lov a dohledávku ?erné zv??e.

 

·        VŠEOBECNÁ ?ÁST (109,5 kB)

·        ZKUŠEBNÍ ?ÁD PRO OHA?E (STAV?CÍ PSY) (437,5 kB)

·        ZKUŠEBNÍ ?ÁD PRO ZKOUŠKY RETRIEVER? (325,5 kB)

·        SPECIÁLNÍ BARVÁ?SKÉ ZKOUŠKY A ZKUŠEBNÍ ?ÁD (180,5 kB)

·        ZKUŠEBNÍ ?ÁD PRO BEZKONTAKTNÍ NOROVÁNÍ - ZKOUŠKA NOVÁ?K? ZN (51 kB)

·        ZKUŠEBNÍ ?ÁD PRO ZKOUŠKY HONI?? (153,5 kB)

·        ZKUŠEBNÍ ?ÁD PRO ZKOUŠKY BARVÁ?? (180,5 kB)  

·        ZKUŠEBNÍ ?ÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉR? A JEZEV?ÍK? (431 kB)

·        ?ÁD OCHRANY ZVÍ?AT P?I ZKOUŠKÁCH LOV. UP. NEBO SVODU LOVECKÝCH PS? (73,5 kB)

·        ZKUŠEBNÍ ?ÁD PRO ZKOUŠKY LOVECKÝCH SLÍDI?? (207,5 kB)
 

 

Také se chcete zú?astnit s Vaším foxteriérem n?kterých zkoušek a nevíte kdy a kde jsou??? 
Kontaktujte po?adatele, kterým je ?MMJ ve Vašem okrese.
Seznam je
ZDE

 Související články:
Klubové zkoušky vloh Malovice 2017 (25.04.2017)
Memoriál Miloše Doubka - KHZ 26.-27. 11. 2016 (17.12.2016)
KBZH a KBZ 11.-12. 7. 2015 D?t?ichov nad Byst?icí (09.08.2015)
Klubové zkoušky vloh - Blažejovice 9.5.2015 (27.05.2015)
Klubové barvá?ské zkoušky - Malovice (okr. Prachatice) (12.08.2014)
Pracovní test - Work Test Temelín 13.9.2013 (27.09.2013)
Klubové zkoušky Honi?? KAB jezev?íkovité a Klubu foxteriér? ?R 24.-25.11 2012 (16.12.2012)
Klubové honi?ské zkoušky na Sokolovsku 10.-11. listopadu 2012 (15.11.2012)
Klubové Barvá?ské zkoušky - Malovice 12.8.2012 (15.08.2012)
Plán loveckých zkoušek ?MMJ pro rok 2012 (14.03.2012)
Mezinárodní zkouška teriér? - práce po výst?elu s ud?lením CACIT (10.11.2011)
Infomrace z KK ?MMJ (posuzování „Vyhledání a chování u st?elené zv??e“ ) (23.09.2011)
propozice - Zkoušky vloh - Malovice (okr. Prachatice) uzáv?rka 28.3.2011 (15.03.2011)
KALENDÁ? LOVECKÝCH ZKOUŠEK V ROCE 2011 (31.01.2011)
Seznam rozhod?ích pro posuzování výkonu loveckých ps?/ Judges for working (16.06.2010)
Zkoušky vloh a podzimní zkoušky na Sokolovsku 8.- 9. 5. 2010 (14.05.2010)
Sv?tová výstava myslivosti - Brno (15.03.2010)
?MMJ - kynologická komise (04.03.2010)
lovecké zkoušky (26.02.2010)
Klubové honi?ské zkoušky Horní Slavkov - 7.-8. 11. 2009 (26.01.2010)
Klubové barvá?ské zkoušky - klubové zkoušky z norování Horní Jelení 5.-6.9.2009 (26.01.2010)
Klubové honi?ské zkoušky na Bruntálsku 28.-29.11.2009 (26.01.2010)
Klubové barvá?ské zkoušky honi?? Radim (Bruntálsko) 26.9.2009 (26.01.2010)
Klubové lesní zkoušky T?emešná 15.8.2009 (26.01.2010)
Klubové speciální zkoušky z vodní práce Sokolov 8.8. 2009 (26.01.2010)
Klubové barvá?ské zkoušky honi?? na Rokycansku 1.8.2009 (26.01.2010)
Podzimní klubové zkoušky na Sokolovsku 10.5.2009 (22.01.2010)
VÝSLEDKY PRACOVNÍCH LOVECKÝCH ZKOUŠEK (12.01.2010)
Pracovní zkoušky (25.12.2009)

( -in- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

European Foxterrier Winner Show 14.9.2013

Pes, p?ítel ?lov?ka

DELIKAN

© KCHF ČR 2009