Dnešní datum: 27. 06. 2017     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
P?IHLÁŠKA DO KCHF
?LENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
P?EDPISY A ?ÁDY
KALENDÁ? AKCÍ
P?E?T?TE SI
K?IŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPION?
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
?LÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY

INZERCE
Seznam inzerát?
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
P?idat obrázek
Videogalerie

Kniha návšt?v

?ád ochrany zví?at p?i chovu ps?
Vydáno dne 11. 11. 2009 (2518 přečtení)?ÁD OCHRANY ZVÍ?AT P?I CHOVU PS??eskomoravské kynologiecké unie (

?ÁD OCHRANY ZVÍ?AT P?I CHOVU PS?
?eskomoravské kynologiecké unie (který je závazný pro Klubu chovatel? foxteriér? ?R, který je ?lenem ?MKU prost?ednictvím ?MKJ)

?lánek 1
Název a sídlo žadatele
 

(1)     Tento ?ád ochrany zví?at p?i chovu byl zpracován a je ur?en pro ?eskomoravskou kynologickou unii se sídlem Jankovcova 53/1522, 170 00 Praha 7, I? 69781621, zastoupenou p?edsedou (kterým je volený funkcioná?), tel. 234 602 275, fax: 234 602 278, e-mail: cmku@cmku.cz (dále jen „?MKU“).

 (2) ?MKU je sdružením právnických osob. Její ?innost je zam??ena výhradn? na zájmovou, obecn? prosp?šnou kynologickou ?innost. Seznam právnických osob - ?len? ?MKU je uveden v P?íloze ?. 1 tohoto ?ádu ochrany zví?at p?i chovu.

 (3) Tento ?ád je platný pro všechny ?leny ?MKU a jejich ?leny - fyzické osoby. ?lenové klub? jsou povinni se s tímto ?ádem seznámit a ?ídit se jím.

(4) Žadatel uvedený v odstavci (1) vydává v souladu s ustanoveními zákona ?. 246/1992 Sb., na ochranu zví?at proti týrání, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?, po projednání a schválení Úst?ední komisí pro ochranu zví?at tento ,,?ád ochrany zví?at p?i chovu ps? ?eskomoravské kynologické unie (dále jen ,,?ád“).

 ?lánek 2
Ú?el a cíle ?ádu

 (1) Ú?elem ?ádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení ps? podle sou?asných požadavk? na ochranu zví?at a pé?i o jejich pohodu. Cílem ?ádu je zabezpe?ení ochrany ps? p?i chovu a zajišt?ní jejich pohody, dále informovanost chovatel? a držitel? ps? o podmínkách ochrany zví?at, aby mohli zabezpe?it stanovené podmínky a zlepšování ochrany ps? a ?inností chovatel?.

Cílem chovu ps? v rámci ?MKU je chov ?istokrevných plemen ps? s pr?kazem p?vodu, p?i zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena tak, jak jsou popsána standardy Mezinárodní kynologické federace – Federation Cynologique Internationale (dále jen „FCI“), nebo národními standardy v p?ípad? plemen FCI dosud neuznaných.

?ád je základní normou pro zájmový chov plemen ps? za?len?ných do ?MKU.

 (2) ?ád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními p?edpisy, zejména zákonem ?. 246/1992 Sb., na ochranu zví?at proti týrání, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?, zákonem ?. 166/1999 Sb., o veterinární pé?i a o zm?n? n?kterých souvisejících zákon? (veterinární zákon), ve zn?ní pozd?jších p?edpis? (nap?. doklad o provedení stanovených vyšet?ení zví?at, kontrola zdravotního stavu zví?at).

 ?lánek 3
Druh chovaných zví?at, biologická charakteristika, fyziologické a etologické nároky zví?at

 (1) Druh chovaných zví?at:

Pes domácí (lat. Canis familiaris), ?ád šelmy (Carnivora), ?ele? psovití – psovité šelmy (Canidae).

Chována jsou všechna  plemena ps? popsaná jednotliv? standardy FCI nebo národními standardy v p?ípad? plemen FCI dosud neuznaných (tzv. národní plemena). Jedná se pouze o psy s pr?kazem p?vodu. Seznam plemen a jejich za?azení do skupin FCI  i seznam národních plemen je uveden v P?íloze ?. 2 k tomuto ?ádu.

Podle vlastností je základní d?lení plemen ps? do celkem 10 skupin FCI následující:

Skupina I. Pasteve?tí a honá?tí psi krom? švýcarských salašnických ps?
Skupina II. Pin?ové, kníra?i, molosové a švýcarští salašni?tí psi
Skupina III.  Terié?i
Skupina IV.   Jezev?íci
Skupina V. Špicové a primitivní plemena
Skupina VI. Honi?i, barvá?i a p?íbuzná plemena
Skupina VII. Oha?i
Skupina VIII. Retrív?i, slídi?i a vodní psi
Skupina IX. Spole?enští a doprovodní psi
Skupina X. Chrti

Úplný seznam plemen FCI je zve?ejn?n na adrese www.fci.be pod ikonou „standardy“.
Plemena dosud neuznaná FCI, jinak zvaná národní plemena, tvo?í samostatnou skupinu.
Úplný seznam národních plemen zast?ešených ?MKU je možno najít na adrese
www.cmku.cz pod odkazem „plemena“.

 (2) Základní biologická charakteristika:
Pes je savec, masožravá šelma.
Smysly psa: vynikající ?ich, velmi dobrý sluch, zrak je mén? významný - slabší, pes vnímá barvy ne zcela shodn? s ?lov?kem.

Potrava psa: p?evážn?, ale nikoliv výhradn? masitá.
Sociální vztahy a chování: pes je sme?kové zví?e s rozvinutým sociálním chováním. Sme?ky jsou založeny nahierarchickém rodinném principu s p?irozenou dominancí rodi?ovského páru, což je p?i správné výchov? dob?e využitelné pro soužití s ?lov?kem. Pes je teritoriální zví?e, p?edevším hlída?. Pro psa je p?irozené lovecké chování a je pro n?j typická spolupráce p?i lovu. Lovecké chování je u n?kterých plemen  utlumeno.

Vztah k lidem: pes je vynikající spole?ník, pomocník ?lov?ka p?i r?zných ?innostech.

Kontakt psa se sme?kou (i lidskou v p?eneseném slova smyslu) je naprosto nezbytný.

(3) Fyziologické a etologické nároky podle v?kové kategorie ps? s p?ihlédnutím ke kohoutkové výšce a váze dosažené v dosp?losti:

Nároky jednotlivých plemen ps? jsou r?zné.

Základní d?lení ps? podle kohoutkové výšky dosažené v dosp?losti je na malá plemena do kohoutkové výšky 50 cma velká plemena nad 50 cm. Podle tohoto základního d?lení se za?azují psi a feny do chovu viz ?l. 8 tohoto ?ádu.

Podle váhy dosažené v dosp?losti je základní d?lení plemen následující:
- trpasli?í plemena (v dosp?losti do 5 kg), št?n? do 6 - 7 m?síc? v?ku
- st?ední plemena ( v dosp?losti  do 25 kg), št?n? do 12 m?síc? v?ku
- velká plemena (v dosp?losti do 40 kg), št?n? do 18 m?síc? v?ku
- ob?í plemena (v dosp?losti nad 40 kg), št?n? do 24 m?síc? v?ku

Výše uvedenému schématu odpovídají nároky na ?ast?jší krmení (až 6x denn?) a druh potravy pro št??ata. Výživa rostoucího psa zvlášt? velkých a ob?ích plemen by m?la zohled?ovat prevenci nadm?rn? rychlého r?stu a prevenci nadbytku vápníku v krmné dávce.

Dosp?lí psi malých a trpasli?ích plemen jsou zpravidla velice živí, aktivní a pot?ebují velké množství energie. Psi jsou krmeni zpravidla 1 krmnou dávkou denn?, což platí i pro plemena velká a ob?í, u kterých je ale v dosp?losti energetická náro?nost nižší.

Pro psy pracovní a ve sportovním výcviku je vhodný vyšší po?et krmných dávek denn?, energetická hodnota krmiva musí odpovídat nárok?m kladeným na psa.

B?ezí a kojící feny je také nutno krmit ?ast?ji, krmná dávka se zvyšuje až na dvojnásobek. Fenu v poslední t?etin? b?ezosti a fenu kojící je vhodné krmit potravou odpovídající št?n??í.

Sta?í psi - psi za?ínají stárnout v závislosti na plemenu v r?zném v?ku. Obecn? platí, že délka života u ps? velkých plemen je kratší než u plemen malých. U velkých a ob?ích plemen se za seniora považuje pes ve v?ku od 7 let, u malých a trpasli?ích plemen až ve v?ku od 10 - 12 let. Stárnutím organismus slábne, b?žné fyziologické pochody jsou zpomalené. Tomu odpovídá nutri?ní skladba potravy, 2 krmné dávky denn? se doporu?ují.

Ps?m v každém v?ku je nutné zajistit volný p?ístup k pitné vod?, dostatek volného pohybu a kontakt se sme?kou (viz ?l. 3 (2) tohoto ?ádu).

 (4) Chovem sledované vlastnosti nebo znaky ps? jsou následující:

Chovem se rozumí cílev?domá plemenitba ?istokrevných ps? s pr?kazem p?vodu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé populace. Informace o kontrole zdraví a d?di?ných vlastností jsou popsány v ?l. 5 (3) tohoto ?ádu.

Chovem je sledováno zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena. Toho lze dosáhnout pouze cíleným výb?rem biologicky i geneticky zdravých jedinc? do chovu. P?i výb?ru do chovu rozhoduje v prvé ?ad? co nejv?tší shoda jedince s požadavky, které na n?j klade standard plemene. (Pozn. standardy plemen  FCI zpravidla obsahují klausuli: „Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se z?eteln? projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování“). Výb?r do chovu m?že být proveden nejd?íve ve v?ku od 12 m?síc? u malých plemen do kohoutkové výšky 50 cm a ve v?ku  od 15 m?síc? u velkých plemen s kohoutkovou výškou nad 50 cm. Podmínky pro chovné jedince viz ?l. 8 tohoto ?ádu. O za?azení jedince do chovu rozhodují odborníci z ?ad chovatel? a rozhod?ích exteriéru ps? a to jak na výstavách, tak na svodech mladých, bonitacích ?i popisných p?ehlídkách. P?i za?azování jedince do chovu musí být p?ihlédnuto ke stanovisku veterinárního léka?e, p?i posuzování eventuelních d?di?ných vad, které mohou ovlivnit zdravotní stav jak daného jedince, tak jeho potomstva.

?istokrevný pes je d?di?n? zdravý tehdy, jestliže zd?dí standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nezd?dí však d?di?né vady, které by mohly nep?ízniv? ovlivnit funk?ní zdraví jeho potomk?. Je t?eba dbát na to, aby nedocházelo ke zveli?ování a p?ehán?ní plemenných znak?, které by následn? mohlo nep?ízniv? ovlivnit funk?ní zdraví ps?. Do chovu nejsou p?ipušt?ni zejména psi, kte?í mají vady, jež je z chovu vylu?ují. Jedná se nap?. o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaje?í pysk, rozšt?p patra, zna?né vady chrupu a anomálie ?elistí, o?ní choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjišt?né t?žké dysplazie ky?elních a loketních kloub?, eventueln? luxace pately (?éšky). Chov na t?chto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít.

Psi, kte?í nejsou zcela d?di?n? zdraví, nemohou být za?azováni do chovu. Pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využíváni p?edevším jako spole?níci lidí a nemohou být utráceni. Viz ?l. 5 (4).

 (5) Chovatel musí být schopen:
a) rozpoznat zjevné p?íznaky zhoršeného zdravotního stavu ps?,
b) zjistit zm?ny v chování ps?,
c) ur?it, zda celkové prost?edí je vhodné k zachování zdraví a pohody ps?.

 ?lánek 4
Objekty, za?ízení a vybavení pro chov ps?

Chovatel je povinen udržovat co nejlepší úrove? chovu ps?. Je povinen ps?m zajistit odpovídající ustájení, krmení, ošet?ování a zejména socializaci prost?ednictvím kontaktu s lidmi, jinými psy, jiným prost?edím. M?l by mít v držení pouze takový po?et ps?, o které je schopen se ?ádn? starat, zajistit jim individuální pé?i a dostatek pohybu. Starým a nemocným ps?m musí zajistit zvýšenou pé?i a pozornost, stejn? tak b?ezím a kojícím fenám a št??at?m. Pro chov a držení ps? je nutné vytvo?it podmínky v souladu s platnou legislativou.

(1)Zásady pro budování a provoz objekt?, za?ízení a vybavení pro chov ps? a pé?e o n? jsou následující:

 Držení a chov ps? v byt?.
Tento ?ád pojednává o psech v zájmových chovech. Tito psi jsou p?edevším spole?níci lidí a jsou zpravidla chováni v byt? chovatele, drženi v  byt? držitele. Takto držení psi nesmí být trvale umíst?ni v uzav?ené kleci. To je p?ípustné pouze v mimo?ádných p?ípadech a na dobu nezbytn? nutnou (nap?. onemocn?ní, zran?ní psa, nutnost udržet jej v klidu). Ps?m musí být dána možnost volného pohybu mimo jimi obývané prostory alespo? 1x denn?. Ps?m je nutno umožnit základní pot?ebu vym?šování n?kolikrát denn?. Plochy ur?ené pro pobyt v byt? musí být tak velké, aby se pes mohl voln? pohybovat. Prostory musí být ?isté a suché. Denní sv?tlo je nezbytné. V místnostech je nutné zajistit v?trání a vhodnou teplotu (ideální 18 - 20o C). Ps?m musí být vyhrazeno nerušené místo pro odpo?inek  Psi musí mít trvale zajišt?n p?ístup k pitné vod?. Pro b?ezí, rodící a kojící feny je bezpodmíne?n? nutné zajistit nerušené místo. Z?ízení porodního boxu a boxu pro fenu se št??aty se doporu?uje. Št??at?m, která dosud nemají termoregula?ní schopnost, je nutno zajistit odchov v místnosti s teplotou 25 - 30o C bez pr?vanu.

 Držení a chov ps? mimo byt.
Psy je dále možno držet ve vhodných uzav?ených prostorách mimo byt, nap?. v psincích a nebo v ?áste?n? otev?ených prostorách - v boxech a kotcích.

 a)      velikost prostor je následující

Držení a chov ps? v klecích – minimální rozm?ry za?ízení

výška psa v kohoutku v cm

min. plocha podlahy klece
na 1 psa v m2

min. výška klece v cm

30

0,75

60

40

1,00

80

70

1,75

140

 

Držení a chov ps? v boxech – minimální rozm?ry za?ízení

hmotnost psav kg

min. plocha podlahy boxu pro 1 psa v m2

minimální plocha p?ilehlého výb?hu na 1 psa v m2

do 3 ps?

více než 3 psi

do 6

0,5

0,5

0,5

6 - 10

0,7

1,4

1,2

10 - 20

1,2

1,6

1,4

20 -30

1,7

1,9

1,6

nad 30

2,0

2,0

1,8

 

b) vybavení a zabezpe?ení pro ochranu a pohodu zví?at je následující:

Drženým ps?m musí být poskytnuta alespo? jedenkrát denn? možnost volného pohybu mimo klec ?i box, pokud možno na volném prostranství v exteriéru. Pohyb v krytých prostorách nap?. p?i nep?íznivém po?así je možný. Plochy ur?ené pro výb?h musí být tak velké, aby se pes mohl voln? pohybovat. Ps?m musí být umožn?na základní biologická pot?eba vym?šování n?kolikrát denn?. Jejich výkaly musí být z klecí a box? pravideln? odstra?ovány. Boxy a klece musí být udržovány ?isté, suché a bez parazit?. Psi nesmí být v klecích a boxech trvale uvazováni. Pokud jsou psi drženi v uzav?ených prostorách, musí zde být zajišt?n p?ístup denního sv?tla, musí být zamezeno vlhkosti a pr?vanu. Požadovaná teplota 18 - 20o C. Každý pes musí mít zajišt?n tepeln? izolovaný prostor na odpo?inek. V kleci ?i boxu musí být napáje?ka nebo miska s pitnou vodou.

c) povrch použitých prostor jenásledující:

Podlahy klecí a box? nesmí být m?ížové, pokud jsou takové, celá plocha musí být pokryta vhodným materiálem, který zamezí propadnutí tlapky (nap?. koberec, vhodné materiály ze d?eva, papíru a kombinací obou, zdravotn? nezávadné). D?lící st?ny mezi boxy musí být utvá?eny tak, aby se psi nemohli vzájemn? poranit. Snadné ?išt?ní a možnost dezinfekce povrch? je nutná. Chovatelská za?ízení musí být konstruována tak, aby bylo zabrán?no zran?ní a utrpení zví?at.

d) prostor je zabezpe?en p?ed nep?íznivými klimatickými vlivy a je zajišt?no zastín?ní, a to takto (týká se zejména box?):

Psi musí mít možnost volného p?ístupu k chrán?nému místu, kde najdou úto?išt? p?ed extrémními teplotami a dalšími vlivy po?así. V boxu je umíst?na vhodná, pokud možno izolovaná bouda jako místo pro nerušený odpo?inek. Velikost boudy odpovídá t?lesným rozm?r?m psa. Pes musí mít možnost si v boud? pohodln? lehnout a postavit se.

e) zp?sob a ?etnost denního krmení a napájení je následující:

Psi musí mít trvale volný p?ístup k ?isté pitné vod?. ?etnost krmení odpovídá plemenu a v?ku. Základní schéma: št??ata do v?ku 1/2 roku cca 6x denn?, mladí psi ve vývoji, psi v pracovním výcviku a b?ezí feny cca 2x denn?, dosp?lí jedinci 1x denn?, sta?í psi cca 2 x denn?. Podrobn?jší schéma krmení viz ?lánek 3. (3). ?ast?jší krmení - rozložení denních krmných dávek je možné.

f) nároky na zabezpe?ení pot?ebných krmiv a jejich nezbytné zásoby jsou následující:

Psy je nutno krmit potravou vhodnou pro masožravce v množství dle plemene, kde základním kriteriem je velikost psa. Základní složení tvo?í cca 60% masa a 40% p?ílohy. Krmení je možno p?ipravovat individuáln?, jako va?enou stravu, kdy základem je ?erstvé maso, zmrazené masové polotovary a p?íloha jako rýže, ovesné vlo?ky ?i t?stoviny. Doporu?uje se tuto stravu dopl?ovat krmnými a vitamínovými dopl?ky. Dále je možné krmit vhodnými pr?myslovými krmivy (granule pro psy, psí konzervy), které tvo?í kompletní, vyváženou stravu. Podávání vitamínových dopl?k? je nutné u mén? kvalitních pr?myslových krmiv. V p?ípad? podávání superprémiových krmiv jsou vitamínové dopl?ky nevhodné. Dávkování doporu?uje výrobce pr?myslového krmiva.

(2) Psi mají k dispozici tato za?ízení:

Vhodný box ?i klec, vyhrazené místo na ochranu p?ed nep?íznivými vlivy po?así, místo na spaní, vybavení pro dodávku pitné vody. V chovatelských za?ízeních, kde je ustájeno více jedinc? se musí z?ídit porodní boxy a odd?lená místa pro kojící feny se št??aty. V t?chto místech je nutno zajistit teplotu 25 - 30oC pro malá št??ata, která dosud nemají termoregulaci. Místo musí být sv?tlé (denní sv?tlo), ?isté, suché a bez pr?vanu. Fena musí mít k dispozici porodní bednu, která umož?uje bezproblémový odchov št??at. Rozm?ry se ?ídí velikostí plemene. Bedna musí být opat?ena vhodným, snadno dezinfikovatelným a ?istitelným povrchem a snadno m?nitelnou podestýlkou (látka, sláma,...). Fena musí mít dostatek místa na ležení. Boky porodní bedny je vhodné opat?it zarážkou (podle velikosti št??at), pod kterou se mohou št??ata schovat a ochránit se tak proti zalehnutí fenou.

 (3) Zamezení úniku ps? z chovatelského za?ízení:

Chovatelské za?ízení musí být konstruováno tak, aby bylo možné p?edejít necht?nému úniku ps? mimo vyhrazené prostory. Vstupy do klecí, box? a chovatelských za?ízení je nutno zajistit proti necht?nému otev?ení zevnit?. Výb?hy je nutno oplotit tak, aby se psi o oplocení nezranili, ale nep?ekonali je. Majitel chovatelského za?ízení je povinen pravideln? kontrolovat kvalitu za?ízení a zajistit v?as opravy tak, aby úniku ps? p?edešel.

 (4) K desinfekci a ?išt?ní jsou používány nedráždivé látky a prost?edky. V dob? provád?ní desinfekce nemají zví?ata p?ístup do prostoru, kde je desinfekce provád?na.

 (5) Chovatel zajistí nebo manipuluje se psy tak, aby:

a) se psy bylo zacházeno klidn? a rozhodn? a m?li zabezpe?enou pohodu, nebyli drážd?ni nebo týráni a bylo minimalizováno riziko jejich poran?ní;

b) osoby manipulující se psy p?istupovaly k nemocnému ?i poran?nému psu vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost v?novaly p?ístupu ke ps?m, kte?í se projevují jako nebezpe?ní a p?i zacházení s nimi byly jišt?ny další osobou;

c) p?i provád?ní speciálních úkon?, nap?. veterinárních zákrok?, které provádí odborn? zp?sobilá osoba, byl na míst?, kde se zákrok provádí, pot?ebný po?et dalších pou?ených osob;

d) p?i provád?ní zvláštních úkon? u neklidných ps? byly použity vhodné prost?edky k fixaci psa, nebo podán zklid?ující preparát veterinárním léka?em;

e) osoby manipulující se psy v?novaly zvýšenou pozornost zví?at?m v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podn?ty,

f) osoby manipulující se psy byly informovány o opat?eních v p?ípad? mimo?ádných opat?ení (nap?. út?k psa mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpe?ily ochranu ps? p?ed utrpením a vznikem nebezpe?ných situací,

g) chovatel zabezpe?í hygienu, výživu a bezvadný zdravotní stav ps?, u senior? a hendikepovaných ps? co nejlepší zdravotní stav,

h) chovatel zajistí odborné služby veterinárního léka?e, zejména pravidelné prohlídky a o?kování držených ps?.

 ?l. 5
Zákroky spojené s ochranou ps?, zajišt?ní jejich zdraví a pohody

(1) K ochran? ps?, zajišt?ní jejich zdraví a pohody se provád?jí tyto zákroky:

krom? zajišt?ní vhodného prostoru a krmení viz ?l. 4 je povinností chovatele zajistit psu povinné každoro?ní o?kování proti vzteklin? a další vakcinaci dle doporu?ení p?íslušného veterinárního léka?e s p?ihlédnutím k nákazové situaci v míst? bydlišt?. Dále je nutné zajistit pravidelné od?ervování ps? dle v?ku, nákazové situace a doporu?ení veterinárního léka?e. Chovatel - držitel psa je povinen pravideln? kontrolovat:

- ?istotu a zdravotní stav uší a o?í,
- k?ži a srst na výskyt vn?jších parazit?,
- chrup a dásn? s ohledem na jeho stav (zlomený zub, zán?t, zubní kámen...)
- délku drápk?
- p?ípadn? stav análních žlázek.

 (2) Pé?e o feny ve stadiu rozmnožování a o feny a št??ata po narození je zajiš?ována takto:
- zvýšeným dozorem nad b?ezí, rodící a kojící fenou,
- zvýšenou kvalitou a ?etností denních dávek krmiva,
- zvýšením dodržování hygieny jak u feny tak u chovatele,
-pokud to vyžaduje zdravotní stav feny, nebo s ohledem na po?et št??at, zajišt?ním kojné feny nebo um?lé výživy pro št??ata,
- zajišt?ním pohody feny a vrhu viz ?l. 4. (2) tohoto ?ádu.

 (3) Zásady sledování d?di?nosti zdraví a sledovaných genetických znak?:

Prost?ednictvím kontrol ?i p?ejímek vrh?, kontrolou mladých jedinc? na svodech a kontrolou dosp?lých jedinc? p?i za?azování do chovu jsou kontrolovány základní zdravotní parametry a plemenné znaky.

Prost?ednictvím veterinárních léka??, zejména specialist? na jednotlivá onemocn?ní ps? jsou kontrolována zdravotní kriteria jako je:

- stupe? dysplazie ky?elního kloubu (DKK) a lokte (DKL),
- stupe? luxace ?éšky (LP),
- kontrola d?di?ných o?ních chorob (nap?. PRA)
- kontrola srde?ních onemocn?ní
a další dle problematiky jednotlivých plemen.

(4) Psi, kte?í nevykazují všechny vlastnosti požadované standardem a? už se týkají zdraví nebo exteriéru a nejsou za?azeni do chovu, p?sobí zpravidla jako spole?níci lidí. Zpravidla nejsou využíváni ani k práci ?i lovu. Nároky na n? kladené musí být p?izp?sobeny zejména jejich zdravotnímu stavu. Takoví jedinci nemohou být utráceni.

(5) V chovu chovatel zajistí:
a) veterinární pé?i a prevenci formou zabezpe?ení pravidelných veterinárních prohlídek, které provádí veterinární léka?,
b) udržování ideálního výživného stavu ps? používáním kvalitního krmiva,
c) pohodu ps? vhodným ustájením, kontaktem s ?lov?kem a jinými psy, nerušeným odpo?inkem, zajišt?ní kontaktu s ostatními zví?aty,
d) o?kováním - ze zákona je povinná každoro?ní opakovaná vakcinace proti vzteklin?, další o?kování dle dané nákazové situace a doporu?ení ošet?ujícího veterinárního léka?e.
e) pravidelná od?ervení profylaktická 2 - 4x ro?n?, lé?ebná p?i výskytu vnit?ních parazit?.

(6) Ozna?ování ps? provádí pouze veterinární léka? nebo osoba odborn? zp?sobilá podle § 59 veterinárního zákona. Psi jsou ozna?ováni tetováním (ucho nebo slabina) nebo ?ipováním. Obojí ozna?ení je možné. Zda bude pes ozna?en ?ipem nebo tetováním a lokalizaci tetování ur?í ?lenský subjekt ?MKU - chovatelský klub, který ?ídí chov plemene. Umíst?ní ?ipu je jednotné, na krku z levé strany.

 (7) Kupírováním uší se rozumí kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zví?ete, v jehož d?sledku dochází v podobném tvaru ke ztrát? ušního boltce a tím ke zm?n? vzhledu zví?ete. Kupírování uší se podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. g)zákona ?. 246/1992 Sb. na ochranu zví?at proti týrání považuje výslovn? za týrání.

Zákon na ochranu zví?at proti týrání zakazuje propagaci týrání. Za propagaci týrání se podle § 4a považuje zejména: vystavování, jiné demonstrace nebo p?edvád?ní zví?ete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na ve?ejném vystoupení nebo svodu zví?at. Toto ustanovení považuje za propagaci týrání zví?at p?edvedení kupírovaného jedince na jakékoliv ve?ejné akci. Na akcích ?MKU je zakázáno p?edvád?ní ps? s kupírovanýma ušima.

 

?lánek 6
Povolené zp?soby usmrcení nebo zákroky k regulace populace

 (1) Povolené zákroky k regulaci populace provádí pouze veterinární léka?.

 (2) Usmrtit psa m?že pouze veterinární léka? po posouzení jeho zdravotního stavu, a to v souladu se zákonem ?. 246/1992 Sb., na ochranu zví?at proti týrání, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?. D?vodem k usmrcení m?že být pouze:

- slabost,
- nevylé?itelná nemoc,
- t?žké poran?ní,
- genetická nebo vrozená vada,
- celkové vy?erpání nebo stá?í zví?ete,
jsou-li pro další p?ežívání spojeny s trvalým utrpením.

 (3) V žádném p?ípad? není povoleno utrácet tzv. nadpo?etná št??ata, nebo št??ata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (nap?. nestandardní zbarvení).

 

?l. 7
P?eprava zví?at

 (1) P?eprava ps? musí být provád?na v souladu se zákonem ?. 246/1992 Sb., na ochranu zví?at proti týrání, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?, s vyhláškou ?. 193/2004 Sb., o ochran? zví?at p?i p?eprav?. 

 (2) Psy lze p?epravovat pouze v dopravních prost?edcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpe?ily pohodu ps?, minimalizovaly možnost jejich zran?ní p?i p?eprav?, umož?ovaly pravidelnou kontrolu stavu zví?at a jejich pohody a spl?ovaly technické požadavky a m?ly stanovené vybavení.

a) P?eprava autem.

Psi musí mít zajišt?n dostatek prostoru, aby mohli zaujmout p?irozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umíst?ni ve vozidle tak, aby neohrozili ani ?idi?e ani sebe. Psy není dovoleno p?epravovat v uzav?ených prostorách aut bez dostate?ného p?ístupu sv?tla. P?epravní prostor musí být také dostate?n? v?tratelný.  P?i p?eprav? musí být psi pod dohledem ?lov?ka. V p?ípad? delší p?epravy musí být psi krmeni a napájeni ?ast?ji, krmeni minimáln? 1x za 12 hodin, napájeni minimáln? 1 x za 4 - 6 hodin dle klimatických podmínek. Ps?m musí být umožn?no pravidelné ven?ení a musí mít možnost ven?ení alespo? v intervalech, na jaké jsou zvyklí.

b) P?eprava v p?ív?sných vozících aut. Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciáln? uzp?sobeny p?eprav? zví?at dle technického osv?d?ení. Podmínky obdobné jako v ?l. 7 (2) a).

c) P?eprava dopravním prost?edkem, kdy pes je umíst?n v p?epravním boxu. Rozm?ry p?epravního boxu musí psu umožnit alespo? pohodlné ležení. Dví?ka boxu musí být zajišt?na proti samovolnému otev?ení zevnit?. Pokud je pes p?epravován v boxu, který mu umož?uje pouze pohodlné ležení, m?že být takto p?epravován po dobu maximáln? 6 hodin. Pokud cesta p?esáhne tuto dobu, m?že být pes p?epravován pouze v boxu, který je popsán v ?l. 7 (2) f). Ostatní podmínky obdobné jako v ?l. 7 (2) a).

d) P?eprava hromadnou dopravou. Podmínky umíst?ní psa ur?uje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. doprovod psa.

e) Ponechání psa v uzav?eném dopravním prost?edku bez dozoru ?lov?ka.Toto je povoleno pouze vyjíme?n? a krátkodob?. Psu musí být v takovém p?ípad? zajišt?n dostatek vzduchu, prostoru, p?ípadn? sv?tla a dále vhodná teplota prost?edí (nap?. funk?ní klimatizace v lét? a topení v zim?). Delší ponechání psa v uzav?eném prostoru dopravního prost?edku m?že být považováno za týrání.

f) Letecká p?eprava.
Podmínky p?epravy ps? ur?uje dopravce. Držitel psa však musí zajistit, aby pes byl p?i p?eprav? ochrán?n. P?epravní kontejnery musí mít takové rozm?ry, aby pes mohl p?irozen? stát, snadno se oto?it a bez problém? si lehat a vstávat. Rozm?ry p?epravních box? se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa m??ené od ?enichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška p?irozen? stojícího psa v?etn? uší, pokud jsou postaveny. Ší?ka boxu je dvojnásobkem ší?ky t?la psa, m??ené v nejširším míst? t?la. Pokud jsou boxy plastové z houževnatého materiálu, musí být opat?eny dví?ky z kovu, se zámkem, který znemož?uje otev?ení zevnit?.

 (3) V prostorech p?epravních prost?edk?, v nichž jsou p?epravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohn?m, nesmí být sou?asn? p?epravovány p?edm?ty, které by mohly nep?ízniv? ovlivnit pohodu ps? nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a ho?laviny.

 (4) Osoby, které se psy manipulují, jsou pou?eny zejména v oblasti zacházení se psy.

 ?l. 8
Podmínky pro chovné psy a feny

Základní podmínky pro chov ps? jsou následující:

a) v?kové omezení chovných zví?at, které je
- u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky 15 m?síc? až 8 let u fen, 15 m?síc? až neomezen? u ps? (do dosažení v?ku 8 let je možno fenu nakrýt),

- u velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky 18 m?síc? až 8 let u fen, 18 m?síc? až neomezen? u ps? (do dosažení v?ku 8 let je možno fenu nakrýt),

b) u fen starších 8 let lze povolit jedno výjime?né zab?eznutí, pokud chovatel p?edloží potvrzení
veterinárního léka?e o vyšet?ení zví?ete p?ibližn? jeden m?síc p?ed p?edpokládanou ?íjí s dobrozdáním, že zdravotní stav b?ezost umož?uje bez nadm?rných rizik,

c) um?lá inseminace, kterou m?že provést pouze osoba odborn? zp?sobilá podle veterinárního zákona nebo plemená?ského zákona (zákon ?. 154/2000 a ?. 166/1999), se nesmí používat mezi jedinci, kte?í se již p?edtím nereprodukovali p?irozeným zp?sobem,

d) b?hem jednoho kalendá?ního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu,

e) fena kojí pouze takový po?et št??at, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním léka?em, pokud fena nem?že kojit všechna št??ata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu, nebo vhodnou um?lou výživu pro št??ata,

f) maximální po?et vrh? u chovné feny je 3 za období dvou kalendá?ních let, ideální po?et je 1 vrh ro?n?; vrh, kdy fena porodí pouze jedno št?n?, je zapo?ítáván jako regulérní vrh,

g) minimální v?k pro odb?r št??at od feny je 50 dn?.

 

?lánek 9
Platnost a ú?innost ?ádu

 (1) Tento ?ád je platný pouze ve zn?ní schváleném Úst?ední komisí pro ochranu zví?at; zm?ny tohoto ?ádu musí být projednány s Úst?ední komisí pro ochranu zví?at a být schváleny.

 (2) Tento ?ád nabývá platnosti a ú?innosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Úst?ední komisí pro ochranu zví?at.

 (3) Tento ?ád nahrazuje a ruší Chovatelský a zápisní ?ád ?MKU schválený rozhodnutím Úst?ední komise pro ochranu zví?at ze dne 20. 09. 2000 pod ?.j. 1020/459/?/00.

(4) Porušením výše uvedených ustanovení tohoto ?ádu se chovatelský klub, chovatel nebo majitel (držitel) psa vystavuje kárnému postihu ze strany ?MKU.

 Schváleno ÚKOZ dne 23. 02. 2006 ?.j. 3523/2005-11020.Související články:
Foxteriér hladkosrstý - standard (16.02.2017)
Zápisný ?ád (22.01.2017)
Foxteriér drsnosrstý - standard (02.02.2016)
ZÁPISNÍ ?ÁD KCHF ?R (29.10.2015)
STANOVY KCHF ?R (27.09.2015)
Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
Podmínky ud?lování V?DCOVSKÉHO ODZNAKU (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
STANDARD (27.02.2013)
Podmínky ud?lování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
P?EDPISY A ?ÁDY (12.11.2009)
?ád ochrany zví?at p?i ve?ejném vystupování (11.11.2009)
Výstavní ?ád ?MKU (11.11.2009)
Cestování se zví?aty (11.11.2009)
Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
Podmínky pro ZA?AZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)
KÁRNÝ ?ÁD (11.11.2009)

( -mz- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

European Foxterrier Winner Show 14.9.2013

Pes, p?ítel ?lov?ka

DELIKAN

© KCHF ČR 2009