Dnešní datum: 19. 08. 2017     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
P?IHLÁŠKA DO KCHF
?LENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
P?EDPISY A ?ÁDY
KALENDÁ? AKCÍ
P?E?T?TE SI
K?IŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPION?
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
?LÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY

INZERCE
Seznam inzerát?
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
P?idat obrázek
Videogalerie

Kniha návšt?v

Výstavní ?ád ?MKU
Vydáno dne 11. 11. 2009 (2842 přečtení)VÝSTAVNÍ ?ÁD ?MKU

  VÝSTAVNÍ ?ÁD ?MKU

(?erpáno ze stránkek ?MKU: http://www.cmku.cz/)

 

?lánek 1 - Ú?el výstavního ?ádu

Výstavní ?ád ?MKU navazuje na zn?ní Mezinárodního výstavního ?ádu FCI a platí pro výstavy po?ádané na území ?R. Upravuje podmínky tak, aby výstavy ps? po?ádané na celém území ?R m?ly jednotný a d?stojný ráz. Bližší podrobnosti a p?ípadné dopl?ky, které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto ?ádem upravují propozice výstavy. Výstavy reprezentují kynologii p?ed ve?ejností, p?ispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov a držení jednotlivých plemen ps?.
Pro pot?eby tohoto ?ádu se uvedenými termíny rozumí:
- pes: pes ?i fena, pokud není p?ímo uvedeno jinak
- plemeno: plemeno uznané FCI, které má uznaný standard FCI, národn? uznané plemeno dosud mezinárodn? neuznané ?i plemeno nov? tvo?ené, které je registrováno národní organizací
- vystavovatel: zpravidla majitel psa, nebo osoba pov??ená majitelem k p?edvedení psa na výstav?.

 

?lánek 2 - Plánování a organizace výstav

a)Výstavu m?že uspo?ádat jakákoli kynologická organizace, která je za?len?na do ?MKU a má právní subjektivitu (dále jen po?adatel).
b) Žádost o uspo?ádání výstavy v konkrétním termínu musí po?adatel zaslat do 15. srpna p?edchozího roku sekretariátu ?MKU, p?ípadné zm?ny schvaluje P?edsednictvo ?MKU.  P?i koordinaci bude obecn? dodržována zásada chrán?ných termín? mezinárodních a národních výstav na území republiky. Žádost o uspo?ádání mezinárodních a národních výstav se ?ídí dopl?ujícími p?edpisy ?MKU, která tyto termíny schvaluje.
c) Kalendá? výstav bude zve?ejn?ný do 1. ledna. Výstavy po?ádané v lednu a v únoru budou za?azeny do Kalendá?e kynologických akcí p?edchozího roku.
d) Za p?ípravu, zabezpe?ení, pr?b?h a likvidaci výstavy zodpovídá po?adatel. Po?adatel výstavy (speciální, klubové) je povinen požádat p?ed vydáním propozic ?MKU o souhlas se zadáváním ?ekatelství šampionátu ?R (CAC, CAJC). P?edsednictvo ?MKU ur?í zda a za jakých podmínek lze ?ekatelství zadávat.
e) Výstavy jsou finan?n? zabezpe?ovány po?adatelem, pokud není p?edem smluvn? stanoveno jinak.
f) Vlastní realizací výstavy pov??uje po?adatel výstavní výbor.

 

?lánek 3 - Druhy výstav

Podle rozsahu a místa uspo?ádání se výstavy d?lí na:
a) oblastní a krajské
b) klubové (CAC, CAJC)
c) speciální (CAC, CAJC)
d) národní (CAC, CAJC)
e) mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI)

 

a)       Oblastní a krajské výstavy - p?ístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozd?lení republiky. Sou?ástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klub?.

b)      Klubové výstavy: pro plemeno a klub mohou být uspo?ádány jedním klubem v jednom kalendá?ním roce 2 klubové výstavy pro plemena sdružená v p?íslušném chovatelském klubu, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Zadávání titulu klubový vít?z viz ?lánek 6, písmeno c) VR ?MKU. Takto po?ádané výstavy musí být p?ístupné pro všechny jedince p?íslušných plemen, pokud spl?ují obecn? platné podmínky. Po?ádání klubových výstav bez zadávání titul? CAC a CAJC toto ustanovení V? ?MKU neomezuje.

      To znamená: 1x za rok klubová výstava s tituly Klubový vít?z a CAC a CAJC

                             1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC

                             1x za rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vít?z SV a CAC a CAJC

c)       Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vít?z speciální výstavy 20.. pro plemeno(a), které spadá do kompetence po?ádající (spolupo?ádající) organizace. Speciální výstava m?že být sou?asn? Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno m?že být v jednom kalendá?ním roce po?ádána pouze jedna speciální výstava.

d)       Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - p?ístupné pro všechna plemena.

e)       Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a ?ekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - p?ístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou po?ádány pod záštitou FCI a platí pro n? Mezinárodní výstavní ?ád FCI.

 

?lánek 4 - Výstavní t?ídy

a) Pes smí být na jedné výstav? p?ihlášen jen do jedné t?ídy.
b) Rozd?lení ps? do t?íd:
1. t?ída dorostu 6 - 9 m?síc?
2. t?ída mladých 9 - 18 m?síc?
3. mezit?ída 15 - 24 m?síc?
4. t?ída otev?ená - od 15-ti  m?síc?, je p?ístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocen?ní
5. t?ída pracovní od - 15-ti m?síc?, je na mezinárodních výstavách p?ístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit p?edepsanou zkoušku. Spln?ní podmínek pro t?ídu pracovní na MVP musí být doloženo p?edepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk.X. Na ostatních druzích výstav m?že být t?ída pracovní otev?ena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. „malý certifikát“. Vystavují organizace pov??ené ?MKU
6. t?ída šampion? od - 15-ti m?síc?, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a p?ístupná ps?m, kte?í získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona n?které ze ?lenských zemí FCI.
7. t?ída veterán? - od 8 let.
8. mimo konkurenci v této t?íd? je možné p?edstavit psy bez nároku na kvalifikaci a po?adí.
9. t?ída vít?z? - od 15 m?síc?, mimo mezinárodních výstav m?že být otev?ena místo t?ídy šampion?, p?ístupná pro psy s uznaným mezinárodním ?i národním titulem šampiona, titulem národního vít?ze a titulem klubového vít?ze nebo vít?ze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dosp?lých.
S výjimkou mezinárodních výstav mohou být pro plemeno n?mecký ov?ák vypsány t?ídy s jiným ?len?ním, tak jak to odpovídá pot?ebám chovu.
Pro plemeno n?mecký ov?ák jsou vypisovány následující t?ídy:
- t?ída dorostu 6 - 12 m?síc?
- t?ída mladých 12 - 18 m?síc?
- t?ída dospívajících 18 - 24 m?síc?
- t?ída pracovní-  od 24 m?síc? , je podmín?na zkouškou z výkonu
- t?ída veterán? od 8 let

N?která plemena jsou posuzována odd?len? podle zbarvení. Plemena, kterých se ?len?ní týká ur?uje pro Mezinárodní výstavy sm?rnice FCI, pro ostatní typy výstav sm?rnice ?MKU.
Po?et CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI.
Po?et CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje ?ád pro ud?lování titulu ?eský šampion a ?eský Junior šampion.

Pro za?azení do t?ídy je rozhodující v?k psa den p?ed konáním výstavy, ostatní podmínky musí být spln?ny v den podání p?ihlášky.

K p?ihlášce na výstavu musí být p?iložena fotokopie pr?kazu p?vodu hlášeného jedince. V p?ípad?, že získané tituly oprav?ující pro za?azení do t?ídy šampion? (vít?z?) nebo certifikát o absolvování p?edepsané zkoušky pro t?ídu pracovní nejsou ?ádn? doloženy, je po?adatel povinen za?adit psa do t?ídy otev?ené.

 

?lánek 5 - Klasifikace

Ocen?ní psa se provádí zadáním známky a barevným ozna?ením (stužka, rozeta apod.).
a) T?ída dorostu
-velmi nad?jný:  žlutá barva
- nad?jný:          bílá
Ve t?íd? dorostu se ur?uje po?adí prvních ?ty? jedinc? a  nezadává se titul Vít?z t?ídy.
b) T?ída mladých, mezit?ída, otev?ená, pracovní, šampion? (ev. vít?z?), veterán?:
- výborná           modrá
- velmi dobrá     ?ervená      

- dobrá:              zelená
- dostate?ná:      fialová
V t?chto t?ídách se stanovuje po?adí ?ty? ps? ocen?ných známkou výborná ?i velmi dobrá.
c) Uvedená klasifikace musí odpovídat t?mto definicím:
- výborná: - Tato známka smí být p?iznána jen takovému jedinci, který se velmi p?ibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je p?edveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své t?íd? a musí mít prvot?ídní postoj psa. P?evaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
- velmi dobrá: - Tato známka se p?iznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocen?ní m?že být ud?leno jen prvot?ídnímu jedinci.
- dobrá: - Toto ocen?ní se ud?luje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
- dostate?ná: - Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož t?lesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.

- neocen?n: - Pro vady p?echodného rázu.
- vylou?en z posuzování: - Musí být jedinec s vadami, které standard taxativn? uvádí jako vady vylu?ující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru.

V posudkovém listu m?že být vedle známky a stanoveného po?adí uveden i po?et ps?, kte?í v dané t?íd? sout?žili.

 

 

?lánek 6 - Tituly

a)Vít?z t?ídy.

M?že být ud?len na oblastních nebo krajských výstavách jedinc?m, kte?í získali ve t?íd? mladých, otev?ené, pracovní, vít?z? a veterán? ocen?ní výborný 1.
V p?ípad? ?len?ní plemene dle zbarvení m?že být tento titul ud?len v každé t?íd?. U plemene NO m?že být ud?len titul ve t?íd? mladých jedinci, který získal ocen?ní velmi dobrý 1 (neplatí pro MV).
b) Oblastní a krajský vít?z.

M?že být ud?len nejlepšímu psovi a fen? z konkurence Vít?z? t?íd z mezit?ídy, t?ídy otev?ené, pracovní, vít?z?.
c) Klubový vít?z.

Podmínky pro ud?lení tohoto titulu upravují p?edpisy p?íslušného klubu (zejména je stanoven minimální v?k psa, stanoveny podmínky pro ?lenství majitele v klubu a pod). Ud?luje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendá?ním roce.
d) Vít?z speciální výstavy.

Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezit?ídy, t?ídy otev?ené, pracovní, vít?z?.
e) Národní vít?z.

Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstav? z konkurence výborných 1 - CAC z mezit?ídy, t?ídy otev?ené, pracovní, vít?z?.
f) Nejhez?í veterán.

Pes a fena z konkurence výborných 1 z t?íd veterán?.
g) Vít?z plemene FCI (BOB).

Do sout?že nastupují CAJC a nejlepší dosp?lí jedinci (NV, CACIB, Klubový vít?z ?i Vít?z speciální výstavy) a výborní 1 z t?ídy veterán?. Titul m?že být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.
h) Vít?z skupiny FCI (BIG).

Do sout?že nastupují všichni vít?zové plemen (BOB) p?íslušné skupiny FCI.
i) Vít?z výstavy (BIS).

Do sout?že nastupují všichni vít?zové skupin FCI.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na po?et p?edvád?ných jedinc?, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavk?m na jeho zadání.

P?ípadné tituly je možno ud?lit pouze tehdy, je-li jejich ud?lení v souladu s propozicemi výstavy.

 

?lánek 7 - ?ekatelství

a) ?ekatelství šampionátu mladých (CAJC).
Zadávání tohoto ?ekatelství upravuje ?ád pro ud?lování titulu ?eský junior šampion, který je p?ílohou tohoto V? a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat ?ekatelství (CAJC).
b) ?ekatelství šampionátu ?R (CAC).
Zadávání tohoto ?ekatelství upravuje ?ád pro ud?lování titulu ?eský šampion,  který je p?ílohou tohoto V? a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat ?ekatelství (CAC).
c) ?ekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB).
Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní ?ád FCI, který je p?ílohou tohoto V?. P?íslušná ustanovení týkající se podmínek, zp?sobu a po?tu CACIB pro jednotlivá plemena musí být uvedena v katalogu mezinárodních výstav.

?ekatelství ud?luje (CAC,CAJC),nebo navrhuje (CACIB) rozhod?í, který na výstav? posuzuje p?íslušné plemeno. V p?ípad?, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být p?edem jmenovit? ur?eno, který rozhod?í ?ekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko po?adatele, katalogové ?íslo psa, jméno psa a podpis rozhod?ího.Doklad musí být vystaven na oficiálním formulá?i ?MKU. ?ekatelství CAJC a CAC a Res.CAC mohou být zadána pouze na výstavách konaných na území ?eské republiky.

 

?lánek 8 - Sout?že

Sout?že na výstavách slouží k zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního ?i zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední ?ad? i k porovnání úrovn? chovu jednotlivých plemen.
Zpravidla se vypisují tyto sout?že:
a) Nejhez?í pár ps?.
Pes a fena jednoho plemene, kte?í byli na výstav? posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
b) Chovatelské skupiny.
Do sout?že m?že chovatel p?ihlásit minimáln? t?i psy pocházející z vlastního chovu, kte?í pocházejí z r?zných spojení (min. od dvou r?zných otc? nebo matek) a byli na výstav? posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.
c) Mladý vystavovatel (Junior Handling).
Tato sout?ž je užite?nou p?ípravou budoucích vystavovatel?. Hodnotí se p?edvád?ní psa, proto není rozhodující kvalita p?edvád?ného psa. Sout?žit se m?že i se psem, který nebyl na dané výstav? posouzen.
Rozd?lení v?kových kategorií:
1. skupina 9 - 13 let
2. skupina 13 - 17 let

Sout?že ve v?kové kategorii 9-13 let se m?že ú?astnit ten, kdo nejmén? jeden den p?ed dnem konání výstavy dosáhne v?ku 9 let a sou?asn? v den konání výstavy nedosáhne v?ku 13 let.

Sout?že ve v?kové kategorii 13-17 let se m?že ú?astnit ten, kdo nejmén? jeden den p?ed dnem konání výstavy dosáhne v?ku 13 let a sou?asn? v den konání výstavy nedosáhne v?ku 18 let.

d) Sout?ž o nejlepšího plemeníka.

se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách.Do této sout?že nastupuje plemeník s nejmén? 5-ti potomky, kte?í byli na výstav? posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstav? posouzen v normální konkurenci.

Podrobn?jší podmínky ú?asti, p?ípadn? další sout?že musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i p?ehled všech propaga?ních doprovodných akcí.

 

?lánek 9 - Rozhod?í

a)Na výstavách mohou posuzovat pouze rozhod?í, kte?í jsou uvedeni v celostátním seznamu rozhod?ích a mají kvalifikaci k posuzování p?íslušných plemen.
b) Na mezinárodních výstavách mohou posuzovat jen ti rozhod?í, kte?í jsou uvedeni v seznamu mezinárodních rozhod?ích ?lenského státu FCI. V zemi svého bydlišt? i rozhod?í, kte?í jsou uvedeni v listin? národních rozhod?ích a ?ekají na spln?ní podmínek pro uvedení na listinu mezinárodních rozhod?ích.
c) Zahrani?ní rozhod?í ?lenských stát? FCI mohou v ?R posuzovat jen se souhlasem své mate?ské organizace, který vyžádá ?MKU a rozhod?í z ne?lenských stát? FCI po dodání dotazníku - potvrzení, že budou posuzovat podle ?ádu FCI (viz p?edpisy FCI). Zp?sob získání kvalifikace, rozší?ení kvalifikace, vedení seznam? rozhod?ích upravují speciální mezinárodní a národní p?edpisy.
d) Na výstav? m?že posuzovat jen ten rozhod?í, který byl na výstavu delegován a to výhradn? na ta plemena, pro která má kvalifikaci.
e) Delegaci na výstavy provádí na žádost po?adatele ?eskomoravská kynologická unie, resp. ta organizace, která je touto organizací pov??ena. Stejným zp?sobem se provádí delegace ?ekatel?.
f) Jeden z delegovaných rozhod?ích je delegující organizací pov??en funkcí hlavního rozhod?ího. V p?ípad?, že se na výstavu nedostaví, ur?í se tento na porad? rozhod?ích dohodou.
Povinnosti hlavního rozhod?ího:
- ?ídí poradu rozhod?ích,
- je p?edsedou komise, která rozhoduje o protestech,
- p?id?luje ?ekatele na funkci rozhod?ího k jednotlivým rozhod?ím,
- podává souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu o pr?b?hu výstavy.
g) Rozhod?í má právo:

- požadovat na po?adateli spln?ní odpovídajících podmínek pro posuzování ps?,
- upozornit na nevhodné po?ínání vystavovatel?, po?adatel? nebo pomocník? ve smyslu ustanovení tohoto ?ádu a p?i jeho hrubém porušení odmítnout posuzovat psy,
- neposoudit jedince, který nastoupil opožd?n? do kruhu, pokud zavin?ní není zp?sobeno po?adatelem. V p?ípad?, že jedinec byl posouzen dodate?n? a nemohl se zú?astnit sout?že, nelze mu zadat po?adí,
- na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce ve výši, která byla dohodnuta p?edem.
h) Rozhod?í má povinnost:

- neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince,
- odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou po?ádány organizací, která není zast?ešena ?lenskou organizací FCI,
- písemn? potvrdit po?adateli p?ijetí delegace. P?ijetím delegace rozhod?í vyslovuje souhlas s podmínkami, které po?adatel ?i delegující orgán uvedl (posuzovaná plemena, p?edpokládaný po?et jedinc?, v?etn? stanovení výše odm?ny a náhrad, ubytování apod.),
- zú?astnit se porady rozhod?ích, která se koná nejpozd?ji hodinu p?ed zahájením výstavy,
- vystavované jedince posuzovat p?ísn? a nestrann?. Posuzovat pouze a výhradn? podle standardu FCI,
- vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocen?ní. V každé t?íd? (mimo t?ídy mimo konkurenci) ur?it po?adí ?ty? jedinc?. U ostatních jedinc? budou zadána ocen?ní bez uvedení po?adí,
- neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti m?sících p?ed výstavou vlastníkem ?i spoluvlastníkem. Totéž se vztahuje na psy, kte?í pat?í jeho nejbližším p?íbuzným nebo partnerovi,
- rozhod?í odpovídá za práci sv??eného ?ekatele,
- vyplnit knihu rozhod?ího a p?edat ji ke kontrole výstavnímu výboru.
i) Chování rozhod?ího musí být korektní jak p?i posuzování v kruhu, tak mimo n?j. Z toho vyplývá, že:
- nemá právo prohlížet katalog p?ed nebo v pr?b?hu posuzování,
- nesmí p?ihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na výstavách kde je ve funkci rozhod?ího v den, kdy posuzuje,
- nesmí posuzovat psy rodinných p?íslušník?,
- psy, které p?edvádí na výstav?, kde není rozhod?ím, musí být bu? z jeho vlastního chovu, nebo musí být jejich vlastníkem, nebo musí pat?it partneru nebo blízkému p?íbuznému,
- nesmí se dostavit na výstavu, na které posuzuje v doprovodu vystavujících, jejichž psy p?i této akci má posuzovat,
- v žádném p?ípad? se nesmí stýkat s vystavovateli, kte?í mu budou p?edvád?t své psy, ani u nich p?ed výstavou bydlet,
- v kruhu se musí chovat korektn? a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat vždy zdvo?ile,
- p?i posuzování v kruhu nesmí kou?it ani požívat alkoholické nápoje,
- nesmí se v žádném p?ípad? ucházet o pozvání k posuzování,
- tato ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i ?ekatele.

 

?lánek 10 - Posuzování

a) O zadání výstavního ocen?ní, po?adí a titulu je oprávn?n rozhodovat pouze rozhod?í, který je zadává podle kvality p?edvedených jedinc? a není jeho povinností prov??ovat, zda p?edvedení jedinci spl?ují podmínky, oprav?ující p?ihlášení do p?íslušné t?ídy (v?k, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.)
b) V každém kruhu posuzuje jeden rozhod?í. Z prostorových d?vod? mohou jeden kruh využít po sob? dva i více rozhod?ích.
c) P?i posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatel? pouze rozhod?í, vedoucí kruhu, zapisovatel, p?íp. tlumo?ník. S povolením hlavního rozhod?ího m?že být do kruhu p?id?len i hospitant(i). Rozhod?í se m?že s po?adatelem dohodnout o vlastním zapisovateli. Do kruhu m?že v pr?b?hu posuzování vstoupit zástupce po?adatele, p?ípadn? hlavní rozhod?í, pokud tito zajiš?ují úkoly spojené se zdárným pr?b?hem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcioná?i klubu apod.) je dovolen až po ukon?ení posuzování a ur?ení po?adí.
d) P?i posuzování se rozhod?í ?ídí standardem FCI v jeho plném zn?ní. U plemen dosud neuznaných FCI a plemen nov? vznikajících dle standardu schváleného ?lenskou zemí FCI, která je jejich garantem.
e) Rozhod?í je povinen stanovit v každé t?íd? (mimo t?ídu mimo konkurenci) po?adí prvých ?ty? jedinc? (ocen?ných známkou výborná nebo velmi dobrá).
f) Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, p?ípadn? diplom, který musí být vlastnoru?n? podepsaný rozhod?ím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu, nebo kvalifika?ního listu m?že být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy však musí být minimáln? uvedeno: datum, místo a druh výstavy, t?ída ocen?ní pop?. po?adí, tituly a jméno rozhod?ího).
g) Je žádoucí, aby rozhod?í ve?ejn? zhodnotil posuzovanou t?ídu, zd?vodnil zadaná ocen?ní a stanovené po?adí.

 

?lánek 11 - Podmínky p?ijetí na výstavu

a) Psi v majetku ob?an? ?R, kte?í mají v ?R své trvalé bydlišt? musí být zapsáni v plemenné knize ?eskomoravské kynologické unie - (týká se importovaných jedinc?).
b) Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích (viz zejména veterinární podmínky ?l. 17 tohoto V?).

 

?lánek 12 - Z ú?asti na výstav? jsou vylou?eni

a) Psi, kte?í nejsou uvedeni v katalogu.
b) Psi nemocní, podez?ení z nemoci, po úraze, feny v druhé polovin? b?ezosti,feny kojící a háravé feny.
c) Psi v majetku osob, kterým bylo od?ato právo vystavovat.
d) Psi nebezpe?ní - kousaví a agresivní v??i lidem a ps?m.

e) Psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zví?at proti týrání 246/1992 Sb. v platném zn?ní zejména ve zn?ní zákona ?. 77/2004 Sb.)

 

 

?lánek 13 - Povinnosti po?adatele (Výstavního výboru)

a) Požádat v?as o za?azení výstavy do Kalendá?e kynologických akcí.
b) Vydat propozice se všemi d?ležitými údaji nutnými pro ú?ast na výstav? i s uvedením skute?ností, které vylu?ují psy z ú?asti na výstav?. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zve?ejn?ním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhod?í pro jednotlivá plemena ?i skupinu plemen.
c) Zamítnout a vrátit p?ihlášky a vklady došlé po uzáv?rce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit p?ijetí p?ihlášek.
d) Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není p?ípustné dopl?ovat jakékoli dodatky (nap?. formou vložených list?).
e) Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhod?ích a v návrhu zahrani?ních rozhod?ích i vyžádání souhlasu mate?ských organizací.
f) Zajistit vyškolený personál do kruh? a výstavní kancelá?e.
g) Zajistit pot?ebné vybavení kruh? a jejich vyzna?ení. P?itom musí dbát na dostate?nou velikost kruh?, zejména s ohledem na speciální požadavky pro posuzování, vhodný povrch, p?ípadn? další nezbytné vybavení (nap?. váhy, st?l s podložkou na posuzování, signální pistole apod.).
h) Zajistit p?edem strojem vypln?né posudkové listy, diplomy, dostate?ný po?et barevných ozna?ení a doklady o ud?lení titul? a ?ekatelství.
i) Zajistit viditelná ozna?ení pro vystavované psy.
j) Zajistit po?adatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.
k) Vyplatit rozhod?ím a dalším pracovník?m finan?ní odm?nu a náhrady v p?edem stanovené výši.
l) Po?adatel je povinen dbát všech veterinárních p?edpis?, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgán? místní správy, které po?ádání akce na svém území povolují.
m) V p?ípad? nekonání výstavy z d?vod? vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení náklad? spojených s p?ípravou výstavy.

 

?lánek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele

Vystavovatel má právo:
a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu p?ihlásil a v?as zaplatil výstavní poplatek,
b) na posouzení p?ihlášeného psa,
c) obdržet originál výstavního posudku, diplom, oce?ovací stužku a p?ípadn? získanou v?cnou cenu,
d) používat tituly získané na výstavách,
e) odstoupit v pr?b?hu posuzování p?ed zapo?etím posuzování vlastního psa,
f) zapsání výstavního ocen?ní do pr?kazu p?vodu nebo výkonnostní knížky je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledk? však má být provedeno výhradn? v pr?b?hu výstavy , výjime?n? na základ? p?edloženého výstavního posudku sekretariátem ?MKU a to za úhradu stanovenou P ?MKU,

g) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto V? ?i propozic.

Vystavovatel má tyto povinnosti:
a) zaslat v?as ?ádn?, úpln? a ?iteln? vypln?nou p?ihlášku doloženou pot?ebnými náležitostmi. Pravdivost údaj? na p?ihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se sou?asn? zavazuje plnit ustanovení tohoto V? a propozic,
b) uhradit výstavní poplatek sou?asn? se zasláním p?ihlášky,
c) p?i p?ejímce na výstavu se vykázat “P?ijetím p?ihlášky",
d) p?edložit PP a výkonnostní knížku podle pokyn? po?adatele,
e) viditeln? ozna?it sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) p?id?leným ?íslem,
f) nastoupit se psem v?as do výstavního kruhu a p?edvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhod?ím posouzen. Dbát pokyn? rozhod?ího,
g) nenechat voln? pobíhat psa v prostoru výstavišt?. Za škody zp?sobené psem pln? odpovídá vystavovatel,
h) nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním pr?b?h výstavy,
i) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli d?vod? nezú?astní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku.

 

?lánek 15 - Protest

a)Protest proti rozhodnutí rozhod?ího (ocen?ní, zadání po?adí a titul?) není p?ípustný.
b) Protest z formálních d?vod? (porušení výstavních p?edpis? ?i propozic) je p?ípustný. Protest musí být podán písemn? a sou?asn? se složením jistiny ve výši, kterou uvád?jí propozice.
c) Protest musí být podán v pr?b?hu výstavy.
d) Protest projedná komise složená z hlavního rozhod?ího, ?editele výstavy a zástupce rozhod?ích a to za p?ítomnosti rozhod?ího (po?adatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být u?in?n písemný zápis.
e) Protest m?že podat v pr?b?hu výstavy kdokoli.
f) Protest podaný po skon?ení výstavy (po ukon?ení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

 

?lánek 16 - Ru?ení

a) Po?adatel a výstavní výbor neru?í za p?ípadná onemocn?ní ps?, úhyn nebo ztrátu psa a neru?í za škody zp?sobené psem v pr?b?hu výstavy.
b) Za škody zp?sobené psem ru?í vystavovatel.

 

?lánek 17 - Veterinární p?edpisy

a) Po?adatel, vystavovatelé a návšt?vníci jsou povinni dodržovat právní p?edpisy (zejména p?edpisy na úseku veterinární pé?e a ochrany zví?at proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární pé?e a propozicemi výstav, p?ípadn? povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy, vydané v souladu s právním ?ádem p?i výkonu dozoru nad konáním akce.
b) Po?adatel je oprávn?n z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod bodem a) hrub? nebo op?tovn? poruší.
c) Tyto p?edpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návšt?vník? ?i ú?astník? sout?ží a doprovodných akcí.

 

?lánek 18 - Tresty a sankce

a) Porušení tohoto V?, ostatních závazných p?edpis? a Propozic výstavy m?že mít za následek disciplinární jednání. P?íslušnost k disciplinárnímu projednávání stanovují p?edpisy jednotlivých kynologických organizací.
b) Po?adatel m?že v p?ípad? porušení tohoto V? podat sekretariátu ?MKU návrh na zrušení získaného ocen?ní a odebrání zadaných titul?.

 

Schváleno p?edsednictvem ?MKU 22.11.2001.

Nové zn?ní Výstavního ?ádu nabývá platnosti od 1.1.2002 .

 

Úpravy v ?l. 4 bod b) a ?l. 12 schváleny p?edsednictvem ?MKU dne 19. 02. 2004 s okamžitou platností (Usnesení 02/04).

Úpravy v ?l. 1 v první v?t? a ?l. 7 za poslední v?tou schváleny p?edsednictvem ?MKU dne 25.03.2004 s okamžitou platností (Usnesení 14/01/04).

Úprava v ?l. 8 c) – v?k vystavovatele schválena p?edsednictvem ?MKU dne 01.07.04 s okamžitou platností (Usnesení 17/03/04).

Úprava v ?l. 3 bod b) schválena p?edsednictvem ?MKU dne 07. 10. 2004 s okamžitou platností (Usnesení 19/03/04).

Zm?na ?l. 3 bod b) schválena p?edsednictvem ?MKU dne 20. 01. 2005 s okamžitou platností (Usnesení  22/02/05) a dopln?na vysv?tlením dne 17. 02. 2005.

Zm?na ?l. 4 (t?ídy pro NO) schválena p?edsednictvem ?MKU dne 15. 09. 2005 s okamžitou platností (Usnesení 03/28/05).

Zm?na ?l. 6 bod f) schválena p?edsednictvem ?MKU dne 23. 02. 2006 s okamžitou platností

(Usnesení 04/32/06)

 Související články:
Zápisný ?ád KCHF (22.01.2017)
ZÁPISNÍ ?ÁD KCHF ?R (29.10.2015)
STANOVY KCHF ?R (27.09.2015)
Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
Podmínky ud?lování V?DCOVSKÉHO ODZNAKU (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
STANDARD (27.02.2013)
Podmínky ud?lování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
P?EDPISY A ?ÁDY (12.11.2009)
?ád ochrany zví?at p?i ve?ejném vystupování (11.11.2009)
?ád ochrany zví?at p?i chovu ps? (11.11.2009)
Cestování se zví?aty (11.11.2009)
Podmínky pro ud?lení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
Podmínky pro ZA?AZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)
KÁRNÝ ?ÁD (11.11.2009)

( -mz- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

European Foxterrier Winner Show 14.9.2013

Pes, p?ítel ?lov?ka

DELIKAN

© KCHF ČR 2009