Dnešní datum: 24. 07. 2019     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
ČLENSTVÍ A POPLATKY
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
ŘÁDY A PŘEDPISY
KALENDÁŘ AKCÍ
PŘEČTĚTE SI
KŘIŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPIONŮ
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
ČLÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY
Dovolená s foxteriérem

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videogalerie

Kniha návštěv

KÁRNÝ ŘÁD
Vydáno dne 11. 11. 2009 (3171 přečtení)předpisy a řády


Klubu chovatelů foxteriérů České republiky

    

                          §  1      OBECNÁ  USTANOVENÍ

    1. Podle tohoto kárného řádu zakročuje kárná komise proti každému členu KCHF ČR, který se      dopustil kárného provinění.

    2. Kárné řízení se zavádí i s nečlenem KCHF, pokud je předpoklad, že kárné provinění je   takového stupně, že podmíní dočasný či trvalý zákaz přijetí za člena KCHF ČR.

    3. Kárné řízení se zavádí i v případě, byl-li trest uložen jiným orgánem (soudem atd.)

    4. Na kárné řízení se nevztahuje amnestie.

    5. Došlo-li před zahájením kárného řízení nebo během něho u provinilého člena k zániku

členství ve smyslu stanov KCHF ČR, provede se kárné řízení pouze v případě, že jde o provinění,

za které by mělo být vysloveno vyloučení z KCHF ČR.

 

                        §  2        KÁRNÉ ORGÁNY KCHF ČR

    1. Kárným orgánem KCHF je kárná komise zvolená klubovou konferencí.

    

                        §  3        KÁRNÉ PROVINĚNÍ

    1. Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:

        a) Stanovy KCHF ČR;

        b) Zápisní  řád KCHF ČR, Výstavní řád ČMKU;   

        c) ustanovení organizačních, chovatelských a výcvikových norem KCHF ČR, do které byl se  svým souhlasem zvolen;

        d) usnesení, směrnice ČMKU  a ustanovení reglementu ČMKU;   

        e) bez vážného důvodu neplní povinnosti vyplývající z funkce v orgánech KCHF ČR, do

které byl se svým souhlasem zvolen;

        f) hrubým způsobem narušuje vztahy mezi členy KCHF ČR, nebo jedná proti zájmům

KCHF ČR a zájmům kynologie;

       g) platné právní předpisy na ochranu zvířat proti týrání a neposkytuje zvířatům dostatečnou

péči v souvislosti s chovem, výcvikem a držení psů;

     2.  Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc či jiná forma součinnosti takového provinění.

 

                       §  4       KÁRNÁ  OPATŘENÍ

    1. Kárná komise může za kárné provinění  uložit členovi KCHF ČR kárné opatření.

    2. Kárná opatření jsou:

a)       napomenutí před kárnou komisí   

b)      písemné napomenutí ( důtka ) s výstrahou;.

c)       zákaz výkonu funkcí v orgánech KCHF ČR na dobu 1 – 10 let

    d)   dočasný zákaz chovu foxteriéra na dobu 1-10 let

    e)   trvalý zákaz chovu foxteriéra

    f)   dočasné vyloučení z KCHF ČR až na dobu 10 let

    g)   trvalé vyloučení z KCHF ČR.

    3.  Za jedno kárné provinění lze uložit jen jedno kárné opatření.

 

                     §  5       UKLÁDÁNÍ  KÁRNÝCH  OPATŘENÍ

1.      Při rozhodování o tom, jaké opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel. Proto je nutné přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti provinění proti

      kynologii. Zda provinění bylo spácháno z nedbalosti či úmyslně. Je nutno dbát na to, aby

     opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.

2.      Za polehčující okolnost se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání při objasňování činu, nahrazení způsobené škody. 

3.      Za přitěžující okolnost se pokládá zejména, jestliže kárně stíhaný porušil zvláštní uloženou

povinnost, byl již kárně postižen, způsobil větší škodu, spáchal provinění surovým způsobem.  ze zištných důvodů, svedl k provinění ještě jiného člena, spáchal provinění pod vlivem alkoholu či drog,  svým činem poškodil pověst KCHF ČR.

4.      Kárný orgán může po projednání  případu v kárném řízení vyslovit vinu stíhaného a přesto upustit od uložení kárného opatření za podmínek stanovených v § 5 odst. 2 .

5.      Kárná opatření se zveřejňují v klubovém Zpravodaji v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště,

důvod a druh kárného opatření. Zveřejnění má splnit výchovné poslání, přispět k výchově

členstva a delimitovat nepravdivé informace.

6.      Kárná komise může rozhodnout, že kárné opattření bude zveřejněno i v jiném kynologickém

      tisku.        

         

                        §  6     PROMLČENÍ KÁRNÉHO OPATŘENÍ

 

    1.   Kárné řízení nelze zavést po uplynutí promlčecí doby.

    2.   Délka promlčecí doby je 2 roky ode dne prokazatelného začátku podstaty kárného provinění.     

          Zahájením kárného řízení se promlčecí doba zastavuje.

 

 

                       §  7      KÁRNÉ ŘÍZENÍ

    1. Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile oznámení o kárném provinění došlo kárné       komisi. Předseda kárné komise zahájí neprodleně kárné řízení dle klubových a obecně právních   předpisů a z kárného řízení vyloučí osoby o jejichž nestrannosti lze mít pochybnosti.

    2. Předseda kárné komise zašle podezřelému písemné vyrozumění o tom, že proti němu bylo zahájeno kárné řízení. V oznámení se uvede, čeho se obvinění týká.

    3. Pokud je kárné řízení zavedeno proti funkcionáři klubu KCHF ČR, je pozastaven výkon funkce do vydání usnesení kárné komise, event. do zastavení kárného řízení. O zastavení výkonu funkce informuje předseda kárné komise předsedu výboru KCHF ČR.

   4.  Kárný orgán nezahájí kárné  řízení, jestliže:

        a) stíhaný zemřel

        b) není-li naplněna podstata kárného provinění

        c) usnesení o zastavení kárného řízení se sdělí stíhanému do 15ti dnů doporučeně do vlastních  rukou, s výjímkou, kdy stíhaný zemřel. Proti usnesení o zastavení kárného řízení není přípustné odvolání.

    5.  Kárný orgán uskuteční všechny úkony potřebné k tomu, aby byl zjištěn správně a úplně skutkový stav i objektivní pravda. Při tom zjišťuje jak okolnosti svědčící proti stíhanému, tak i ty, které svědčí v jeho prospěch.

    6.  Kárné řízení je neveřejné.

 

 

                      §  8       PŘEDVOLÁNÍ

1.      Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání včas, to je alespoň osm dnů předem, doporučeným dopisem (doručenkou) do vlastních rukou řádně pozván a dána mu možnost, aby se k obvinění osobně vyjádřil, uvedl při tom okolnosti na svou obhajobu a nabídl o nich důkazy. V pozvání musí být kárně stíhaný upozorněn na následky bezdůvodného nedostavení se k jednání.

2.      Nedostaví – li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání, bez dostatečné omluvy, může kárný orgán  rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení.

    

                     §  9       DOKAZOVÁNÍ A PRŮBĚH KÁRNÉHO JEDNÁNÍ.

    1. Kárná komise rozhoduje na podkladě skutečného  stavu věcí a objektivních informací.        Základem jsou výpovědi svědků a stíhaného, ale i jiné doklady a spisy sloužící k objektivizaci projednávané věci.

    2. Členové KCHF jsou povinni na pozvání se dostavit k jednání jako svědkové event. jako odborníci, přičemž mají nárok na úhradu cestovních nákladů a ušlého výdělku.

    3. Kárná komise může rozhodnout o průběhu jednání na náklady obviněného, pokud se dokáže, že se skutečně kárného provinění dopustil.

    4.  O průběhu kárného jednání se pořizuje podrobný zápis, kde je uvedeno: datum a  místo jednání,  přítomní (jméno, adresa, datum narození), kárně stíhaný, předmět jednání, rozhodnutí o výsledku jednání, rozhodnutí o úhradě nákladů řízení. Zápis podepisují všichni přítomní.

   

                     §  10     KÁRNÉ ROZHODNUTÍ

1.      Kárný orgán objektivně a nezaujatě zváží výsledky šetření a dokazování a po poradě ve věci rozhodne. Této porady se kárně stíhaný nezúčastní. Nabude – li kárná komise přesvědčení, že se  kárně stíhaný dopustil kárného provinění, rozhodne o vině a uloží kárné opatření, pokud nepoužije svého oprávnění dle § 5 odst. 4

2.      Nabude – li kárná komise přesvědčení, že se kárně stíhaný neprovinil, zprostí jej obvinění.

3.      Kárné rozhodnutí se stíhanému sděluje písemně, doporučeným dopise do 15 dnů po jeho vyhlášení, a to i tehdy, jedná – li se o rozhodnutí zprošťující, případně je doručeno přímo po jednání komise stíhanému do vlastních rukou.

    4.   Kárné rozhodnutí musí obsahovat datum a místo jednání, složení komise, jméno a příjmení      stíhaného, data  narození a místo trvalého bydliště, výrok o vině a opatření s uvedením způsobu spáchání kárného provinění s pojmenováním předpisů, které byly porušeny a případně i výrok o nákladech řízení a uveřejnění. U odůvodnění rozhodnutí musí být přesně, stručně a výstižně uvedeno, na základě kterých zjištěných skutečností a důkazů bylo rozhodnutí vydáno. Počátek a konec doby kárného řízení. Jestliže se stíhaný odvolacího práva vzdal a nepodal ve stanovené lhůtě odvolání, oznámí kárná komise po uplynutí odvolací lhůty stíhanému, že rozhodnutí nabylo   platnosti.   

  

                  §  11      ODVOLÁNÍ

    1. Proti rozhodnutí komise může kárně stíhaný podat odvolání písemně, doporučeným dopisem   do 15 dnů, ode dne převzetí nebo doručení rozhodnutí, předsedovi výboru KCHF ČR.

2. Odvolání má odkladný účinek a je právoplatné, je-li podáno oprávněnou osobou. Opožděně  podané odvolání bude zamítnuto. Došlo – li k zameškání lhůty ze závažných důvodů, může  předseda KCHF ČR povolit navrácení lhůty. O navrácení lhůty musí stíhaný požádat do 3 dnů od  pominutí překážky, která mu v podání odvolání bránila, současně s důvody zameškání. Odvolání může pak  podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o povolení navrácení odvolací lhůty. 

    3. Výbor KCHF ČR  prošetří každé odvolání a vrátí jej se svým vyjádřením kárné komisi. Vyjádření výboru je pro kárnou komisi závazné. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější kárné opatření, než bylo kárnou komisí uloženo. Výbor KCHF ČR může:

     a) odvolání zamítnout;

     b) rozhodnutí komise zrušit a vrátit k novému projednání;

     c) rozhodnutí komise změnit;

  4. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání není opravný prostředek přípustný.

    

 

                  §  12      NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI KÁRNÉHO ROZHODNUTÍ

   1. Kárné rozhodnutí je pravomocně vykonavatelné jestliže:

a) se kárně potrestaný vzdal odvolacího práva;

b) ve lhůtě nebylo proti němu podáno odvolání;

c)  odvolání bylo výborem KCHF ČR zamítnuto;

        d)   bylo v odvolacím řízení potvrzeno nebo změněno;

    

                 §  13        VÝKON KÁRNÉHO OPATŘENÍ

    1. Výkon kárného opatření lze provést jedině tehdy, až kárné rozhodnutí, jímž bylo opatření

        uloženo,  nabylo právní moci ( § 12 ).    

    2. Výkon kárného opatření zajistí kárná komise:

        a) zašle stejnopis rozhodnutí komise matrikáři klubu k záznamu do karty - event. k vyřazení z        evidence, tiskovému referentu  a jednateli. Uveřejnění kárného rozhodnutí se provede tak, že platné rozhodnutí se buď v plném  znění, nebo ve stručném a srozumitelném výtahu, nebo komentářovou formou uveřejní v klubovém Zpravodaji, případně i v odborném kynologickém tisku. 

        b) při rozhodnutí o povinnosti úhrady řízení kárně postiženým,zašle stejnopis rozhodnutí ekonomovi klubu, který zkontroluje, zda byla částka do 60 dnů splatnosti uhrazena;

        c) při dočasném či trvalém zákazu chovu foxteriéra zašle stejnopis rozhodnutí plemenné knize;

    3. Nezaplatí-li člen KCHF ČR náhradu nákladů kárného řízení, kterou mu bylo uloženo uhradit, bude v nově zahájeném kárném řízení vyloučen z  KCHF ČR.

    

                §  14          PROMINUTÍ VYLOUČENÍ

    Vyloučený člen KCHF ČR může požádat výbor KCHF ČR o prominutí vyloučení nejdříve po uplynutí poloviny doby, na kterou byl při dočasném vyloučení vyloučen, při trvalém vyloučení pak po uplynutí 10 let. Obdobný postup se volí při dočasném nebo trvalém zákazu chovatelské činnosti.

    

                §  15        PŘEZKOUMÁVACÍ  PRAVOMOC

1. Výbor KCHF ČR  má právo do jednoho roku po nabytí právní moci přezkoumat rozhodnutí kárné komise, a to na základě stížnosti i z vlastního podnětu.   

2. Stížnost proti rozhodnutí kárné komise lze podat do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí komise.

    3. Proti rozhodnutí přezkoumávacího řízení není odvolání.

    4. Opakovanou neopodstatněnou stížnost výbor  KCHF ČR odloží bez přezkoumání a toto         oznámí stěžovateli.

    

               §  16        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    Odvolacím kárným orgánem je výbor KCHF - jeho rozhodnutí je konečné.

   

 

Kárný řád KCHF ČR z r. 1993 byl upraven, doplněn a zpřesněn na zasedání výboru KCHF ČR dne 10.9.2004  a schválen na Klubové konferenci dne 23.10.2004 a tímto dnem nabyl účinnosti.

 Související články:
ŘÁDY A PŘEDPISY (12.11.2017)
ZKUŠEBNÍ ŘÁDY (18.09.2017)
Zápisný řád KCHF (22.01.2017)
TOP FOXTERIÉR VÝKON - seznam (06.04.2016)
STANOVY KCHF ČR (27.09.2015)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
VŮDCOVSKÉ ODZNAKY (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR KRÁSY (12.05.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
Podmínky udělování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
Řád ochrany zvířat při veřejném vystupování (11.11.2009)
Řád ochrany zvířat při chovu psů (11.11.2009)
Výstavní řád ČMKU (11.11.2009)
Cestování se zvířaty (11.11.2009)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
Podmínky pro ZAŘAZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)

( -mz- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© KCHF ČR 2018