Dnešní datum: 22. 07. 2019     | Hlavní stránka | Stáhněte si! | Odkazy | Rozšířené vyhledávání       
ORGANIZACE
KONTAKTY
ČLENSTVÍ A POPLATKY
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
STANDARD
ZPRAVODAJ KCHF
ŘÁDY A PŘEDPISY
KALENDÁŘ AKCÍ
PŘEČTĚTE SI
KŘIŽOVKY

CHOVATELSTVÍ
CHOV. STANICE
DATABÁZE
KRYCÍ PSI
CHOVNÉ FENY
PLEMENNÁ KNIHA od r. 2009
PLEMENNÁ KNIHA do r. 2009

VÝSTAVY
VÝSLEDKY VÝSTAV
SEZNAM ŠAMPIONŮ
TOP foxterier krásy
Úprava srsti foxteriéra

VÝCVIK
L0VECKÉ ZKOUŠKY
ŠAMPIONI PRÁCE
TOP foxterier výkon
ČLÁNKY K TÉMATU
AGILITY
TOP foxterier sport
OSTATNÍ AKTIVITY
Dovolená s foxteriérem

INZERCE
Seznam inzerátů
Vložení inzerátu

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videogalerie

Kniha návštěv

STANOVY KCHF ČR
Vydáno dne 27. 09. 2015 (3980 přečtení)

Aktualizace dle členské schůze 5.4.2015

STANOVY

STANOVY

Klubu chovatelů foxteriérů České republiky z.s.

Klub chovatelů foxteriérů České republiky z.s. - KCHF ČR  z.s. (dále klub) - je samostatný právní subjekt dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání a s chovatelskou pravomocí dle pravidel  ČMKU (Českomoravská kynologická unie) ,  FCI  (Federation Cynologique Internationale, dále pak FCI) řídí se  chovatelským řádem ČMKU a  FCI.

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Název: Klub chovatelů foxteriérů ČR
Sídlo: Malovice 46, 38411 Netolice
Obvod působnosti: Česká republika
Osoby, oprávněné vystupovat jménem KCHF ČR: předseda, místopředseda, jednatel případně další pověřená osoba.
Správní rok: kalendářní rok

II. POSLÁNÍ KLUBU CHOVATELŮ FOXTERIÉRŮ ČR z.s.

1. Řídit chov obou plemen foxteriérů (hladkosrstých a drsnosrstých) v KCHF ČR a cílevědomě zlepšovat chovnou základnu dle platného standardu FCI.

2. Na základě nejnovějších poznatků genetiky zlepšovat chovnou základnu se zřetelem na zachování přirozených vloh plemene a usměrňovat optimální vztah člověk - pes.

3. Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské, výcvikové a klubové činnosti na demokratických principech.

4. Pořádat speciální klubové výstavy, zkoušky a soutěže s možností zahraniční účasti. Pořádané akce musí odpovídat platným řádům ČMMJ ČR, ČMKU a reglementu FCI.

5. Vzdělávat své členy v otázkách kynologických i etických

6. Spolupracovat na poli ochrany zvířat s orgány státní správy, s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi i jednotlivci.

III. NÁPLŇ ČINNOSTI

1. Stanovovat podmínky chovnosti.

2. Vydávat klubový zpravodaj.

3. Spolupracovat s ostatními právnickými a fyzickými osobami na úseku chovu a výcviku a při pořádání kynologických akcí.

4. Spolupracovat s ostatními chovatelskými kluby v ČR a navazovat kontakt se zahraničními kluby a kynology.

5. Rozšiřovat činnost na podkladě zájmů, podnětů, připomínek a návrhů členů.

IV. ČLENSTVÍ

1. Členem klubu může být každá bezúhonná, plnoletá fyzická osoba, která je majitelem nebo chovatelem plemene foxteriér, případně i nevlastní psa, ale má zájem o chov a výcvik foxteriérů.

2. Nezletilí mohou být členy klub se souhlasem svých zákonných zástupců, nemají však volební právo a nemohou být voleni do orgánů klubu.

3. Členem klubu může být i cizí státní příslušník.

4. Členem klubu může být i právnická osoba.

5. Členy klubu přijímá výbor na základě písemné přihlášky. Členství vzniká dnem zaplacení zápisného a členského příspěvku. Případné odmítnutí přijetí za člena klubu projednává výbor klubu.

6. Členem klubu nemůže být fyzická či právnická osoba, která živnostensky obchoduje se psy, nebo která zprostředkovává obchodování se psy za účelem trvalého zisku, případně vědomě dodává psy osobám živnostensky obchodujícími se psy.

7. Členové klubu platí členské příspěvky, které musí být zaplaceny do termínu zveřejněném každoročně výborem KCHF ČR. Nově přijatí členové platí zápisné a členský příspěvek ihned po přijetí, případně po obdržení poštovní poukázky. Výši členského příspěvku a zápisné schvaluje výbor KCHF ČR.

8. Výbor klubu může ve výjimečných případech udělit čestné členství zvlášť zasloužilým členům klubu nebo významným osobnostem. Čestný člen není povinen platit zápisné a členské příspěvky.

 

V. ZÁNIK ČLENSTVÍ

1. Písemným prohlášením člena, že nechce být členem klubu - členství končí dnem doručení písemného oznámení .
2. Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě.
3. Vyloučením dle rozhodnutí kárných orgánů KCHF ČR. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z klubu.

4. Umrtím.

VI. PRÁVA ČLENŮ

1. Volit a být voleni do orgánů klubu.
2. Podílet se na hospodářské činnosti klubu.
3. Používat všech služeb a výhod klubu, pokud člen plní podmínky pro to stanovené.
4. Podávat návrhy, náměty, dotazy a stížnosti všem orgánům klubu.
5. Účastnit se klubových schůzí.

VII. POVINNOSTI ČLENŮ

1. Dodržovat všechna ustanovení Stanov KCHF ČR, chovatelského a zápisního řádu KCHF ČR a řídit se usneseními výboru klubu.
2. Dodržovat ustanovení reglementu FCI, ČMKU, její usnesení a směrnice.
3. Řádně plnit úkoly vyplývající z funkce v orgánech klubu, do které byl člen se svým souhlasem zvolen.
4. Hlásit do 30 dnů matrikáři klubu všechny změny mající vliv na členství v klubu.
5. Člen KCHF ČR je povinen umožnit kontrolu vrhu - chovu.
6. Členové KCHF ČR nesmějí jakoukoliv formou realizovat či podporovat překupnictví psů. Tím se rozumí zejména nákup psů za účelem dalšího prodeje.

7. Chránit a zachovávat dobré jméno klubu

 

VIII. ORGÁNY KLUBU

1. Klubová konference
2. Klubová schůze.
3. Výbor klubu.
4. Revizor  - Kontrolní a kárná komise.

IX. KLUBOVÁ KONFERENCE

1. Klubová konference (dále je KK) se koná vždy po čtyřletém volebním období. Musí být svolána písemnými pozvánkami nejméně 15 dnů předem.

2. KK se zúčastní delegáti zvolení na klubových schůzích, kandidáti navržení do orgánů klubu a členové orgánů klubu v uplynulém období. Rozhodující hlas mají pouze volení delegáti, ostatní přítomní mají hlas poradní.

3. Počet delegátů určí výbor klubu.

4. KK je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina delegátů zvolených na klubových schůzích.

5. Pro řízení KK se volí pracovní předsednictvo, návrhová a volební komise.

6. KK projednává a schvaluje:
 - zprávu o činnosti výboru za volební období
 - zprávu o hospodaření klubu za volební období
 - zprávu za volební období revizora klubu
 - zásadní úkoly klubu na další volební období

7. KK volí na další volební období: 9 členný výbor, revizora, členy revizní a zároveň kárné komise.

8. Z jednání KK se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a jednatel klubu a revizor.

9. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Usnesení podepisuje předseda a jednatel nově zvoleného výboru a revizor klubu.

10. Klubová konference může být svolána kdykoliv během volebního období z důvodů změn zvolených orgánů klubu (odvolání, nová volba), jestliže o to požádá nejméně polovina členů klubu nebo výbor klubu.

 

X. KLUBOVÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

1. Klubovou členskou schůzi svolává výbor klubu 1x ročně. Musí být svolána písemně, postačující je i oznámení v klubovém zpravodaji.. 

2. Klubová členská schůze:

a) projednává            - zprávu klubu o činnosti
 - zprávu revizora
 - finanční zprávu

 b) navrhuje - doporučení pro činnost klubu v příštím období
                                       - změny v normách, řádech, chovných podmínkách
 c) schvaluje                - delegáty na KK
                                       - kandidáty nového výboru

Z jednání členské klubové schůze se pořizuje zápis a schůze přijímá usnesení, které podepisuje předseda nebo pověřený člen výboru. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu .Člen klubu musí být na klubové členské schůzi osobně přítomen a není možné, aby se nechal zastupovat na základě plné moci.

 

XI. VÝBOR KLUBU

1. Výbor klubu je 9 členný a je statutárním zástupcem klubu. Po zvolení na KK řídí samostatně zvolený revizor volbu  předsedy klubu. Po zvolení předsedy klubu již  volbu místopředsedy, jednatele, ekonoma, matrikáře, výcvikáře, redaktora zpravodaje, správce webových stránek a poradce chovu, řídí předseda klubu.

PŘEDSEDA

- zastupuje klub před úřady a právnickými osobami s jedná jménem klubu

- spolu s jednatelem vyřizuje naléhavé záležitosti klubu mezi zasedáními výboru;

- organizuje (navrhuje) účast na klubové, speciální výstavě a dalších kynologických akcích;

- zpracovává plán a zprávu o činnosti a podává každoročně zprávu o činnosti za spolupráce funkcionářů;

- podepisuje spolu s ekonomem veškeré písemnosti finanční povahy;

- svolává a řídí schůze výboru a dbá na řádná plnění úkolů klubu.

- uděluje a vede evidenci Klubových šampionů krásy a Klubových junior šampionů krásy.

MÍSTOPŘEDSEDA
- zastupuje nepřítomného předsedu se všemi jeho právy a povinnostmi;

JEDNATEL

- zastupuje klub před úřady a právnickými osobami a jedná jménem klubu;

- podepisuje korespondenci klubu v rámci svého zmocnění výborem klubu;

- vede evidenci korespondence a odpovídá za její včasné vyřízení;

- vyhotovuje zápisy z jednání výboru;

EKONOM

- vede finanční hospodaření klubu podle platných zákonů, směrnic a pokynů;

- všechny příjmy, vydání zapisuje do peněžního deníku podle pořadí dokladů, pořadově číslované doklady nalepuje nebo jinak zajišťuje a archivuje.

- přijímá veškeré peněžní hodnoty a provádí výplaty jen se souhlasem (odsouhlasením) předsedy klubu;

- o všech příjmech a vydáních informuje pravidelně výbor klubu;

- ve lhůtách stanovených zákonem předkládá finančním úřadům daňová přiznání a v příslušných lhůtách odvádí daňové splátky;

- zřizuje otevření bankovního účtu u peněžního ústavu;

- spolu s předsedou má dispoziční právo s běžným účtem;

- vede příruční pokladnu a odpovídá za pokladní hotovost;

- má hmotnou odpovědnost za svěřené finanční prostředky;

- vždy do 31. 10. vypracovává na základě předpokládané činnosti klubu v příštím roce finanční rozvahu na příští rok;

- jednou ročně provádí inventarizaci majetku klubu, o výsledku informuje výbor klubu;

- odpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů;

MATRIKÁŘ

- vede evidenci členů klubu a vydává jim členské průkazy;

- vede agendu přihlášek nových členů klubu;

REDAKTOR ZPRAVODAJE

- shromažďuje tiskové příspěvky od funkcionářů a členů klubu a zodpovídá za obsahovou i technickou redakci klubového tisku;

- na základě sdělení výboru klubu informuje členy o různých změnách, týkajících se činnosti klubu a kynologie vůbec;

- zabezpečuje vydání zpravodaje;

- navrhuje výboru klubu spolupracovníky do redakční rady;

- úzce spolupracuje se správcem webových stránek;

SPRÁVCE WEBOVÝCH STRÁNEK:

- shromažďuje ve spolupráci s členy výboru a s redaktorem zpravodaje příspěvky vhodné k publikaci na klubovém webu;

- zabezpečuje včasné publikování důležitých informací;

- zodpovídá za obsahovou i technickou úroveň klubových webových stránek.

- navrhuje výboru klubu spolupracovníky obsluhující redakční systém;

- veškeré duševní vlastnictví vzniklé touto činností je majetkem klubu;

PORADCE CHOVU

- zodpovídá za dodržení hlavního poslání klubu při zkvalitňování chovu dle standardu FCI;

- vede přehledy chovných psů a poskytuje potřebné informace;

- zpracovává koncepci chovu;

- vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti;

- spolu s výborem klubu navrhuje rozhodčí pro posuzování exteriéru;

- informuje výbor o chovatelské činnosti a prostřednictvím klubového tisku i ostatní členy klubu;

- zodpovídá za aktualizaci a synchronizaci klubových chovatelských norem v souvislosti s vyššími normami;

VÝCVIKÁŘ KLUBU

- zodpovídá za zvyšování úrovně lovecké upotřebitelnosti foxteriérů;

- organizuje klubové zkoušky, případně společně s výborem pověřuje další osobu/osoby k organizaci klubových zkoušek;

- vyhodnocuje zkoušky a soutěže v klubovém tisku a webových stránkách;

- informuje výbor klubu o chovných psech a fenách se zkouškami a vede jejich evidenci;

- uděluje Klubového šampiona práce a vede jejich evidenci;

2. Výbor klubu řídí činnost klubu během volebního období. Schází se 4x do roka, schůzi svolává a řídí předseda. V naléhavých případech může být k odsouhlasení použita elektronická komunikace. Výsledek takového hlasování - rozhodnutí musí být vždy zaneseno do zápisu z nejbližšího zasedání výboru.

3. Výbor klubu může jednat a přijímat závazná usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Elektronické hlasování se řídí stejnými pravidly a má stejnou platnost.

4. Během volebního období mohou být do výboru klubu kooptováni další členové výboru navržení a schválení na členské schůzí.

5. Výbor klubu navrhuje rozhodčí na výstavy ve spolupráci s nadřízenými orgány, případně s pořadateli výstav.

6. Výbor klubu stanovuje podmínky chovnosti.

7. Členové výboru, kteří jednají samostatně jménem klubu, jsou povinni informovat o svém jednání nejbližší výborovou schůzi.

 

XII. KONTROLNÍ  A KÁRNÁ KOMISE

1. Kontrolní a kárná komise je volena na klubové konferenci. Komise je tříčlenná v jejím čele je revizor, který se na klubové konferenci volí samostatně.

2. Kontrolní a kárná komise  pravidelně pololetně  kontroluje hospodaření klubu, kontroluje dodržování Stanov KCHF ČR a usnesení orgánů klubu. O kontrolách informuje výbor klubu a jednou za rok předkládá informaci prostřednictví klubového zpravodaje.

3. Revizor se může zúčastňovat schůzí výboru s hlasem poradním.

4. Členové KKK spolupracují s revizorem klubu při revizích a uplatnění kárného řádu. Mohou se zúčastňovat schůzí výboru s hlasem poradním;

 

XIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ KLUBU

1. Klub hospodaří (pověřený ekonom) podle předem schváleného rozpočtu;
2. Pro potřeby klubu je zřízen u peněžního ústavu běžný účet;
3. Účetní evidence je vedena podle obecně platných zásad;
4. Zdrojem příjmů klubu jsou:

         členské příspěvky

         zápisné členů

         poplatky za služby

         příjmy z kynologických akcí

         dary, dotace, subvence, úroky.

5.Hospodaření klubu sleduje revizor

XIV. ČLENSKÁ KÁZEŇ


Člen klubu je povinen dodržovat organizační a chovatelské normy KCHF ČR. Je povinen respektovat usnesení orgánů klubu.

XV. PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ KLUBOVÉHO VÍTĚZE:


Účast na klubové výstavě a udělení titulu „Klubový vítěz“ není podmíněno členstvím v KCHF ČR.

Titul „Klubový vítěz „ může být zadán jen jedinci, který získal v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů ocenění V 1,CAC.

XVI. ZÁNIK KLUBU

1. Klub může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě tříčtvrtinové většiny delegátů klubové konference. Nebude-li možno již KK svolat, rozhodne o zániku čtyřpětinová většina hlasů výboru klubu, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.Orgán, který rozhodne o zániku také rozhodne ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, jak naložit s majetkem klubu.

 

XVII. PLATNOST STANOV

Registrace provedena 19. 8. 1992 pod. č. VSC/1-14222-92-R IČO: 45769885 ze dne 24. 8. 1992. 

Tyto stanovy KCHF ČR byly schváleny členskou schůzí  dne 5. 4. 2015

 Související články:
ŘÁDY A PŘEDPISY (12.11.2017)
ZKUŠEBNÍ ŘÁDY (18.09.2017)
Zápisný řád KCHF (22.01.2017)
TOP FOXTERIÉR VÝKON - seznam (06.04.2016)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO VETERÁN ŠAMPIONA (04.09.2015)
VŮDCOVSKÉ ODZNAKY (04.09.2015)
TOP FOXTERIÉR KRÁSY (12.05.2015)
TOP FOXTERIÉR VÝKON (08.10.2014)
TOP FOXTERIÉR SPORT (08.10.2014)
Podmínky udělování KLUBOVÉHO ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA MLADÝCH (28.09.2010)
Řád ochrany zvířat při veřejném vystupování (11.11.2009)
Řád ochrany zvířat při chovu psů (11.11.2009)
Výstavní řád ČMKU (11.11.2009)
Cestování se zvířaty (11.11.2009)
Podmínky pro udělení KLUBOVÉHO ŠAMPIONA PRÁCE (11.11.2009)
Podmínky pro ZAŘAZENÍ FOXTERIÉRA DO CHOVU (11.11.2009)
KÁRNÝ ŘÁD (11.11.2009)

( -sr- | Komentářů: 0 | Komentovat | Informační e-mailVytisknout článek )

© KCHF ČR 2018