Směrnice pro zadávání čekatelství šampionátu práce CACT na zkouškách a soutěžích z výkonu loveckých psů

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: PŘEČTĚTE SI
Vydáno dne 31. 07. 2012 (3204 přečtení)
Jak to opravdu je se zadáváním čekatelství šampionátu práce CACT?

Jak to opravdu je se zadáváním čekatelství šampionátu práce CACT?

 

            Titul šampion práce patří k nejvyšším oceněním, která pes může získat. Okolo tohoto šampionátu se u psů loveckých plemen nebo přesněji řečeno okolo akcí, na kterých lze zadávat čekatelství CACT zdá být celá řada nejasností. Proto rozhodlo předsednictvo Českomoravské kynologické jednoty (ČMKJ) na svém zasedání dne 31. května 2012 požádat časopis Myslivost o zveřejnění článku, který by celou problematiku trochu osvětlil.

Základní podmínky pro přiznání národních šampionátů dává a tituly přiznává Českomoravská kynologická unie (ČMKU). Typů výkonu psů je celá řada a obtížně se dají zařadit do jedné „škatulky“. Proto pověřila ČMKU garancí za jednotlivé oblasti své členské subjekty. V případě loveckých psů je garantem Českomoravská kynologická jednota. Výkonem psů v tomto smyslu jsou míněny akce, na jejichž podkladě se vydávají certifikáty opravňující psy k zařazení na výstavách do třídy pracovní nebo zkoušky a soutěže, na kterých lze získat čekatelství českého (CACT) a mezinárodního (CACIT) šampionátu práce. Uvedená čekatelství se většinou zadávají na zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo na soutěžích, které probíhají podle jejich zkušebního řádu. Lovecká upotřebitelnost je čistě v pravomoci Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) a Českomoravské kynologické jednotě nepřísluší. V praxi z toho mohou vyplývat určité zmatky, protože ne každému je jasné, kdo za co nese zodpovědnost a kdo pro určitou věc dává pravidla. Potěšitelné je, že v novele Zkušebního řádu je jasně viditelná snaha dát vše do souladu.

To, že ČMKU pověřila své členské subjekty garancí za určitou oblast ještě neznamená, že si v ní mohou dělat, co chtějí. Lovecká kynologie byla a je opakovaně kritizována za počty akcí se zadáváním CACT a z nich vyplývající devalvace jak čekatelství samotného, tak  přiznaných šampionátů. Ten, kdo se podívá na to, jak CACT akce probíhaly v předchozích letech, určitě zjistí, že byla snaha zadávat čekatelství šampionátu na běžných zkouškách z výkonu a že nebyl naplňován požadavek příslušného řádu, který říká že „čekatelství českého šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu  jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo  speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen  soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou discipliny  schválené pro udělování tohoto titulu a zařazených na základě  požadavků členů ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na  příslušný rok. Důvody snahy o maximální množství CACT akcí byly pravděpodobně dva. Pořadatelé zkoušek chtěli vyjít vstříc zájemcům a vůdci měli o zkoušky, na kterých mohli získat čekatelství šampionátu, větší zájem než o zkoušky bez něj.

 Garantem za oblast výkonu loveckých psů vůči ČMKU byla a je Českomoravská kynologická jednota. Ta přijala určitá opatření ve formě směrnice, jejíž  poslední znění schválilo předsednictvo  ČMKJ 13.října 2011 s platností od 1.1.2012. Směrnice byla rozeslána všem pořadatelům zkoušek, tedy OMS a chovatelským klubům. ČMKJ prověřila návrhy CACT zkoušek a soutěží pro rok 2012 a pokud neodpovídaly požadavkům Řádu pro přiznání titulu Šampion práce ČR nebo znění zkušebního řádu, byli pořadatelé informováni o tom, že na těchto zkouškách CACT zadávat nemohou. Během krátké doby půjde na OMS a chovatelské kluby požadavek na to, aby v určeném termínu zaslaly návrhy akcí pro rok 2013, na kterých by měly zájem CACT zadávat. Přílohou bude i zmíněná směrnice. Její jednotlivé body ale asi zaslouží bližší vysvětlení.

 

1)      Čekatelství šampionátu práce CACT (dále jen CACT ) se může zadávat na zkouškách a soutěžích (dále jen zkouškách) z výkonu loveckých psů pořádaných ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou jednotou (ČMKJ) nebo kluby, které jsou jejími členy.

Garanci za výkon loveckých psů v rámci ČMKU má ČMKJ. Ta také nese zodpovědnost za to, že byly dodrženy předpisy ČMKU a FCI, zvláště pak požadavky řádů pro přiznání šampionátů. Proto musí být akce se zadáváním CACT  pořádány ve spolupráci s ČMKJ potažmo kluby, které zastřešuje.

2)      CACT není nárokový titul a může být zadán nejlepšímu jedinci plemene, pokud se umístil v I.ceně.

Tento bod není třeba blíže vysvětlovat. Určitě ale záleží na korektním přístupu rozhodčích a jejich spravedlivém, ale přísném hodnocení. CACT by se mělo zadávat opravdu jen psům s výkonem hodným šampiona.

3)      CACT může být zadán pouze v případě, že se zkoušek zúčastní nejméně šest psů skupiny plemen, pro které je zkouška určena (ohaři, jezevčíci a teriéři, slídiči, retrívři, honiči, barváři)

U tohoto bodu dochází k nejasnostem. Skupinou plemen není myšlena skupina FCI nebo jedno plemeno, ale skupina plemen tak, jak ji vymezuje Zkušební řád, tedy např.ohaři, slídiči, retřívři nebo společná skupina jezevčíků a teriérů. Požadavky směrnice tedy např. splňují zkoušky, na kterých běží 2 border teriéři, 2 jack russell teriéři a 2 jezevčíci nebo zkoušky, na kterých běží 2 angličtí setři, 3 němečtí krátkosrstí ohaři a jeden spinone.

4)      CACT lze zadat jen na zkoušce, která může být podkladem pro vystavení certifikátu pro třídu pracovní na výstavě. Seznam zkoušek u jednotlivých plemen je Přílohou č.1 této směrnice.

U některých plemen je možné CACT zadat na všech typech zkoušek u některých naopak nejsou některé zkoušky ze strany chovatelských klubů, které mají v tomto případě právo rozhodnout, akceptovány. Např. u ohařů je vždy požadována zkouška, na které se zkouší vystavování a hledání. Připomenout je asi třeba, že na zkouškách v norování není možné CACT zadat. Seznam zkoušek, na jejichž základě se vystavuje certifikát je na webu ČMKJ (www.cmkj.eu)

5)      Návrh zkoušek se zadáváním CACT musí být na ČMKJ nahlášen do 31.10. předchozího roku. Seznam zkoušek bude zveřejněn v plánu kynologických akcí a bude předán ke zveřejnění i Českomoravské kynologické unii.

ČMKJ je povinna předat návrh CACT  akcí ČMKU ke schválení.  Je také třeba časová rezerva pro ověření, že navrhované akce odpovídají požadavkům řádů. Právo zadávat CACT není automatické a neodvíjí se pouze od toho, zda pořadatel splnil náležitosti spočívající v tom, že termín zkoušky řádně oznámil. Opravdu se musí jednat o zkoušku mezinárodní, národní, republikovou nebo speciální (klubovou). To, že jsou běžné zkoušky  přístupny lidem z celé ČR ještě v praxi neznamená, že se opravdu jedná o zkoušku uvedeného typu nebo spíše důležitosti.

6)      Delegaci rozhodčích na zkoušky , na kterých se zadává CACT, schvaluje a provádí na základě návrhu pořadatele ČMKJ. Návrh rozhodčích musí být zaslán na ČMKJ nejpozději 14 dní před konáním zkoušek.

ČMKJ garantuje zadávání CACT, garantuje tedy i to, že je budou zadávat rozhodčí s odpovídajícími aprobacemi.

7)      Do 1 měsíce (14-ti dnů) zašle vrchní rozhodčí na adresu ČMKJ seznam psů, kterým bylo čekatelství CACT nebo r.CACT zadáno

Pokud dojde k nějakému sporu o tom, zda CACT byl řádně zadán či ne, je věc ověřována právě z uvedené zprávy. Podobně tomu je i u CAC na výstavách, kde pořadatel dává přehled o zadaných čekatelstvích přímo ČMKU

8) ČMKJ si vyhrazuje právo kontroly zkoušek.

ČMKJ je vůči ČMKU garantem CACT akcí a proto musí mít možnost ověřit, že vše proběhlo tak jak má.

Celý text směrnice bude k dispozici na stránkách ČMKJ (www.cmkj.eu).

            Jen pro úplnost je asi třeba připomenout, že titul Šampion práce ČR je podmíněn trojím získáním čekatelství CACT  nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezóna = kalendářní rok), z toho minimálně jednou na  mezinárodní, národní nebo republikové soutěži. Pokud by chtěl někdo vědět, jak na tom určité plemeno s počtem získaných šampionátů je, může se podívat na přehled šampionů na stránkách ČMKU (www.cmku.cz – šampioni). Zjistí zajímavou a leccos vypovídající skutečnost. Přesto, že se u loveckých plemen vypisuje několikanásobně více CACT zkoušek než u plemen pracovních, s počtem přiznaných titulů je to úplně naopak.

            Uvedená směrnice se týká zkoušek s CACT. Trochu jiné to je u akcí s CACIT, tedy s čekatelstvím mezinárodního šampionátu práce. I v tomto případě je ČMKJ garantem za zkoušky a soutěže,  na kterých se navrhuje. Slovo „navrhuje“ je správné, protože definitivně je čekatelství CACIT psovi přiznáno až po té, co jej FCI potvrdí. Druhá odlišnost spočívá v počtu  CACIT na jedné akci. CACT se zadává, pokud jsou splněny další podmínky, v každém plemeni. Na CACIT může být navržen pouze vítěz celé akce. Mimo to je u celé řady plemen ze strany FCI požadován ještě nějaký specifický výkon. Např. u ohařů může být na MKP navržen CACIT pouze jedinci, který přišel do kontaktu se živou kachnou.   CACIT  zkoušky a soutěže v první fázi schvaluje ČMKU a pak se ještě posílají ke schválení na FCI. Proto je třeba CACIT soutěže a zkoušky hlásit ČMKJ v dřívějším termínu než akce s CACT, tedy do 30.září předchozího roku.  Je třeba konstatovat, že FCI neschválí CACIT na všech navržených akcích, ale že bedlivě kontroluje, zda tyto akce odpovídají požadavkům platným u jednotlivých plemen.

 

 

 

 

                                                             Vladimíra Tichá

                                                   Foto Jan Tichý

 

 

 

 

 

Směrnice pro zadávání čekatelství šampionátu práce CACT na zkouškách a soutěžích z výkonu loveckých psů

 

            Čekatelství šampionátu práce CACT (dále jen CACT ) se může zadávat na zkouškách a soutěžích ( dále jen zkouškách)  z výkonu loveckých psů pořádaných ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou jednotou (ČMKJ) nebo kluby, které jsou jejími členy.

            CACT není nárokový titul a může být zadán nejlepšímu jedinci plemene, pokud se umístil v I.ceně.

            CACT může být zadán pouze v případě, že se zkoušek zúčastní nejméně šest psů skupiny plemen, pro které je zkouška určena (ohaři, jezevčíci a teriéři, slídiči, retrívři, honiči, barváři)

            CACT lze  zadat jen na zkoušce, která může být podkladem pro vystavení certifikátu pro třídu pracovní na výstavě. Seznam zkoušek u jednotlivých plemen je Přílohou č.1 této směrnice.

            Návrh zkoušek se zadáváním CACT musí být na ČMKJ nahlášen do 31.10. předchozího roku. Seznam zkoušek bude zveřejněn v plánu kynologických akcí a bude předán ke zveřejnění i Českomoravské kynologické unii.

            Delegaci rozhodčích na zkoušky , na kterých se zadává CACT, schvaluje a provádí na základě návrhu pořadatele ČMKJ. Návrh rozhodčích musí být zaslán na ČMKJ nejpozději 14 dní před konáním zkoušek.

            Do 1 měsíce (14-ti dnů) zašle vrchní rozhodčí na adresu ČMKJ seznam psů, kterým bylo čekatelství CACT nebo r.CACT zadáno

            ČMKJ si vyhrazuje právo kontroly zkoušek.

            Tato směrnice byla schválena P ČMKJ dne 13.10.2011  s účinností od 1.1.2012