Zápis ze zasedání kynologické komise ČMMJ

Autor: -in- (rytmal@centrum.cz), Téma: PŘEČTĚTE SI
Vydáno dne 14. 03. 2012 (3092 přečtení)
19.2.2012 Radostín

ZASEDÁNÍ KK ČMMJ DNE 19

ZASEDÁNÍ KK ČMMJ DNE 19. 02. 2012 – Radostín

 

 

Přítomni: pp. Jiří Procházka, MUDr. Vlastimil Novotný, Eduard Martínek, Václav Kratochvíl, Jan Kesner, Mgr. Jana Anderlová, Ing. František Kerda, Luděk Miller,

Omluveni: p. Miloslav Kašpar

Hosté:                   p. Horyna

 

Zahájení, přivítaní přítomných, přivítání hostů a poděkování za poskytnutí prostor pro jednání, p. Kesner – seznámení s lokalitou, předseda KK ČMMJ seznámil s programem.

 

Příprava  přezkoušení čekatelů – místo, datum, složení komisí:

 

Praha – Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, 10. 6. 2012, od 9:00hod

-       Malá plemena: Pasák František, Jan Kesner, p. Horyna

-       Ohaři: MUDr. Vlastimil Novotný, Václav Kratochvíl, František Švec

 

Plzeň13. 6. 2012, od 9:00hod

-       Malá plemena: MVDr. František Šimek, František Pasák

-       Ohaři: Eduard Martínek, Břetislav Uchytil st., Václav Koldinský

 

Olomouc – v budově OMS Olomouc, 13. 6. 2012, od 9:00hod.

-       Ohaři: Luděk Müller, Jan Toman, Jiří Procházka

-       Malá plemena: Miloslav Kašpar, Jan Nastoupil

 

MS Kńour Kostelní Střímelice (Praha východ) 1. 4. 2012, od 16:00 hod

-       Retrieveři FT: MVDr. František Šimek, Mgr. Oldřich Blecha, František Pasák

 

Nominační soutěž - datum, místo konání, informace o připravenosti:

Termín:4, 5, 6. května. 2012 Opava

p. Müller informoval o připravenosti terénů.

Startovné 500,- 

Návrh rozhodčích:

MUDr. Vl.Novotný, Eduard Martínek, Břetislav Šichor, Václav Kratochvíl, Jaroslav Seibot, Roman Trojka, František Švec,  Jan Toman, Jiří Vilkus, Pavel Herman,

Vrchní rozhodčí: Ing. Tomáš Morbicer

Z prostředků KK ČMMJ Praha bude poskytnuta dotace 10.000,-   Zveřejnění psů na nominační soutěž – vystaveno na webu ČMMJ – Kynologie.

Pozvání účastníků zabezpečí paní Doubková v dostatečném časovém předstihu.

 

Kynologická komise ukládá a schvaluje:

  1. Předložit jednateli Ing. Kostečkovi návrh pracovních povinností pracovníka kynologie (viz. příloha)

 

  1. Předložit jednateli Ing. Kostečkovi návrh na úpravu vyhlášky 244/2002 Sb. Materiál ke změně vyhlášky připraven pro MR ČMMJ písemně. Urychleně pracovat na změně vyhlášky 244/2002 Sb.

 

  1. Porada předsedů OMS – máme bod programu:  Zkušební řády psů. Zabezpečí předseda KK p. Procházka osobně

 

  1. Žádost Retriever Klubu CZ o.s. o dotaci. Dotace schválena z prostředků KK ČMMJ 5.000,-Kč příspěvek na proškolení rozhodčích s povinností připravit materiál pro následnou přípravu ostatních rozhodčích.

 

  1. Prověřit zda jsou zaslány ze strany ČMMJ pověření k pořádání MRK a MKP 2012, OMS Opava, OMS Plzeň

Není zasláno pověření od právníka, zajistí paní Doubková

 

  1. Zajištění a nominace psů na MS 2012 – určení nominačních podmínek FT - úkol pro MUDr. Novotného

 

Různé:

a)       Dohoda o provedené práci za natočení instruktážních videí. Komise schválila  a doporučuje proplatit.

b)       Čerpání rozpočtu - zůstal v navržené výši

c)       Vyjasnění situace kolem návrhů postihů pro rozhodčí, kteří porušili zkušební řád. Bude jednání  30.3.2012 s DR (kostra – zápis + 2 svědci) vyjádření zaslat prostřednictvím sekretariátu.

d)       Úrazy psů na společných lovech: KK ČMMJ v rámci zvýšení bezpečnosti doporučuje všem kynologům na společných lovech používat reflexní ochranné pomůcky i pro psy. Jednat s pojišťovnou Halali o zvýhodněné pojistce pro psy, kteří byli chráněni.

e)       Požádat o zrušení DISKUSNÍHO VLÁKNA NA STRÁNKÁCH ČMMJ – KYNOLOGIE: Zajistí p. Procházka

f)        Mgr. Anderlová – sjednocení diskuse a úprava se správcem webu, stránek komise.

g)       Dopis pro Ing. Žižku – upřesnit, zda některé zahraniční zkoušky lovecké upotřebitelnosti mohou být uznány v ČR - lovecká upotřebitelnost psa - homologace zkoušek (MUDr. Novotný).

h)       Příprava „Zkušebního řádu“ a rozhodnutí o zpracování návrhů z jednotlivých skupin i jednotlivců.

- KK ČMMJ oceňuje práci přípravných komisí a připomínky jednotlivců zaslané v písemné podobě. Je to reálná cesta k dohotovení jednotlivých částí ZŘ. Zasílané návrhy úprav jednotlivých částí ZŘ jsou průběžně zapracovávány do textu.

- Je nezbytné sjednotit názvosloví ve všech částech. Psaní navrhovaných částí ZŘ: Ariel vel. 12, nadpisy vel. 14 tučně. Používat jednotnou terminologii např. SZVP (Speciální zkoušky z vodní práce)Disciplína = výkon, přinášení vlečené srstnaté a pernaté = vlečka, metry=kroky! (+vyhláška/Zákon).

- úpravy klasifikace přímo v tabulce

- zrušit limitní disciplíny (pro loveckou upotřebitelnost musí pes složit zkoušku kompletně alespoň ve III. ceně)

- ostatní plemena dle druhu zkoušek řadit dle FCI, (Mgr. Anderlová vytvoří přehled)

- zařadit povinnost jarního svodu pro jezevčíky, (žádost klubu)

- v  řádu pro jmenování rozhodčích - aprobace specifikovat dle skupin FCI

- do zprávy VR se připojí zápis o účasti čekatele.

 

- neudělovat rozhodčím žádné výjimky ve vztahu k posuzování - každý posuzovat podle své aprobace,

- z tohoto řádu vyjmout čl. 4, odst. 4 /výjimka posuzování BZH, BZ.

Lesní práce ohaři:

- přinášení lišky přes překážku – známky vyhlašuje VR nebo pověřený rozhodčí.

- Mezinárodní ZŘ FCI přičleněny.

Projednány sekce:

- Všeobecnou část  dopracovat na základě  jednání o vyhlášce a dopracování jednotlivých řádů.

- Řády pro jmenování rozhodčích a kárný řád – sloučit a dopracovat na podkladě jednání.

- Řád na ochranu zvířat zatím nedávat k projednání – zjistit dobu účinnosti

- Slídiči, retriever, jezevčíci, teriéři, honiči, barváři, ohaři

(společný hon 10-15min. neurčovat pořadí zkoušených disciplin – po poradě s pořadatelem určí vrchní rozhodčí, hledání: systém, rychlost, vytrvalost. Vyřadit zájem o stopu zvěře, vlečka / přinášení, poslušnost posuzovat pole, voda, les. Klid hodnotí se na všech pracovištích během celé zkoušky. Voda 10-15m do vody. Přinášení z hluboké vody místo ochoty)

-        

Pozn: Výstavní řád ČMKU : Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Příklad: pokud se pes narodil 1.ledna 2011 je na výstavě pořádané 1.října 2011 zařazen do třídy mladých.

 

Závěr

 

 

Komise byla ukončena v 17:30 hod.

 

Zapsala  Mgr. Jana Anderlová  - jednatelka komise                    

 

Ověřil:  Jiří Procházka - předseda komise