Zpráva dozorčí rady ČMKJ pro 4. sněm ČMKJ, konaný dne 23. listopadu 2011 v Praze 4

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: PŘEČTĚTE SI
Vydáno dne 30. 11. 2011 (2507 přečtení)


Zpráva dozorčí rady ČMKJ pro 4. sněm ČMKJ konaný dne 23. listopadu 2011 v Praze 4 V období od posledního sněmu ČMKJ, který byl v pořadí třetí, konaného 3. dubna 2008 do současnosti, byly Dozorčí radou jak pravidelně, dvakrát ročně, prováděny kontroly činnosti sekretariátu vyplývající z jeho poslání, tak podle potřeby i kontroly mimořádné. Jeden z členů Dozorčí rady se účastnil každého jednání předsednictva ČMKJ. Dozorčí rada pracovala v uplynulém období ve složení, v jakém byla na 3. sněmu ČMKJ zvolen, tedy JUDr. Jindřichovský, Ing. Pletka, F. Švec. I. Závěr z kontroly plnění usnesení přijatého posledním sněmem: Ad 1) Návrh pracovní knížky „Field Trial kontinentálních stavěcích psů (ohařům) s termínem realizace 31.12.2009 byl splněn, tiskopis dokumentu nabyl konečnou podobu. Rozhodnuto, že Český pointer a setter klub může pro účel své chovatelské a výcvikové práce knížku zavést a užívat, příslušné dosavadní doklady, jako veřejné listiny (tedy Průkaz původu a Příloha tohoto průkazu) vydávané Plemennou knihou č. 3 ČMKU vedenou ČMKJ jsou však obligatorně jediné závazné. Nelze přehlédnout, že realizace tohoto dokladu, přes poměrně značné časové a finanční náročnosti, zaujme jen úzký okruh aktivních kynologů. Ad 2) Stanovisko k tehdy připravovanému zákonu o chovu psů bylo paní Bc. Tichou ve lhůtě zpracováno a spolu se zevrubným odůvodněním předáno navrhovatelům zákona. Zákon v připravované podobě nevyšel. Ad 3) V oblasti hospodaření sekretariátu ČMKJ nutno konstatovat, že v uplynulých letech je bez patrnějších výkyvů, prakticky se stejnými ročními konečnými drobnými aktivními výsledky. Na straně příjmové je jedinou a zásadní položkou výnos z činnosti Plemenné knihy a příspěvky členů ČMKJ, na straně výdajové pak platby, související s činností ČMKJ a Sekretariátu. Za rok 2010 činily příjmy 4. 605 916 Kč, výdaje 4. 598 883 Kč, tedy přebytek 7. 033 Kč. Za rok 2009 byl příjem 5. 070 257 Kč, vydání 5. 042 437 Kč, přebytek činil 27. 820 Kč. Zápisy z kontrol Finančních úřadů jak řádných, tak mimořádných konstatují, že nebyly zjištěny závady. II. Z poznatků a výsledků činnosti DR je předkládáno: Úvodem nutno konstatovat, že hlavním předmětem práce ČMKJ a zejména jejího Sekretariátu je administrativa, spojená s chovatelskou činností, zejména spočívá ve vedení Plemenné knihy pro plemena řízená chovatelskými kluby, jež jsou přímými členy ČMKJ (Plemenná kniha v režimu ČMKU nese označení poř. č. 3.) 1. Sekretariát provádí příslušné služby pro 37 chovatelských klubů a 3 kluby ostatní, nechovatelské. Všechny jsou členy ČMKJ. 2. V souvislosti se změnou adresy pracoviště ČMKJ nedošlo k zásadnějšímu odchýlení ve výši nákladů na provoz sekretariátu v položkách nájemné z kancelářských prostor a služby nebo režie. 3. Průkazy původu zpravidla vyhotovovány a připraveny k předání chovatelům do 10 dnů po doručení, Plemenné knize dokladu, potvrzujícího čipování nebo tetování. Závady jak v této oblasti činnosti, tak v navazující ekonomické stránce věci nebyly zjištěny. V roce 2008 bylo Plem. knize přihlášeno 2 879 vrhů štěňat a vydáno 14 931 Průkazů původu psů. Největší počet průkazů vystaven skupině jezevčíků, a to 2206, plemeni pak labradorským retrívrům 1296. V roce 2009 bylo přihlášeno 2 772 vrhů a vydáno 14 450 Průkazů původu, z toho jezevčíkům 2234, labradorským retrívrům 1079 průlazů. V roce 2010 bylo přihlášeno 2 753 vrhů a vydáno 14 335 Průkazů původu. Ani v tomto roce se situace nezměnila. Jezevčíkům vydáno 2069 průkazů, labradorským retrívrům 1172 průkazů. 4. Kontroly administrativy vedení Plemenné knihy čís. 3 způsobem volného náhodného výběru proběhly 12.10.2008, 3.6.2009, 6.9.2010, 28.3.2011. Podle věcné či funkční příslušnosti pak u paní Stanislavy Bártové kontrolována agenda vedení plemen bretaňský ohař, irský teriér, chrti; u paní Ireny Šestákové agenda jezevčíků, foxteriérů, brazilské fily; u paní Blanky Doubkové agenda alpského brakýře jezevčíkovitého, beagla, ang. setra; u paní Věry Dvořákové pak agenda anglického kokra, angl. špringršpaněla a labradorského retrívra. Konstatováno, že práce jsou prováděny bez závad, v intencích příslušných směrnic. 5. Zvláštní a nejméně sympatickou oblastí práce jak sekretariátu, tak dozorčí rady, byly stížnosti jednotlivců či klubů, i když dlužno konstatovat, že jejich četnost v meziročním srovnání má klesající tendenci. Důvody, které konstatovala zpráva DR před třemi roky jsou prakticky stejné. Narušené mezilidské vztahy a příslušnost řešení chovatelským klubům, porušení norem chovatelských klubů k jejichž řešení rovněž není příslušný orgán ČMKJ. Zvláštní skupinou stížností byla úsilí skupin chovatelů některých plemen, kteří se rozhodli pro zakládání nových chovatelských klubů, ačkoliv osoby, zabývající se chovem určitého plemene byly členy klubu, který již existuje. Hodnocení či vyslovení soudu takového jednání jednotlivců nebo skupin nepřísluší ani DR ani ČMKJ. Jistotu, že se tak děje v zájmu trvalého zlepšování úrovně a kvality plemene zlepšením řízení práce klubu pro příslušné plemeno ukáže čas. Vzhledem k přibývajícím případům tohoto druhu přijala XI. Valná hromada ČMKU a následně pak Předsednictvo ČMKU dne 28.4.2011 usnesení, kterým bylo pozastaveno přijímání nových přímých klubů až do vydání „Směrnice ČMKU pro uznání nového chovatelského klubu“, k jejíž platnosti má dojít 1.1.2012. Obligatorní podmínkou je, že všechny chovatelské kluby, které budou řídit chov stejného plemene musí mít stejné podmínky pro uchovnění jedinců. Pokud jde o ČMKJ, pak prakticky krátce po minulém sněmu byl založen a vzhledem k v té době neexistující normě resp. omezení i přijat za člena ČMKJ „Cocker club ČR“. Nově založený klub, pro plemeno rovněž dosud řízené z KCHLS – Klub Anglický špringršpaněl, se stal členem Českého kynologického svazu. Stalo se tak ještě před zmíněnými opatřeními ČMKU. Žádost o přijetí Jezevčík klubu ČR za člena ČMKJ tedy zatím zůstává nevyřízena. Zcela zvláštní kapitolou zůstává nově zakládaný Český Jagdterier klub, jako další, který by sdružoval osoby se zájmem o chov tohoto zatím téměř výhradně loveckého plemene. Nejen, že odmítnutí členství v ČMKJ řešil prostřednictvím televizní obrazovky, ale i žalobním podáním soudu, a to v obou případech za použití účelových, mylných i vykonstruovaných tvrzení a názorů. Soud se zatím věcí samou nezabýval, zatím jen zkoumá pouze svoji místní příslušnost k jednání. 6. V souvislosti s chovatelskými kluby, které nejsou členy Českomoravské kynologické jednoty dlužno uvést, že pověření ke zkouškám z výkonu má od MZem ČR ČMMJ, ale titul CACT a CACIT může být zadáván pouze ve spolupráci s ČMKJ, která je garantem pro ČMKU za zkoušky se zadáváním cit., titulů. Čekatelství šampionátu práce CACT se může zadávat na zkouškách a soutěžích z výkonu lov. psů pořádaných ČMMJ ve spolupráci s ČMKJ nebo jedině kluby, které jsou jejími členy. Tedy – psům předvedeným jenom na těchto akcích příslušné tituly mohou být v souladu s řády a propozicemi zadány bez ohledu na to, zda jsou jejich vlastníci členy chovatelských klubů s členstvím v ČMKJ, anebo osob do ČMKJ nezačleněných. 7. Při své činnosti se DR přesvědčila o existenci a dále se rozvíjející spolupráci ČMKJ jak s ČMMJ tak i jejími složkami a to nejen při zkouškách lovecké upotřebitelnosti, početných soutěžích z výkonu loveckých psů, svodech psů a výstavnictví. Nepřehlédnutelná je i součinnost při pořádání tradičních mezinárodních výkonových akcí psů lovec. plemen, např. MKP, MRK, MMŠ. Je třeba ocenit celkovou všestrannou spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou jako občanským sdružením, jehož řada členů je současně prostřednictvím chovatelských klubů i příslušníky ČMKJ. 8. Závěrem je milou povinností vyslovení poděkování Dozorčí rady předsednictvu a sekretariátu ČMKJ za dobrou spolupráci. V Praze, 16.11.2011 Zpracoval: členové DR ČMKJ Zprávu předkládá JUDr. Blahoslav Jindřichovský, předseda