IV.směm ČMKJ dne 23.11.2011

Autor: -sr- (arkona@seznam.cz), Téma: PŘEČTĚTE SI
Vydáno dne 30. 11. 2011 (2294 přečtení)


IV.směm ČMKJ dne 23.11.2011 Praha 4 - Kundratice. Restaurace "Na tý louce zelený". Zahájení sjezdu - jednatelka paní Věra Dvořáková - přivítání čestných hostů a přítomných. Schválení programu jednání sněmu ČMKJ - bez doplňujícíh připomínek - nikdo nebyl proti. 1.volba pracovního předsednictva - indentické se stávajícím předsednictvem- nikdo nebyl proti 2.volba návrhové komise - Ing. Jan Kubeš, MUDr. Novotný Vlastimil, Petr Braunstein - nikdo nebyl proti 3. volba mandátové komise - Ing.Panuška, Iveta Nováková, Petr Studeník - nikdo nebyl proti Zdravice - MVDr. Luboš Široký - předseda ČMKÚ Jiří Procházka - člen MR ČMMJ a předseda KK ČMMJ Ing.Jaroslav Kostečka PhD - jednatel ČMMJ Ing. Radim Fiala - předseda ústřední komise pro ochranu zvířat Mz ČR - informace o přípravě nového zákona. 4. zpráva o činnosti předsednictva ČMKJ - přednesl Miloš Kašpar - zpráva jako příloha zapisu 5.informace Vladimíra Tichá - změna registrace chovatelských stanic - musí být mezinárodní - změny vystavení exportních rodokmenů - žádat může nejen chovatel, ale i osoba blízká - označení psů - povinnost i čipovat. Pokud je tetování nečitelné, musí se jedinec čipovat a zapsat do PP. - návrh směrnice pro delegování rozhodčích na výstavy - ČMKÚ - návrh směrnice pro uznání nových chovatelských klubů - ČMKÚ - změny ve výstavním řádu ČMKÚ - platnost od 1.1.2012 (v propozicích na výstavy musí být uvedeni rozhodčí, jinak nelze zadávat tituly. - je - li klubová výstava součástí mezinárodní či národním musí plemena chovaná v daném klubu na klubovou výstavu - zadávání titulů dle barev - záležitost klubů - u jezevčíků - nelze měnit rázy - jsou jednou dané - možnost neposoudit psa s trvalým zraněním - kluby jsou oprávněné vypracovávat vlastní návrhy na zadávání titulů šampionát ČR (exterier i práce) - zapisovatelka či vedoucí kruhu nesmí předvádět na dané výstavě své psy - směrnice pro upravování psů na výstavě - nelze upravovat psy v areálu výstavy - je zakázáno psy stříhat, trimovat, barvit atd., povoleno jen česání - zkoušky a výstavy, kde se zadávají národní šampionáty podléhají schválení ČMKÚ - zkoušky a výstavy, kde se zadávají mezinárodní šampionáty, schvaluje FCI na návrh ČMKÚ - informace o otevření zákonu na ochranu zvířat mimo jiné může být dán i zákaz chovu psů jednotlivci. - změny občanského zákoníku - definice zvířete "smysly nadaný živý tvor" - tím je ev. možnost vyjádření hodnoty psa bez PP. - veterinární předpisy - EU - od 1.7.2011 musí být označen čipem. Pokud je pes narozen před 1.7.2011 může být pes označen tetováním (musí být čitelné) - toto platí pro cestování v EU. V ČR platí možnost tetovat i čipovat - celý vrh musí být označen stejným způsobem - např. celý vrh je tetován a jeden jedinec, který jde do zahraničí (EU) je navíc čipován - tato varianta je možná. - Anglie, Švédsko - nevyžaduje již vyšetření hladin protilátek pro vzteklině. - upozornění ohledně veterinárních pokynů do propozic - zkoušky i výstavy (vzorové veterinární podmínky na státní veterinární správě). - možnost konzultace ohledně propozic - paní Vladimíra Tichá 6. zpráva dozorčí rady o kontrole plemenné knihy a o výsledcích hospodaření ČMKJ JUDr.Jindřichovský Blahoslav - kontroly sekretariátu ČMKJ - pravidelně 2x ročně. Členové DR se zúčastňovali jednání předsednictva ČMKJ. - celá zpráva jako příloha zápisu 7. Ing.Jiří Kasina - informace o časpopisu Myslivost - výzva kynologickým klubům - přispívat do přílohy "Lovecký pes". www.lovecký pes.cz - prezentace stránek - základní informace "Kynologické kluby" - zde možno pověřit zástupce klubu, který dostane administrátoská práva a může zde podávat informace. 8.Ing.Jaroslav Kostečka PhD - členství zdarma - ten kdo využívá "zlatou kartu City Bank". Podmínka - člen ČMMJ od 21. let.a musí mít zaplacené členství na 3 roky od roku 2012. 9.prezentace softwarových programů - "PK3 ČMKJ", "PK klub", "MVP ČMKJ" - pan Novák otázka výstupů, které PK zpracovává - komunikace s programem ČMKj - jde o program v DOS. Návrch nového softwaru - vyvěšení standartu programu na web ČMKJ Program přihlášek na výstavy s možností zpětného získání informací z výstav 10.diskuze: Studeník Petr Kokr klub - jak naložit se členem, který je vyloučen a chce chovat jako nečlen klubu - jaká je obrana klubu ?? Odpověd: paní Nováková - pokud porušuje zápisní řád ČMKÚ, podat návrh ČMKÚ k pozastavení činnosti chovatelské stanice. Ing.Radim Fiala - stanovisko DR - pokud člen poruší podmínky klubu, může být vyloučen. Jde - li o nečlena, měl by chovatelský klub s nečlenem klubu uzavřít dohodu - smlouvu. Pokud nečlen nedodrží tuto smlouvu - pak klub požádá ČMKÚ k pozastavení chovatelské stanice. paní Vaněčková - Ridgeback klubu - otázka jednotných chovných podmínek - nepatří řešit ČMKJ - řeší ČMKÚ -zasílat písemné odpovědi tazatelům na problematiku jednotných chovných podmínek. Ing. Svoboda - poděkování za upřesnění pravidel pro plemena jezevčík. Vladimíra Tichá - návrh ČMKJ - žádost na ČMKÚ o omezenování zakládání nových chovatelských kloubů. Věra Dvořáková - vize nového PP - zatavený do folie, bez možnosti vpisování a jako příloha "Pracovní knížka" - požádat P ČMKÚ o schválení této vize - hlasováno - proti nebyl nikdo, schváleno. Paní Nováková - žádost o zasílání členským subjektům ČMKJ usnesení z jednání P ČMKJ - proti 2, pro 27 subjektů. Zpráva mandátové komise: Pozváno 40 subjektů, přítomno 31 subjektů. Usnesení sněmu Českomoravské kynologické jednoty - Praha 23.11.2011 1) Sněm bere na vědomí zprávy o činnosti ČMKJ 2) Sněm pověřuje P ČMKJ : - požádat předsednictvo Českomoravské kynologické unie o písemné zodpovídání stížností zaslaných na adresu ČMKU - navrhnout ČMKU úpravu průkazů původu ( zatavení originálu PP a vytvoření pracovní knížky pro záznamy výsledků výstav, zkoušek a soutěží + další záznamů dle návrhů jednotlivých členských subjektů ČMKJ - např. zdravotní záznamy jako vyšetření na DKK a ev. nálezy jako jsou genetická vyšetření apod., které se vážou na uznávání chovnosti.) - informovat P ČMKU, že sněm ČMKJ podporuje Směrnici, kterou se upravují pravidla pro uznání chovatelských klubů a výcvikových organizací provádějících svou činnost v rámci ČMKU 3) Sněm ukládá předsednictvu zasílat usnesení z jednání P ČMKJ členským subjektům ČMKJ Usnesení schváleno 27 hlasy z 31 registrovaných. Proti nebyl žádný hlas ani se nezdržel. Zapsal: MUDr. Novotný Vlastimil Ověřovatel zápisu: Vladimíra Tichá Miloš Kašpar