N O V E L A ŘÁDU PRO ZKOUŠKY A JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ

Autor: -in- (rytmal@centrum.cz), Téma: Všeobecné řády a předpisy
Vydáno dne 01. 08. 2011 (2032 přečtení)
(platný od roku 2009)

ŘÁD PRO ZKOUŠKY A JMENOVÁNÍ ROZHODČÍCH PRO POSUZOVÁNÍ

 

Článek 1

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.   Na zkouškách a soutěžích loveckých psů (dále jen zkoušky) posuzují rozhodčí pro výkon loveckých psů. Rozhodčí jsou pro skupinu ohařů (stavěcích psů), přinašečů (retrieverů) a ostatní lovecká plemena.

2.   Rozhodčím se může stát jen člen ČMMJ, kdo splní podmínky stanovené tímto řádem a získá příslušnou aprobaci.

3.   Podle druhu zkoušek a plemen loveckých psů se může stát rozhodčím pro zkoušky:

·    ohařů – zkoušky vloh, podzimní zkoušky, lesní zkoušky, všestranné zkoušky a Field Trial

·    retrieverů – na zkouškách mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro zkoušky ohařů a malých plemen s výjimkou Mezinárodní Field Trial retrieverů, kde rozhodčí musí mít samostatnou aprobaci.

                  ·    jezevčíci a teriéři, slídiči – práce na povrchu, zkoušky vloh, podzimní zkoušky,

                        lesní zkoušky, barvářské zkoušky a všestranné zkoušky.

·         Pro zkoušky  ohařů – retrieverů - jezevčíků a teriérů, slídičů - speciální zkoušky vodní práce, společná aprobace pro všechny skupiny rozhodčích, s touto aprobací může rozhodčí posuzovat speciální zkoušky vodní práce u všech skupin loveckých psů, bez ohledu pro kterou skupinu složil, nebo složí zkoušku.

·    norníků

·    honičů – zkoušky honičů, barvářské zkoušky honičů a honičské zkoušky

·    barvářů – předběžné zkoušky a individuální zkoušky

 

 

Článek 2

 

ČEKATELÉ NA FUNKCI ROZHODČÍHO

 

1.   Každý, kdo chce získat kvalifikaci rozhodčího, musí se stát čekatelem na tuto funkci.

2.   Čekatel může být pouze ten, kdo prokáže, že vycvičil a předvedl na zkouškách psů z výkonu, pro které se chce stát rozhodčím, alespoň 3 psy, kteří u těchto zkoušek psů z výkonu prospěli, a dále prokáže teoretické a praktické znalosti nezbytné pro posuzování psů při zkouškách z výkonu. Pro zkoušky slídičů, teriérů a jezevčíků platí i předvedená plemena retrieverů.

3.   Ten, kdo se uchází o funkci čekatele na rozhodčího musí  prokázat, že:

a)   dovršil minimálně věk 18 let

b)   je členem ČMMJ

4.   Splňuje – li uchazeč o funkci čekatele rozhodčího podmínky uvedené v článku

2, odstavci 2 a 3  tohoto  řádu, požádá OMS, kde je evidován jako člen, o základní

   dotazník pro čekatele na funkci rozhodčího, který vyplní a doloží doklady o prokázání

         kvalifikačních podmínek (fotokopie soudcovských tabulek). OMS potvrdí základní

         dotazník a zašle s příslušnými doklady na sekretariát ČMMJ.

5.   U žádosti o rozšíření aprobace platí stejné podmínky jako v článku 2, odstavci 4.

6.   OMSy delegují čekatele na zkoušky tak, aby splnil předepsaný počet hospitací do 5 let. V závažných případech o výjimce rozhoduje Kynologická komise ČMMJ.

 

 

 

7.   Čekatel musí úspěšně hospitovat na zkouškách příslušného druhu a plemene na funkci rozhodčího dle předepsaného počtu hospitací, při každé hospitaci vypracuje vlastní  tabulku s hodnocením dvou předváděných psů. Tyto předá vrchnímu rozhodčímu, který tabulky potvrdí a přiloží k hospitačnímu listu.

 

   Pro zkoušky ohařů:

·    pro zkoušky vloh  -  2 x

·    pro podzimní zkoušky  - 2 x

·    lesní zkoušky  -  2 x

·    všestranné zkoušky  – 2 x

·    Field Trial  –  3 x  

 

Pro zkoušky retrieverů:

·    Field Trial  – 3 x 

 

   Pro zkoušky slídičů, terierů a jezevčíků:

·    pro zkoušky vloh  -  2 x

·    pro podzimní zkoušky  - 2 x

·    lesní zkoušky  -  2 x

·    barvářské zkoušky  - 2 x

·    všestranné zkoušky  – 2 x

 

   Pro zkoušky  ohařů – retrieverů - jezevčíků a teriérů, slídičů

·         speciální zkoušky vodní práce  – 2 x bez rozdílu u které skupiny loveckých psů

 

Pro zkoušky norníků:

·    zkouškách  z norování – 3 x

   

Pro zkoušky barvářů a honičů:

·    barvářské  zkoušky honičů, zkoušky honičů a honičské zkoušky  - 3 x ,

 v kombinaci  2 x na BZH a 1 x na ZH (HZ) nebo 1 x na BZH

 a 2 x na ZH (HZ)

·       pro  zkoušky barvářů  - 3 x na předběžných  zkouškách barvářů

 

8.   Hospitaci potvrdí čekateli vrchní rozhodčí, který předá originál hospitačního listu a dvě  zkušební  tabulky s ostatními doklady o vykonaných zkouškách na OMS a ten potvrzený hospitační list zašle na ČMMJ,  kopii  hospitačního listu předá čekateli.

9.   Nesplní – li čekatel hospitace ve stanovené lhůtě jak je uvedeno v  článku  2,

   odstavec 6 , je  vyňat ze seznamu čekatelů.

10. Čekatel na funkci rozhodčího je veden v seznamu rozhodčích v samostatné skupině pod příslušným OMS.

 

 

11. Čekatel pro funkci rozhodčího:

·    pro podzimní zkoušky a pro zkoušky vloh nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek. (Skládá se jako jedna zkouška)

·    pro speciální zkoušky vodní práce musí být rozhodčím pro zkoušky vloh a podzimní zkoušky u ohařů a pro ostatní plemena loveckých psů musí být rozhodčím pro jakoukoliv povrchovou zkoušku.

·    pro lesní zkoušky ohařů  musí  být rozhodčím pro zkoušky vloh a podzimní zkoušky

·    pro  všestranné  zkoušky ohařů musí být rozhodčím pro zkoušky vloh nebo FT, podzimní zkoušky, lesní zkoušky a speciální zkoušky z vodní práce

·    pro Field  Trial  nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek,

·    pro barvářské a lesní  zkoušky  slídičů,  terierů a jezevčíků nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

·         pro podzimní zkoušky a pro zkoušky vloh slídičů, teriérů a jezevčíků nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek. (Skládají se jako samostatné zkoušky)

·    pro všestranné zkoušky slídičů, terierů a jezevčíků musí být rozhodčím pro zkoušky vloh, podzimní zkoušky, lesní zkoušky (barvářské zkoušky) a speciální zkoušky z vodní práce.

·         pro zkoušky norníků nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

·    pro barvářské zkoušky honičů nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

·    pro honičské zkoušky nemusí být rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

·    pro předběžné zkoušky barvářů  a individuální zkoušky barvářů nemusí být

      rozhodčím pro žádný druh zkoušek.

  

 

 

 

 

Článek 3

 

ZKOUŠKA NA FUNKCI ROZHODČÍHO

 

1.      Splní – li čekatel všechny podmínky předepsané tímto řádem, podrobí se zkoušce na

      funkci rozhodčího.

2.      Zkouška se skládá z teoretické části, spočívající v přezkoušení z příslušných                      

      zkušebních řádů formou testu. Test se skládá ze dvou částí – všeobecná část ZŘ

      a Řád na ochranu zvířat proti týrání, která je  vyhodnocena samostatně a získané body  

      se přičtou ke každé skupině pro  kterou je zkouška skládána, celkový součet bodů je  

      rozhodující zda čekatel u zkoušky obstál.

3.      Zkouška se skládá před komisí, kterou na návrh KK ČMMJ  jmenuje   MR ČMMJ

4.      Složí – li čekatel  úspěšně zkoušku, stává se  rozhodčím  pro příslušný druh zkoušek.

5.      Po úspěšném složení zkoušky, jsou rozhodčí vedeni v seznamu rozhodčích na

      ČMMJ Praha o.s..

6.      Neuspěl – li čekatel, může zkoušku opakovat. Opakování zkoušky je přípustné pouze jednou.

 

 

 

 

 

Článek 4

 

JMENOVÁNÍ ROZHODČÍHO

 

1.      Rozhodčího jmenuje na návrh KK ČMMJ  Myslivecká  rada ČMMJ.

2.      Jako vrchní rozhodčí může být na zkoušky delegován  rozhodčí po uplynutí doby 3 let od svého zařazení do seznamu rozhodčích s příslušnou aprobací s výjimkou do roku 2011 pro rozhodčí s aprobací pro  FT ohařů a retrieverů.

3.      všestranným rozhodčím pro jezevčíky může být jmenován ten rozhodčí, který má aprobaci LZ(BZ), ZN nebo norování, BZH (HZ) a PZ. Tento rozhodčí je jmenován na  základě vlastní žádosti  KK ČMMJ  a návrh schvaluje  MR ČMMJ.

4.      BZ  slídičů,  terierů a jezevčíků  a BZH mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro dosled spárkaté zvěře.

 

 

 

 

Článek 5

 

ODVOLÁNÍ Z FUNKCE ROZHODČÍHO

 

1.   V případě, že rozhodčí (čekatel) poruší ustanovení zkušebního řádu postupujeme v souladu se ZŘ , Všeobecná část, čl. 8 „Rozhodčí a čekatelé“.

2.   Rozhodčí, který ukončil členství, nebo mu bylo ukončeno členství v ČMMJ, kterému bylo pozastaveno členství, je povinen vrátit průkaz rozhodčího do 14 dnů od pravomocného rozhodnutí na sekretariát ČMMJ Praha o.s.

 

 

 

Článek 6

 

ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

 

1.  ČMMJ vede seznam rozhodčích a čekatelů, který každoročně doplňuje o nové čekatele

      a u rozhodčích o rozšířené aprobace.

2.   Změny v osobních údajích je rozhodčí nebo čekatel povinen neprodleně nahlásit na

     OMS a ten upraví údaje v seznamu rozhodčích a čekatelů v elektronické podobě a tyto

      zašle elektronicky na ČMMJ Praha, popřípadě písemně oznámí změny, opravu 

      provede ČMMJ do celkové databáze rozhodčích a příslušného OMS.

3.  Od 01. 03. 2009 vchází v účinnost novela „Řádu“, který byl schválen MR ČMMJ  

     dne 27. 02. 2009 a zaniká  Řád pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování     

     výkonu  loveckých psů schválený  MR ČMMJ  dne  07. 09. 2007, platný

     od 01. 01. 2008

 

 

 

Jiří Procházka – předseda KK ČMMJ Praha v.r.