Zápis ze zasedání kynologické komise při ČMMJ

Autor: -in- (rytmal@centrum.cz), Téma: PŘEČTĚTE SI
Vydáno dne 29. 06. 2011 (3567 přečtení)


ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA PRAHA o

.

ZASEDÁNÍ KK ČMMJ DNE 25. 06. 2011 – Prášily

 

 

Přítomni:

Jiří Procházka, MUDr. Novotný Vlastimil, Mgr. Anderlová Jana, Eduard Martínek,  Luděk Müller, Ing. František Kerda, Jan Kesner,

 

Omluveni: Miloslav Kašpar, Václav Kratochvíl, Blanka Doubková

 

Hosté: Břetislav Uchytil, PhDr. Iva Gregorová PhD., Ing. Kec Jiří, Karel Rašek, paní Rašková

 

 

PROGRAM:

 

1.Zahájení

2.Přivítání hostů

3.Kontrola zápisu z minulého zasedání

4.Vyhodnocení průběhu přezkoušení rozhodčích a čekatelů

5.Informace z Nominační soutěže

6.Projednání  způsobu praktické zkoušky, pro čekatele

7.Projednání případů porušení ZŘ ze strany rozhodčích – návrh na opatření

8.Korespondence

9.Projednání žádosti OMS na úpravu seznamu rozhodčích na MKP

10.  Příprava ZŘ – projednání připravených materiálů

11.  Různé

12.  Závěr zasedání 23:00 hod

 

 

1.    p. Procházka zahájil jednání

 

2.    Přivítání účastníků jednání a hostů z řad zástupců OMS a místních kynologů.

 

3.    Kontrola úkolů – všechny úkoly dle zápisu byly splněny

 

4.    Vyhodnocení průběhu přezkoušení rozhodčích a čekatelů. Náhradní zkoušky čekatelů na funkci rozhodčího – OMS Třebíč,  28. července 2011, od 9:00 hod.

Předseda zkušebního senátu: Jiří Procházka – ohaři: Jan Toman, ostatní plemena: Mgr. Oldřich Blecha. Pozvání zajistí paní Doubková.

Zveřejnit na webu p. Procházka.

 

5. Informace z Nominační soutěže, nominační soutěž proběhla bez problémů, pořadí je vystaveno na webu.

 

6. Projednání  způsobu praktické zkoušky, pro čekatele – návrh byl přijat a bude zapracován do Řádu pro jmenování rozhodčích z výkonu.

 

7. Projednání případů porušení ZŘ ze strany rozhodčích – návrh na opatření

           - KK ČMMJ byl podán podnět k projednání úrovně posuzování pana Vlastimila Tomaštíka a Františka  Kaplana, které neproběhlo v intencích platného ZŘ.

              k dnešnímu dni KK ČMMJ pozastavuje činnost funkce rozhodčího na všech vyšších zkouškách (od PZ výše) a soutěžích po dobu 3 let. Předat návrh do MR ČMMJ.

           - KK ČMMJ projednala stížnost vrchního rozhodčího pana Kalaše v otázce napadení panem Fryšem. Z vyjádření klubu chovatelů jezevčíků nebyl zřejmý viník sporu. 

             Známé podrobnosti k případu vedou komisi k doporučení: řešení vedené občanskoprávní cestou.

           - Memoriál M. Schullera 24. 8. 2010. KK ČMMJ obdržela videozáznam z tohoto memoriálu, který ukazuje posuzování rozhodčích vodní práce na tomto memoriálu.

             KK ČMMJ konstatuje, že dle videozáznamu byl hrubě porušen ZŘ a doporučuje tento materiál předložit DR k prošetření a navrhuje nejpřísnější kárná opatření.      

             Dotčené rozhodčí potrestat desetiletým zákazem posuzování, s následným přezkoušením. K dnešnímu dni pozastavujeme dotčeným rozhodčím činnost funkce  

             rozhodčího, předložit návrh do MR ČMMJ.

          - Projednání dopisu pana Šticha, vrchního rozhodčího na PZ na OMS Plzeň. Celá záležitost předána k projednání DK ČMMJ,

            KK ČMMJ pozastavujeme dotčeným rozhodčím činnost funkce rozhodčího, do doby rozhodnutí DR ČMMJ.

            Jedná se o rozhodčí:  pan Milan Šlajer a pan Václav Kožíšek.

 

8.  Korespondence:

           - Dopis klubu Jagdteriérů v Čechách - KK ČMMJ projednala žádost klubu o řešení situace ohledně hlasitosti. Rozhodnutí KK ČMMJ dotčení rozhodčí nebudou po  

             dobu 1 roku vykonávat funkci vrchního rozhodčího. Předložit návrh do MR ČMMJ.

 

           - KK ČMMJ projednala dopis Mgr. Zbořila a konstatuje, že titul CACT není titulem nárokovým a tento je přidělen psu za mimořádný výkon. Pokud rozhodčí posoudili  

             práci psů tak, že nebyla odpovídající pro přidělení titulu CACT, považuje toto rozhodnutí sboru rozhodčích za konečné. Tato situace byla konzultována s vrchním 

             rozhodčím panem Vinklárkem 3. 6. 2011, který konstatoval, že na základě sdělení rozhodčích z pole, psi nepodali takový výkon, aby jim mohl být titul udělen.

 

           -  Projednán dopis pana Gregovského. Odpovědí pověřen předseda KK ČMMJ.

 

-    Žádost u možnost udělování titulů CACT, Res.CACT, CACIT a Res.CACIT na Memoriálu Františka Hebedy.

              KK ČMMJ projednala žádost OMS Plzeň a doporučuje dopracovat propozice v souladu s řádem pro udělování titulu CACT pro plemena, která se memoriálu zúčastní,  

              resp. je nutné vyspecifikovat v propozicích, která plemena se mohou memoriálu zúčastnit, aby byla naplněna podmínka stanovená pro udělení titulu CACT. Protože 

              ZŘ tohoto memoriálu nemá charakter mezinárodního FCI řádu, doporučuje komise zůstat při titulu CACT a res. CACT

 

            - Projednání dopisu pana Milana Pavlíka – Problematika je KK ČMMJ známa a musí být řešena při úpravě ZŘ.

 

            - Projednán dopis pana Nezvala z OMS Frýdek Místek. KK ČMMJ konstatuje, že se Karelský medvědí pes nemůže zúčastnit, protože je zařazen do FCI skupiny 5.

 

            - Projednání dopisu DR ČMMJ – KK ČMMJ zpracuje stanovisko k tomuto dopisu. Jedná se o složitý materiál, který není v některých bodech dostatečně vysvětlující.

              Je nutné  především projednat, kdo vyrozumí dotčené účastníky.

 

            - Projednání dopisu pana Petra Lípy z České lípy, ohledně pořádání PZ v jarních měsících, KK ČMMJ své stanovisko již několikrát jasně deklarovala jak v kynologické 

              veřejnosti tak i na poradě předsedů OMS.

 

9.    KK ČMMJ projednala dopis OMS Mladá Boleslav, o provedení úpravy nominace rozhodčích, trvá na své původní nominaci.

 

10.  Příprava ZŘ – projednání připravených materiálů

 

11.    Různé:

           - Rozšíření nominačních soutěží pro kvalifikaci na MS. S ohledem na nedostatek drobné zvěře a anulování některých zkoušek KK ČMMJ schvaluje návrh na rozšíření  

             nominačních soutěží. Budou brány v úvahu mezinárodní FCI zkoušky i ze zahraničí.

 

          - Úkol Mgr. Anderlová a MUDr. Novotný: Projednat pracovní knížky pro psy jako oficiální přílohu PP.

 

 

 

Zapsala Mgr. Jana Anderlová